งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกปี 2550 1. การพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการ ควบคุมโรคระดับพื้นที่ 2. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกปี 2550 1. การพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการ ควบคุมโรคระดับพื้นที่ 2. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกปี 2550 1. การพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการ ควบคุมโรคระดับพื้นที่ 2. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและ เครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะเขตเมือง โรงพยาบาล และโรงเรียน 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ

2 ตัวชี้วัดการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกปี 2550 ระดับประเทศ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานของ ประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง (2544-2548) ระดับจังหวัด อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ของจังหวัด 5 ปี ย้อนหลัง (2544-2548)

3 ตัวชี้วัดการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2550 ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย CI = 0 ร้อยละ 50 ของเทศบาลเมือง / เทศบาลนคร มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI ≤ 10 ร้อยละ 80 ของจังหวัดในพื้นที่เฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ตามมาตรฐาน

4 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รับผิดชอบของสคร.6 ขก ปี 2550  เน้นการควบคุมลูกน้ำในบ้าน ชุมชนทั้งเขตชนบท เขตเทศบาล โรงเรียนให้ได้ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ( หาวิธีอย่างเป็นรูปธรรม )  ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เกิด โรคและหาแนวทางการควบคุมโรค อย่างรวดเร็ว  ประสานขอความช่วยเหลือจาก เครือข่ายได้ตลอดเวลา

5 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ ของสคร.6 ขก ปี 2550  ควบคุมการระบาดอย่างมี ประสิทธิภาพ  Outbreak response (SRRT) Case investigation Outbreak investigation

6 การรายงานโรค ไข้เลือดออก การรายงานโรคไข้เลือดออกมี 2 ประเด็น คือ 1. รายงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคโดยรายงาน DF / DHF / DSS รายงานทุก สัปดาห์ 52 สัปดาห์ 2. รายงานเพื่อประเมินผลงานตาม ตัวชี้วัดกระทรวง / กรมฯ / กพร. รายงานตามไตรมาส 3. รายงานข้อมูลสนับสนุนการนิเทศ ของผู้ตรวจราชการฯ 2 ครั้ง / ปี

7


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกปี 2550 1. การพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการ ควบคุมโรคระดับพื้นที่ 2. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google