งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รพ. สวนสราญรมย์

2

3  ระนอง ภูเก็ต ปี 51  กระบี่ พังงา ปี 53  ตรัง ปี 54

4 แนวทางการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช 1.ด้านบุคลากร 2. ด้านสถานที่ บริการ 3. ด้านระบบ บริการ 4. ด้านการส่งต่อ ผู้ป่วย 5. ด้านการติดตามดูแล » การตรวจวินิจฉัย และการบำบัด » การดูแลทางสังคม จิตใจ » การส่งเสริมป้องกัน » ระบบยา » สุขภาพจิตชุมชน » ปริญญาโท » PG » หลักสูตรระยะสั้น SYNAP

5

6

7

8

9

10

11 1. Accessibility ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการ สุขภาพจิตได้ง่าย และทั่วถึง 2. Appropriate ทำให้ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพจิต และจิตเวชที่เหมาะสม 3. Efficiency ทำให้ประชาชนประหยัด ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ในการเดินทางเพื่อ เข้ารับบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 4. Continue care ทำให้ประชาชนที่มีความ ต้องการการดูแล ทางจิตเวชได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง

12 ปี 2555 จ. ระนอง ปี 2556 จ. ระนอง จ. ชุมพร ปี 2557 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ ปี 2558 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ จ. พังงา ปี 2559 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ จ. พังงา จ. สุราษฎร์ธานี จ. ภูเก็ต

13  โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจิตเวชตาม ชุดสิทธิประโยชน์ และเฝ้าระวังอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาจิตเวช กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเฝ้าระวัง และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาทางจิตเวชแก่ บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด รพศ, รพท. รพช. ใน เขตภาคใต้ตอนบน วันที่ 29 กพ. - 2 มี. ค 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งศูนย์กระจายยาจิตเวชสำหรับ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนสื่อเพิ่มเติมความรู้ ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการใช้ยาทางจิตเวช และสื่อวีดีทัศน์ความรู้ รายโรค ให้หน่วยบริการทุกระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ( รพ. สต.) และกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น

14  การพัฒนาระบบบริการจิตเวช (แม่ข่าย- ลูกข่าย)  การให้ข้อมูลย้อนกลับ  การนิเทศติดตามการดำเนินงาน

15 ผู้รับผิดชอบงานเครือข่าย สุขภาพจิต จังหวัดระนองนางสาวอาภรณ์ สุวรรณเจษฎาเลิศ โทรศัพท์ 085-8812380 จังหวัดพังงานางสาวพรทิพย์ โพธิ ครูประเสริฐโทรศัพท์ 081- 3960775 จังหวัดกระบี่นายสัมพันธ์มณี รัตน์โทรศัพท์ 081- 4765594 จังหวัดภูเก็ตนางศิรันยา รอดเจริญ โทรศัพท์ 081- 8919715,088-7662626

16 รพ. สวนสราญรมย์ 077-916500 โทรสาร 077-311844, 077-240565 หน่วยฉุกเฉิน 077-916523 ให้คำปรึกษาเรื่องยา 077-916537 งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 077- 916676-77, 077-311949 E mail Jit_chumchon50@hotmail.com

17 ตัวชี้วัดการดำเนินงาน  ร้อยละของผู้ป่วยที่จำหน่ายไปรักษา ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน มากกว่าร้อยละ 50  ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับบริการด้วย ระบบส่งต่อมากกว่าร้อยละ 50  ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำภายใน 3 เดือน ไม่เกินร้อยละ 10

18 74 % 20 % 5 % 0.5- 1 % ต้องการการส่งเสริม ป้องกัน ทางสุขภาพจิตใน ชุมชน มีปัญหาสุขภาพจิตบางอย่าง ต้องการการแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกัน มีปัญหาสุขภาพจิต ต้องการ การดูแลช่วยเหลือจาก รพ. ทั่วไป ต้องการการ ดูแลรักษา จาก รพ. จิตเวช

19


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google