งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รู้จักโครงการ CHILDLIFE นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี Tel:

2 รู้จักโครงการ CHILDLIFE ระบบสุขภาพ ระบบ ชุมชน ระบบปกป้องทางสังคม
Vulnerable Affected Infected รู้จักโครงการ 1. เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม 4. เด็กพิสูจน์สัญชาติ 5. เด็กอยู่ในกระบวนการยุติธรรม 6. เด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 7.เด็กได้รับผลกระทบจาก เชื้อเอชไอวี และเด็กติดเชื้อเอชไอวี (CABA) + 1. กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ CHILDLIFE

3 โครงการCHILDLIFE โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูง (Comprehensive HIV/AIDS Care, Support and Vulnerable Children Living in High Prevalence Area to Achieve Full Potential in Health and Development (CHILDLIFE) (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน)

4 โครงการCHILDLIFE ระบบสุขภาพ ระบบปกป้อง ระบบชุมชน ทางสังคม
ศูนย์อนามัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนให้เกิดCase Management สนับสนุนให้เกิดCase Management ระดับจังหวัด โรงพยาบาล รพ.สต. เป็นเครือข่ายการจัดบริการCase Management ในชุมชน จ้ดบริการ Case Management Vulnerable ระบบปกป้อง ทางสังคม Affected ระบบชุมชน คณะทำงานด้านเด็ก ในชุมชน (CAG) Infected พม. สำรวจสถานการณ์เด็กและบริการในชุมชน จัดบริการดูแลเด็กแบบCM เด็กติดเชื้อเอชไอวี พัฒนานโยบายดูแลปกป้องคุ้มครองเด็ก อบต.,อสม.,อพม.,โรงเรียน NGOองค์กรชุมชน, รพ.สต. เด็กที่ได้รับผลกระทบ พมจ. เด็กกลุ่มเปราะบาง ผู้แทนคณะทำงานเด็กในชุมชน ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็ก การเข้าถึงสวัสดิการ เศรษฐกิจ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ลดการตีตรา

5 กิจกรรมหลักด้านชุมชน
โครงการCHILDLIFE กิจกรรมหลักด้านชุมชน จัดตั้งและพัฒนาคณะทำงานเด็กในชุมชน (CAG) ดำเนินงานตามแผนโดยชุมชน (อบรมผู้ดูแล, ค่ายเด็ก, ค่ายครอบครัว, กิจกรรมกลุ่มเด็กรายไตรมาส ฯลฯ สนับสนุนให้ CAG ประสานการทำงาน/ประชุมร่วมกับ PCPC และ PCM (ในระดับพื้นที่และจังหวัด) ประสานส่งต่อเด็กโดย CAG (กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น การศึกษา สุขภาพ ปกป้องคุ้มครอง/เศรษฐกิจ สิทธิ์/สถานะบุคคล ฯลฯ) ระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชน พัฒนาให้ผู้ติดเชื้อฯและเด็กที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อลดการตีตรา ทำงานกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าในใจในการนำเสนอ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆเชิงสร้างสรรค์ ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ผ่าน CAG และสื่อสาธารณะต่างๆ ในรูปแบบต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบ

6 Child Action Group: CAG
คณะทำงานเด็กชุมชน เป็นกลไกที่ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ปกครอง การศึกษา องค์กรชุมชน สวัสดิการ และคุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนาและติดตามต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมและประสานส่งต่อ บทบาท : ค้นหา(ข้อมูลเด็ก CAG1) : พัฒนาอบรมผู้ปกครอง ค่ายเด็ก ค่ายครอบครัว ประชุมไตรมาส พบกลุ่มเด็ก : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อรักษาดูแล : ติดตาม หลังจากได้รับการช่วยเหลือ (CAG3)

7 กิจกรรมหลักด้านสุขภาพ
โครงการCHILDLIFE กิจกรรมหลักด้านสุขภาพ 1. พัฒนาหลักสูตรติดตามดูแลเด็ก (พัฒนาการด้านกาย จิต สังคม) 2. พัฒนาแนวทาง CM และการจัดบริการที่เหมาะสม ในโรงพยาบาล รวมทั้งการประสานชุมชน 3. พัฒนาบุคคลการสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรในสถาน สงเคราะห์

8 ประวัติความเป็นมาของ Case Management
เริ่มแรกใช้ในคนไข้สุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ของอเมริกา ค.ศ.2007 the Health Resources and Services Administration (HRSA) ให้ทุนสนับสนุนสำนักโรคเอดส์อเมริกาเพื่อดำเนิน โครงการ CM ค.ศ กรมอนามัย PATH ประเทศไทยได้รับการอนุมัติ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ให้จัดทำโครงการ CM ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบ จึงมีการ พัฒนาระบบ CM ในไทย

9 ความหมายของ Case Management
การจัดการรายบุคคล เป็นรูปแบบการทำงานที่ใช้การ ประสานเชื่อมโยงบริการหลายภาคส่วนโดยมีผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้รับบริการแต่ละบุคคลได้รับบริการแบบ องค์รวม โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจผู้รับ บริการ โดยการให้บริการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ ครบถ้วนทั้งในด้านการแพทย์ การเดินทาง ที่พัก การช่วยเหลือ ด้านการเงินและการสนับสนุนอื่นๆ

10 Case Management Unit (CMU)
หน่วยจัดการรายบุคคล เป็นหน่วยงานที่ประสานการดูแล ผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาระยะยาว ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อเอชไอวี เด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็กที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่ม เด็กเปราะบาง เพื่อให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ และสวัสดิการของรัฐที่พึงได้ในเวลาที่เหมาะสม ตอบสนองต่อ ความต้องการ และผู้รับบริการยินดีมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ให้การปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์และแกนนำศูนย์องค์รวม/กลุ่มผู้ติดเชื้อHIV

11 Case Manager ผู้จัดการรายบุคคล เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ายนโยบายของรพ.และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบการจัดการรายบุคคล โดยดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางที่วางไว้ ด้วยการประสานงานกับหน่วยที่ส่งต่อผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด และคลินิกยาต้านไวรัส โดยมีหน้าที่เริ่มตั้งแต่รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการอย่างรอบด้าน ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุปัญหา วางแนวทางแก้ปัญหา ร่วมกับผู้รับบริการ ให้การช่วยเหลือตามแผนผ่านการช่วยเหลือ โดยตรงและ/หรือประสานหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล ให้ข้อมูล ความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้รับบริการในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ

12 กิจกรรมด้านปกป้องคุ้มครองทางสังคม
โครงการCHILDLIFE กิจกรรมด้านปกป้องคุ้มครองทางสังคม พัฒนานโยบายประเทศด้านการคุ้มครองดูแลเด็ก พัฒนากลไกระดับจังหวัด (คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก) สนับสนุนด้านเศรษฐกิจแก่เด็กและครอบครัว (เด็กที่ได้รับเชื้อฯ ได้รับผลกระทบ เด็กกลุ่มเปราะบาง) 4. พัฒนาแนวทางการดูแลเด็กในครอบครัวทดแทน

13


ดาวน์โหลด ppt พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google