งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

2 การพัฒนาบุคลากร สคร.5 ปี 2553 ประเมิน สมรรถนะ สำรวจความ ต้องการในการ ฝึกอบรม จัดทำ แผนพัฒนา รายบุคคล ดำเนินการพัฒนา บุคลากร - เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน - สอนแนะ - ให้คำปรึกษา - มอบหมายงาน - ศึกษาด้วยตนเอง - ฝึกอบรม สำรวจความพึง พอใจต่อการ พัฒนา ประเมินผลการ ฝึกอบรม ใช้เกณฑ์ประกัน คุณภาพการ ฝึกอบรม

3 การเข้ารับการฝึกอบรม 1. บุคลากรขอเข้ารับการฝึกอบรม 2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5 พิจารณาใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม – อยู่ในแผน อนุมัติ เข้ารับการฝึกอบรม – นอกแผน พิจารณาตามความจำเป็น 3. จัดทำข้อตกลงการเข้ารับการอบรมระยะสั้น 4. สรุปผลการอบรม 5. Show & Share

4 ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีระบบการเก็บข้อมูลในการพัฒนาที่ เป็นการเรียนรู้จาการปฏิบัติงาน และศึกษา ด้วยตนเอง และยังไม่มีการประเมินผล – แนวทาง จัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการ พัฒนา และติดตามคู่มือการพัฒนาของ กพ. การพัฒนาโดยการฝึกอบรม มีข้อมูล และมี การประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะที่ใช้งบ HR – สอบถาม และจัดเก็บ หลักสูตรที่ใช้เวลาน้อย ไม่ค่อยได้ประโยชน์ ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 การดำเนินงาน Talent คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Talent ของ กรม คร. เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน คนเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน เปลี่ยนคน บ่อย

6 สิ่งที่จะดำเนินการต่อในปี 53 ( วันที่ 9 – 11 ส. ค.54) จัดทำแผนกลยุทธ์ HR และแผนปฏบัติการปี 54

7 “ เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มี การจัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557 ” วิสัยทัศน์ สคร.5 แผนปี 54

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ สคร.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม, มาตรฐาน, งานวิจัย,เกณฑ์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย (SRRT,ข้อมูล,นโยบายและแผน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (คน, การจัดการ) 2554- 2557

9 24/09/579 ทิศทาง กลไกการดำเนินงาน 2554 สคร.5 - กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการ จัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557 การวิจัยและพัฒนา วิชาการ การจัดการเชิง ระบบ ร่วมกับเครือข่าย การพัฒนาสู่การเป็น องค์กรสมรรถนะสูง การพัฒนา เป็น ศูนย์กลาง นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และ มาตรฐาน วิชาการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพของ ชาติ ที่ได้ มาตรฐานสา กล การพัฒนา และ ร่วมมือ กับ เครือข่าย ภาคีภายใน และ นานาชาติ รวมทั้ง สนับสนุน พื้นที่ในการ ดำเนินงาน ป้องกันและ ควบคุมโรค อย่างมี ประสิทธิภา พและยั่งยืน การสื่อสาร สาธารณะ และ ประชาสัมพั นธ์อย่าง ทั่วถึงและ ได้ผล เพื่อ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ การเตรียม ความพร้อม และ ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพใน สถานการณ์ ฉุกเฉินและ ภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความ ต้องการของ พื้นที่และได้ มาตรฐานสา กล การติดตาม และ ประเมินผล ภาพรวม ของการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัย สุขภาพ ของ ประเทศ ตาม มาตรฐานส ากล การ พัฒนา คุณภาพ ระบบการ บริหาร จัดการ องค์กร ตาม มาตรฐาน สากล และ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์ที่ 6

10 กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนสุขภาพในชุมชน กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดัน อปท. ในการกำหนดนโยบาย ท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมฯ กลยุทธ์ที่ 3 Excellence Center ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค ( องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์ พยากรณ์การเกิดโรค ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการ เชิงระบบ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้าน การป้องกันฯ โรคอุบัติใหม่ / ซ้ำ กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA กลยุทธ์ที่ 9 สร้างค่านิยม และส่งเสริมขวัญกำลังใจ และระบบสวัสดิการ กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้าน IT


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google