งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารภายในองค์การ Communication in Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารภายในองค์การ Communication in Organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารภายในองค์การ Communication in Organization

2 การสื่อสารภายในองค์การ
ความหมาย พฤติกรรมใด ๆ ของแต่ละบุคคลที่ก่อให้เกิดความหมาย กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและรับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายขึ้นในใจของผู้เกี่ยวข้อง ปฏิกิริยาระหว่างกันทางสังคมโดยอาศัยระบบสัญลักษณ์และข่าวสาร communication1

3 ลักษณะของการสื่อสาร การสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลา
การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การสื่อสารทุกอย่างย่อมมีเป้าหมาย การสื่อสารเป็นสังคมอย่างหนึ่ง การสื่อสารเป็นเรื่องสลับซับซ้อน การสื่อสารทุกอย่างแสดงให้เห็นสองลักษณะของการสื่อสาร communication1

4 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
1.เพื่อควบคุม 2.เพื่อรวบรวมข้อมูล 3.เพื่อการสังคม 4.เพื่อลดความตึงเครียด communication1

5 ความสำคัญของการสื่อสารในองค์การ
1. การสื่อสารทำให้เกิดความหมาย 2. การสื่อสารทำให้คาดคะเนความคิดกันได้ 3. การสื่อสารทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน communication1

6 กระบวนการสื่อสาร ข้อมูลย้อนกลับ ผู้ส่งสาร เข้ารหัส ช่องทาง ข่าวสาร
สิ่งรบกวน ผู้ส่งสาร เข้ารหัส ช่องทาง ข่าวสาร ผู้รับข่าว ถอดรหัส ผล กระทบ ข้อมูลย้อนกลับ communication1

7 ผู้ส่งสาร ( Sender of Message )
- เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการติดต่อสื่อสาร - ทำการแปลข้อมูลเป็นรหัส  ช่องทางในการส่งข่าวสาร ( Channel of Comm.) - คำพูด - ภาษาเขียน / ภาษาท่าทาง communication1

8  ผู้รับสาร ( Receiver of the Message ) - ทำการถอดรหัสเป็นข้อมูล
 สิ่งรบกวนที่กีดขวางการติดต่อสื่อสาร ( Noise Hindering Communication )  ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback in Communication )  สถานการณ์และปัจจัยขององค์การในการติดต่อสื่อสาร ( Situation & Organization Factors in Comm. ) communication1

9 การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ  การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Comm. )  การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ( Upward Comm. )  การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน ( Horizontal Comm. )  การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน ( Cross-Functional Comm. ) communication1

10 การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
หรือการสื่อสารแบบเถาองุ่น ( Grapevine ) communication1

11 แบบของข่ายเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร
1) แบบวงกลม ( circle pattern ) A E B D C communication1

12 2) แบบดาว ( star pattern )
B C D E communication1

13 แบบวงล้อ( wheel pattern )
C A B D E communication1

14 การสื่อสารกับกิจกรรมขององค์การ
การตัดสินใจ ความเจริญและพัฒนา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยี การควบคุมและการประสานงาน สภาพแวดล้อม communication1

15 หน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ
1.จัดหาข้อมูลเพื่อสามารถแข่งขันกับองค์การอื่น 2.ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 3.สร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ communication1

16 อุปสรรคในการสื่อสาร ขาดการวางแผน สมมติฐานไม่ชัดเจน การบิดเบือนความหมาย
ข่าวสารไม่มีความชัดเจน สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ communication1

17 อุปสรรคในการสื่อสาร ( ต่อ )
6) ความสูญเสียขณะส่งสารและขาดการย้ำข้อมูล 7) การฟังไม่มีคุณภาพ/ประเมินเร็วเกินไป 8) ขาดความเป็นกันเอง 9) ความไม่ไว้วางใจ / กลัว / ข่มขู่ 10) ข้อมูลข่าวสารมีมากเกินไป communication1

18 แนวทางในการปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร
ผู้ส่งสารต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลก่อน ใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วม ผู้ส่งสารต้องให้ความสำคัญกับผู้รับสาร เลือกภาษาที่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่พูดกับวิธีพูด communication1


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารภายในองค์การ Communication in Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google