งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ต้องอาศัย องค์ประกอบอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ต้องอาศัย องค์ประกอบอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ต้องอาศัย องค์ประกอบอะไรบ้าง

2 Library = Brain of the university ปัจจุบัน Library พัฒนา ไปสู่ e - library Service ของ Library Printed Material Non – Print material Electronic material e- students Knowledge – based students Better living / better sociely / better job / better life / better family

3 Our world is changing คลื่นลูกที่ 3 ( third wave ) = Information world ยุค globalizali on Digital society Cyberspace society Paperless society คอมพิวเตอร์ / ดาวเทียม / TV / Internet เครื่องมือ สำคัญ

4 ก่อ นนี้ Information is power ปัจจุ บัน เชื่อ ว่า Knowledge is much more power Apply Knowledge to work is the most powerful

5 คลื่น ลำดับ ความ เปลี่ยนแปลงของโลก คลื่นลูก ที่ 1 Agriculture ( 10,000 ปี ก่อน BC ) คลื่นลูก ที่ 2 คลื่นลูก ที่ 3 คลื่นลูก ที่ 4 Industry ( ค. ศ. 1750 ปัจจุบัน ) Information ( ดาวเทียม / อินเทอร์เน็ต / TV network ) ค. ศ. 1980 ค. ศ. 2020 เทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology ) ค. ศ. 1995 – ปัจจุบัน วิศวกรรม พันธุกรรม

6 คลื่นลูก ที่ 5 คลื่นลูก ที่ 6 คลื่นลูก ที่ 7 ( เทคโนโลยี / วัสดุจิ๋ว ) ปัจจุบัน อนาคต ( Nano technology ) เทคโนโลยีอวกาศและใต้ ทะเลลึก ปัจจุบัน อนาคต กระแสจิต พลังจิต อนาคต

7 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี ทำให้มีการคิด ประดิษฐ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการ ดำรงชีวิต ( มีผลต่อ ) การ ติดต่อสื่อส าร สุขภาพ อนามัย เครื่องใช้ ในบ้าน ที่อยู่ อาศัย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ ม เครื่องใช้ ใน office พาหนะ

8 อดีต ของโลก โลกมีการกำเนิดประมาณ 4,000 ล้านปี สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในโลก 500 ล้านปี ยุคไดโนเสาร์ / สัตว์ดึกดำบรรพ์ 200 ล้านปี มนุษย์เริ่มมีเผ่าพันธุ์ 500,000 ปี มนุษย์สร้างตัวอักษร – ภาพเพื่อ การสื่อสาร บันทึก เหตุการณ์ 5,000 ปี มนุษย์คิดประดิษฐ์การพิมพ์ หนังสือ 500 – 800 ปี

9 เทคโนโลยีการพิมพ์ ทำให้ เกิดการสื่อสารด้วยภาษา – ส่ง ข้อความทางสายโทรศัพท์ กว่า 100 ปี ส่งภาพโทรทัศน์ เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันส่งภาพโทรทัศน์ – คอมพิวเตอร์ – สารสนเทศ ผ่านดาวเทียม / Fibre optic / อินเทอร์เน็ต เป็น ยุคสารสนเทศ / Information Age

10 Information Age อา ศัย คนที่สร้าง และ คนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ /software การสื่อสาร คมนาคม ภา ษา

11 ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของ โลก คือ ภาษา ภาษา คือ คำหรือถ้อยคำที่ใช้ สื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ กับ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และภาษา รหัส พันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต

12 ภาษาไทยมีอักษร 44 ตัว ( ไม่รวมสระ และ วรรณยุกต์ ) ภาษาอื่นนับ 1000 ภาษา ภาษาอังกฤษ มี อักษร 26 ตัว บนเน็ตมี ใช้กว่า 80 เปอร์เซนต์ ภาษาคอมพิวเตอร์ มีอักษร 2 ตัว คือ ( 0 และ 1 ) ภาษาดีเอ็นเอ มี อักษร 4 ตัว คือ A T C และ G A = Adenine 1 T = Thaymin C = Cytosine G = Guanine ภาษา ATCG นำมาจัดเรียงใหม่ ก่อให้เกิด พันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ) 3 4 2

13 ปัจจุบันพบว่า ใน Computer ( อินเทอร์เน็ต ) ใช้ภาษาอังกฤษ 80 เปอร์เซ็นต์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงด้าน การ จัดการข่าวสาร ( Information ) การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

14 ในยุค Information เป็น ยุคที่ ใช้ digital ใน ผลิตภัณฑ์ แทน analog ดาวเทียม / โทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์ / AV /camera/ เครื่องใช้ใน บ้าน สารสนเทศเข้าสู่ พื้นที่อยู่อาศัย - Internet / e- mail - TV network - ให้ข้อมูล ด้าน ed Sci / Med / Business ภาษา 80 % เป็นภาษาอังกฤษ บนอินเทอร์เน็ต Ti me ไม่จำกัด เวลา 1 2 3 4

15 สารสนเทศ = Information ข้อมูลข้อเท็จจริง มีประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิต ของมนุษย์ ก่อ เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจ การนำไปใช้ ดัดแปลง พัฒนา เพื่อ ความมั่งคง กินดีอยู่ดี knowledge- based society

16 คลื่นลูกที่ 3 [ Third wave ] = คลื่น ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเ ทศ Inform ation TV network ( ดาวเทียม ) Internet ( ดาวเทียม / Fibre optics VI A

17 ปัจจุบันโลก กำลังกลายเป็น โลกแห่งสารสนเทศ เป็น E- world E - Asian E - Asia E- contine nts E - Thailand ?? ?? ?? ?? ?

18 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มี ผลกระทบต่อประเทศไทย กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ. ศ. 2544 – 2553 และรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ของ ดร. ทวีศักดิ์ ก่อ อนันตกูล

19 กิจกรร ม 1. นักศึกษาแบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ม 2. อ่าน Paper 3. กระดาษ A 4 4. สรุป 5.Visual izer

20 ประเด็นที่ ต้องการให้ศึกษา ใช้เวลา 60 นาที 1. เหตุผลของการใช้นโยบายนี้ 2. แนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของไทย 3. ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ มีอะไรบ้าง มีเป้าหมายอะไร 4. ปัญหาที่อาจทำให้นโยบายนี้ไม่ สำเร็จ 5. อินเทอร์เน็ตตำบลจะเกิดอะไร ขึ้นกับสังคมไทย

21 Oral report 30 นาที 1 ประธาน / เลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน Period 2 อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด คือ ว่าเป็นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ คืออะไร การจะ Link เข้าเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ต้องอาศัย องค์ประกอบอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google