งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สต. โดย ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง โดย ทันตแพทย์หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สต. โดย ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง โดย ทันตแพทย์หญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สต. โดย ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง โดย ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง

2 เป้าประสงค์ของการ พัฒนา 1 ขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ( การตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ระบบยา การส่งต่อ การติดตามต่อเนื่อง ) เชื่อมต่อกับเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบไร้รอยต่อ 2 จัดสถานที่บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีลักษณะเฉพาะ เหมาะแก่การให้บริการ 3 บุคลากรมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านสุขภาพจิตและจิต เวช เพื่อการดูแลผู้มีปัญหา / ผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีมาตรฐาน

3 แนวทางการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช 1 ทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญและเนื้อหาของ แนวทางฯ ให้ชัดเจน 2 ประเมินตนเองในแต่ละด้านได้แก่ บุคลากร สถานที่ และขีด ความสามารถระบบบริการเพื่อค้นหาโอกาสการ พัฒนาและ จัดทำแผนยกระดับ 3 ใช้แนวทางในการเรียนรู้เพื่อบูรณาการงาน สุขภาพจิตและจิตเวช ในระบบงานประจำของโรงพยาบาล

4

5 หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง ระดับที่มี มาตรฐานขั้นสูง ระดับ 3 หมายถึง ระดับที่มี มาตรฐานขั้นต่ำ หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง ระดับที่มี มาตรฐานขั้นสูง ระดับ 3 หมายถึง ระดับที่มี มาตรฐานขั้นต่ำ

6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพ. สต. บุคลากร ขีดความสามารถระบบบริการ บุคลากร ขีดความสามารถระบบบริการ Click

7 การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาล สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การจัดระดับและเกณฑ์ มาตรฐานระดับปฐมภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาล สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

8 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพช. บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ Click

9 การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับสถานบริการสุขภาพ ระดับ ทุติยภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับสถานบริการสุขภาพ ระดับ ทุติยภูมิ สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

10 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพท. บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ Click

11 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิต และจิตเวชสำหรับ รพศ. บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ บุคลากร สถานที่บริการ ขีดความสามารถระบบบริการ Click

12 การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การจัดระดับและเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาโรคจิตเวช โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข Click

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สต. โดย ทันตแพทย์หญิง ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง โดย ทันตแพทย์หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google