งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2 CHILD LIFE ระบ บ ปก ป้อง ทาง สัง คม ระบ บ ชุม ชน ระบ บ ชุม ชน ระบบ สุขภาพ 1. เด็กกำพร้า 2. เด็กเร่ร่อน 3. เด็กถูกทารุณกรรม 4. เด็กพิสูจน์สัญชาติ 5. เด็กอยู่ใน กระบวนการยุติธรรม 6. เด็กตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ 7. เด็กได้รับผลกระทบ จาก เชื้อเอชไอวี และเด็กติดเชื้อเอชไอวี (CABA) + 1. กลุ่มเด็กชาติพันธุ์

3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม แบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อ เอชไอวีสูง (Comprehensive HIV/AIDS Care, Support and Vulnerable Children Living in High Prevalence Area to Achieve Full Potential in Health and Development (CHILDLIFE) ( โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน )

4 ศูนย์อนามัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล รพ. สต. พม. พมจ. คณะทำงานด้านเด็ก ในชุมชน (CAG) อบต., อสม., อพม., โรงเรียน NGO องค์กรชุมชน, รพ. สต. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี สนับสนุนให้เกิด Case Management สนับสนุนให้เกิด Case Management ระดับจังหวัด จ้ดบริการ Case Management เป็นเครือข่ายการจัดบริการ Case Management ในชุมชน สำรวจสถานการณ์เด็กและบริการในชุมชน จัดบริการดูแลเด็กแบบ CM ผู้แทนคณะทำงานเด็กในชุมชน ลดการตีตรา พัฒนานโยบายดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็ก การเข้าถึงสวัสดิการ เศรษฐกิจ

5 กิจกรรมหลักด้านชุมชน 1. จัดตั้งและพัฒนาคณะทำงานเด็กในชุมชน (CAG) 2. ดำเนินงานตามแผนโดยชุมชน ( อบรมผู้ดูแล, ค่ายเด็ก, ค่าย ครอบครัว, กิจกรรมกลุ่มเด็กรายไตรมาส ฯลฯ 3. สนับสนุนให้ CAG ประสานการทำงาน / ประชุมร่วมกับ PCPC และ PCM ( ในระดับพื้นที่และจังหวัด ) 4. ประสานส่งต่อเด็กโดย CAG ( กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น การศึกษา สุขภาพ ปกป้องคุ้มครอง / เศรษฐกิจ สิทธิ์ / สถานะบุคคล ฯลฯ ) 5. ระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลและพัฒนา เด็กอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชน 6. พัฒนาให้ผู้ติดเชื้อฯและเด็กที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมใน การรณรงค์เพื่อลดการตีตรา 7. ทำงานกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าในใจในการนำเสนอ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆเชิงสร้างสรรค์ 8. ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ผ่าน CAG และสื่อสาธารณะ ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อและ เด็กที่ได้รับผลกระทบ

6

7 กิจกรรมหลักด้านสุขภาพ 1. พัฒนาหลักสูตรติดตามดูแลเด็ก ( พัฒนาการด้านกาย จิต สังคม ) 2. พัฒนาแนวทาง CM และการ จัดบริการที่เหมาะสม ในโรงพยาบาล รวมทั้งการ ประสานชุมชน 3. พัฒนาบุคคลการสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรในสถาน สงเคราะห์

8  เริ่มแรกใช้ในคนไข้สุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ของอเมริกา  ค. ศ.2007 the Health Resources and Services Administration (HRSA) ให้ทุนสนับสนุนสำนักโรคเอดส์อเมริกาเพื่อดำเนิน โครงการ CM  ค. ศ. 2011 กรมอนามัย PATH ประเทศไทยได้รับการอนุมัติ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ให้จัดทำโครงการ CM ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบ จึงมีการ พัฒนาระบบ CM ในไทย

9

10

11

12 กิจกรรมด้านปกป้อง คุ้มครองทางสังคม 1. พัฒนานโยบายประเทศด้านการ คุ้มครองดูแลเด็ก 2. พัฒนากลไกระดับจังหวัด ( คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ) 3. สนับสนุนด้านเศรษฐกิจแก่เด็กและ ครอบครัว ( เด็กที่ได้รับเชื้อฯ ได้รับผลกระทบ เด็กกลุ่มเปราะบาง ) 4. พัฒนาแนวทางการดูแลเด็กใน ครอบครัวทดแทน

13


ดาวน์โหลด ppt นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google