งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Communication1 1. 2 การสื่อสารภายใน องค์การ ความหมาย  พฤติกรรมใด ๆ ของแต่ละบุคคลที่ ก่อให้เกิดความหมาย  กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและ รับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Communication1 1. 2 การสื่อสารภายใน องค์การ ความหมาย  พฤติกรรมใด ๆ ของแต่ละบุคคลที่ ก่อให้เกิดความหมาย  กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและ รับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 communication1 1

2 2 การสื่อสารภายใน องค์การ ความหมาย  พฤติกรรมใด ๆ ของแต่ละบุคคลที่ ก่อให้เกิดความหมาย  กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและ รับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิด ความหมายขึ้นในใจของ ผู้เกี่ยวข้อง  ปฏิกิริยาระหว่างกันทางสังคมโดย อาศัยระบบสัญลักษณ์และข่าวสาร

3 communication1 3 ลักษณะของการสื่อสาร  การสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลา  การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  การสื่อสารทุกอย่างย่อมมีเป้าหมาย  การสื่อสารเป็นสังคมอย่างหนึ่ง  การสื่อสารเป็นเรื่องสลับซับซ้อน  การสื่อสารทุกอย่างแสดงให้เห็นสอง ลักษณะของการสื่อสาร

4 communication1 4 วัตถุประสงค์ของการ สื่อสาร 1. เพื่อควบคุม 2. เพื่อรวบรวม ข้อมูล 3. เพื่อการสังคม 4. เพื่อลดความตึง เครียด

5 communication1 5 ความสำคัญของการ สื่อสารในองค์การ 1. การสื่อสารทำให้เกิด ความหมาย 2. การสื่อสารทำให้ คาดคะเนความคิดกันได้ 3. การสื่อสารทำให้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

6 communication1 6 กระบวนการสื่อสาร ผู้ส่ง สาร เข้ารหั ส ช่องท าง ข่าวส าร ผู้รับ ข่าว ถอดร หัส ผล กระท บ ข้อมูล ย้อนกลับ สิ่งรบกวน

7 communication1 7  ผู้ส่งสาร ( Sender of Message ) - เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ ติดต่อสื่อสาร - ทำการแปลข้อมูลเป็นรหัส  ช่องทางในการส่งข่าวสาร ( Channel of Comm.) - คำพูด - ภาษาเขียน / ภาษาท่าทาง

8 communication1 8  ผู้รับสาร ( Receiver of the Message ) - ทำการถอดรหัสเป็นข้อมูล  สิ่งรบกวนที่กีดขวางการ ติดต่อสื่อสาร ( Noise Hindering Communication )  ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback in Communication )  สถานการณ์และปัจจัยของ องค์การในการติดต่อสื่อสาร ( Situation & Organization Factors in Comm. )

9 communication1 9 การติดต่อสื่อสารภายใน องค์การ การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ  การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Comm. )  การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ( Upward Comm. )  การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน ( Horizontal Comm. )  การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน ( Cross-Functional Comm. )

10 communication1 10 การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็น ทางการ หรือการสื่อสารแบบเถาองุ่น ( Grapevine )

11 communication1 11 แบบของข่ายเชื่อมโยง การติดต่อสื่อสาร 1) แบบวงกลม ( circle pattern ) A B C E D

12 communication1 12 2) แบบดาว ( star pattern ) C B E D A

13 communication1 13 แบบวงล้อ ( wheel pattern ) C ABDE

14 communication1 14 การสื่อสารกับกิจกรรม ขององค์การ 1. การตัดสินใจ 2. ความเจริญและพัฒนา 3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน 4. เทคโนโลยี 5. การควบคุมและการ ประสานงาน 6. สภาพแวดล้อม

15 communication1 15 หน้าที่ของการสื่อสารใน องค์การ 1. จัดหาข้อมูลเพื่อสามารถ แข่งขันกับองค์การอื่น 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการ ตัดสินใจ 3. สร้างความสัมพันธ์ภายในและ ภายนอกองค์การ

16 communication1 16 อุปสรรคในการสื่อสาร  ขาดการวางแผน  สมมติฐานไม่ชัดเจน  การบิดเบือนความหมาย  ข่าวสารไม่มีความชัดเจน  สภาพแวดล้อมระหว่าง ประเทศ

17 communication1 17 อุปสรรคในการสื่อสาร ( ต่อ ) 6) ความสูญเสียขณะส่งสาร และขาดการย้ำข้อมูล 7) การฟังไม่มีคุณภาพ / ประเมินเร็วเกินไป 8) ขาดความเป็นกันเอง 9) ความไม่ไว้วางใจ / กลัว / ข่มขู่ 10) ข้อมูลข่าวสารมีมาก เกินไป

18 communication1 18 แนวทางในการปรับปรุงการ ติดต่อสื่อสาร  ผู้ส่งสารต้องทำความเข้าใจกับ ข้อมูลก่อน  ใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยทั้งผู้ส่ง และผู้รับสาร  เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วม  ผู้ส่งสารต้องให้ความสำคัญกับ ผู้รับสาร  เลือกภาษาที่สอดคล้องระหว่าง สิ่งที่พูดกับวิธีพูด


ดาวน์โหลด ppt Communication1 1. 2 การสื่อสารภายใน องค์การ ความหมาย  พฤติกรรมใด ๆ ของแต่ละบุคคลที่ ก่อให้เกิดความหมาย  กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและ รับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google