งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 2 6. การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 6.1 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศ 6.2 การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

3  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ จุดมุ่งหมายของการ ส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศ กิจกรรมการส่งเสริม การใช้บริการ สารสนเทศ

4  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่ง ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความสนใจและ ต้องการใช้สารสนเทศ หรือใช้ สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

5  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ บริการสารสนเทศ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 3) การจัดนิทรรศการ

6  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 6 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก. ความหมายและความสำคัญของ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

7  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 7 ก. ความหมายและความสำคัญของ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มี นิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญ ดังนี้  ป้องกันการลืมการรู้หนังสือ  เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น (Open a Book Open the World)  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ

8  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 8 ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1) การอ่านหนังสือให้ฟัง (2) การเล่าเรื่องหนังสือ (3) การเล่านิทาน (4) การทายปัญหาจากหนังสือ (5) การแนะนำหนังสือ (6) การอภิปราย

9  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 9 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ก. ความหมายและความสำคัญ ของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ข. รูปแบบของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่

10  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 10 ก. ความหมายและความสำคัญของ การจัดบริการเคลื่อนที่ การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) หมายถึงการ นำทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ ต่างๆ ไปให้บริการผู้ใช้ในลักษณะ ถึงตัว

11  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 11 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่มี ความสำคัญ ดังนี้  ให้โอกาสให้การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศแก่ผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ตนเอง โดยการแสวงหาความรู้จาก การอ่าน  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ และความเพลิดเพลิน จากการอ่าน

12  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 12 ข. รูปแบบของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1) ห้องสมุดรถ (2) ห้องสมุดเรือ (3) ห้องสมุดรถไฟ (4) กระเป๋าหนังสือ / หีบหนังสือ / ถุงหนังสือ / ตะกร้าหนังสือ เคลื่อนที่

13  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 13 3) การจัดนิทรรศการ ก. ความหมายของการจัด นิทรรศการ ข. ประเภทของการจัด นิทรรศการ

14  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 14 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ หมายถึง การ จัดแสดงผลงานสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ในรูปของจริงหรือของ จำลอง พร้อมนำ เสนอข้อมูล ประกอบ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ การบรรยาย การ ปาฐกถา การอภิปราย และการฉาย ภาพยนตร์ เป็นต้น

15  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 15 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ ( ต่อ ) การจัดนิทรรศการในงานบริการ สารสนเทศ มักเป็นการจัดแสดง ทรัพยากรสารสนเทศ หรือการจัด กิจกรรมแนะนำบริการสารสนเทศ ประเภทต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ

16  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ 16 ข. ประเภทของการจัดนิทรรศการ (1) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภท ตามสถานที่จัด นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) นิทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition) (2) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภท ตามวิธีการจัด นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) นิทรรศการหมุนเวียน (Travelling Exhibition)


ดาวน์โหลด ppt  อ. ดร. นฤมล รักษาสุข IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ 1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google