งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 2 6. การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 6.1 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศ 6.2 การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

3  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 3 6.1 การส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ 6.1.1 จุดมุ่งหมายของการ ส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศ 6.1.2 กิจกรรมการส่งเสริม การใช้บริการ สารสนเทศ

4  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 4 6.1.1 จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่ง ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความสนใจและ ต้องการใช้สารสนเทศ หรือใช้ สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

5  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 5 6.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 3) การจัดนิทรรศการ

6  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 6 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก. ความหมายและความสำคัญของ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

7  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 7 ก. ความหมายและความสำคัญของ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มี นิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญ ดังนี้  ป้องกันการลืมการรู้หนังสือ  เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น (Open a Book Open the World)  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ

8  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 8 ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1) การอ่านหนังสือให้ฟัง (2) การเล่าเรื่องหนังสือ (3) การเล่านิทาน (4) การทายปัญหาจากหนังสือ (5) การแนะนำหนังสือ (6) การอภิปราย

9  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 9 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ก. ความหมายและความสำคัญ ของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ข. รูปแบบของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่

10  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 10 ก. ความหมายและความสำคัญของ การจัดบริการเคลื่อนที่ การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) หมายถึงการ นำทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ ต่างๆ ไปให้บริการผู้ใช้ในลักษณะ ถึงตัว

11  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 11 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่มี ความสำคัญ ดังนี้  ให้โอกาสให้การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศแก่ผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ตนเอง โดยการแสวงหาความรู้จาก การอ่าน  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ และความเพลิดเพลิน จากการอ่าน

12  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 12 ข. รูปแบบของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1) ห้องสมุดรถ (2) ห้องสมุดเรือ (3) ห้องสมุดรถไฟ (4) กระเป๋าหนังสือ / หีบหนังสือ / ถุงหนังสือ / ตะกร้าหนังสือ เคลื่อนที่

13  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 13 3) การจัดนิทรรศการ ก. ความหมายของการจัด นิทรรศการ ข. ประเภทของการจัด นิทรรศการ

14  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 14 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ หมายถึง การ จัดแสดงผลงานสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ในรูปของจริงหรือของ จำลอง พร้อมนำ เสนอข้อมูล ประกอบ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ การบรรยาย การ ปาฐกถา การอภิปราย และการฉาย ภาพยนตร์ เป็นต้น

15  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 15 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ ( ต่อ ) การจัดนิทรรศการในงานบริการ สารสนเทศ มักเป็นการจัดแสดง ทรัพยากรสารสนเทศ หรือการจัด กิจกรรมแนะนำบริการสารสนเทศ ประเภทต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ

16  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 16 ข. ประเภทของการจัดนิทรรศการ (1) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภท ตามสถานที่จัด นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) นิทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition) (2) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภท ตามวิธีการจัด นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) นิทรรศการหมุนเวียน (Travelling Exhibition)


ดาวน์โหลด ppt  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google