งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 1

2 2 ประโยชน์ของการศึกษา ประวัติการค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาพรวมการศึกษาค้นคว้า วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ ผ่านมา แนวความคิดแฝง ที่มีอยู่ในการศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะ

3 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 3 ประโยชน์ของการศึกษา ประวัติการค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ  รู้แนวความคิด วิธีคิด แนวทางการ ค้นคว้าของนักวิชาการแต่ละยุค / แต่ละ บุคคล  ทำให้เห็นพัฒนาการทางความรู้ตั้งแต่ต่อ ดีตจนถึงปัจจุบัน  รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ความรู้  ทำให้การค้นคว้าวิจัยของเรามี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 4 ภาพรวมการศึกษาค้นคว้า วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ผ่านมา ก่อนรัชกาลที่ 4 ก่อนรัชกาลที่ 4 ช่วงรัชกาลที่ 4-5 ช่วงรัชกาลที่ 4-5 ช่วงรัชกาลที่ 6-7 ช่วงรัชกาลที่ 6-7 สานุศิษย์ของสมเด็จฯกรมพระยา ดำรงราชานุภาพ สานุศิษย์ของสมเด็จฯกรมพระยา ดำรงราชานุภาพ ช่วงบุกเบิกคณะ โบราณคดี ช่วงบุกเบิกคณะ โบราณคดี ช่วงตั้งภาควิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ช่วงตั้งภาควิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ งานค้นคว้าในรอบสิบปี ที่ผ่านมา งานค้นคว้าในรอบสิบปี ที่ผ่านมา

5 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 5 ก่อนรัชกาลที่ 4 การค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะในแบบที่รู้จักกันในปัจจุบันยังไม่ เกิด แต่มีการกล่าวถึงศิลปะโบราณซึ่ง ปรากฏอยู่ในตำนาน พระราชพงศาวดาร จารึกหรือหลักฐานลายลักษณ์อักษร ประเภทต่างๆ ช่วงรัชกาลที่ 4-5 มีการค้นคว้าที่เป็น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาก ขึ้น

6 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 6 ช่วงรัชกาลที่ 6-7 - รัชกาลที่ 6 ค้นคว้าโดยอิงอยู่กับหลักฐานลาย กลักษณ์อักษรเป็นหลัก เช่น พระราชนิพนธ์ เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง, ไม่ได้ให้ความสำคัญ ต่อการศึกษารูปแบบศิลปะ ทำให้ข้อสันนิษฐาน หลายๆอย่างคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง มีการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการค้นคว้าทางด้าน เอกสารกับรูปแบบศิลปะ, มีแนวความคิดมุมมองต่อศิลปะที่หลาก หลายมากขึ้น แนวความคิดหลายประการของท่านยังได้รับการ เชื่อถืออยู่จนถึงปัจจุบัน - สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

7 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 7 - สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ค้นคว้าโดยใช้มุมมองของช่าง จึง เน้นหนักในการพิจารณาในเรื่องของฝีมือ ช่าง ไม่เน้นการค้นคว้าในแนว ประวัติศาสตร์ สานุศิษย์ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงรา ชานุภาพ ผสมผสานการค้นคว้าระหว่าง หลักฐานลายลักษณ์อักษรกับรูปแบบ ศิลปะ

8 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 8 ช่วงบุกเบิกคณะ โบราณคดี ค้นคว้าโดยผสมผสานกันระหว่าง หลักฐานลายลักษณ์อักษรกับรูปแบบศิลปะ มี แง่มุมของสุนทรียศาสตร์ และเทคนิคทางเชิงช่าง การค้นคว้าที่เน้นในแง่มุมของ สุนทรียศาสตร์ ความงาม การวิจารณ์โดย สายตาศิลปิน ค้นคว้าโดยผสมผสานกันระหว่าง หลักฐานลายลักษณ์อักษรกับรูปแบบศิลปะ, เป็นบุคคลที่วางรากฐานการศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะโดยใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการ - แนวทางของศ. ศิลป์ พีระศรี - แนวทางการค้นคว้าของ มจ. สุ ภัทรดิศ ดิศกุล - แนวทางการค้นคว้าของ น ณ. ปากน้ำ

9 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 9 - แนวทางของสานุศิษย์ของ มจ. สุ ภัทรดิศ ดิศกุล เน้นการศึกษาทางด้านรูปแบบ โดยใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่น ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม - แนวทางของ รศ. ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ พยายามเสนอทฤษฎีใหม่ๆ เช่น การกำหนดอายุแบบใหม่ การจัดแบ่ง ยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทย ช่วงตั้งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

10 การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 10 แนวความคิดแฝงที่มีอยู่ในการศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะ  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับกลุ่มชน  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการเมือง  อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศ ไทยโดยสังเขป สัปดาห์ที่ 2 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google