งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

2  ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให้เกิดอาชญากรรม  ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย  ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่ เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ถัดไป กลับ หน้าหลัก  ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน

4 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต 1) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้ สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน  การดูโทรทัศน์แบบสั่งได้ (ออน ดีมานด์)  การใช้กล้องวงจรปิด  การใช้ GPS นำทาง  ห้องนอนสามารถควบคุมแสง ด้วยการสั่งผ่านเสียง

5 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม 1. การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่ง แท้แต่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning)  การรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร

6 ถัดไป กลับ หน้าหลัก 2) การจัดทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวม ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบ การตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม (ต่อ)

7 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบัน มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้น

8 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน การเรียนการสอน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

9 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีไปในด้าน ต่างๆ ซึ่งแน่นอนที่ทุกสิ่งย่อมมีทั้งคุณและโทษ ภาพยนตร์หลายเรื่องได้สะท้อน ความคิดของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทาง ลบเหล่านี้บางอย่างเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ อย่างไรก็ตามย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้

10 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นหนทางในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ วางแผนปล้น วางแผนโจรกรรม มีการลักลอบใช้ ข้อมูลข่าวสาร มีการโจรกรรมหรือแก้ไขตัวเลข บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลาย อย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลใน โรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิดซึ่งเป็นการทำร้าย หรือฆาตกรรมดังที่เห็นในภาพยนตร์

11 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การ ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมมีลักษณะ การใช้งานเพียงคนเดียว ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทำให้มี ความเชื่อว่า มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้อง พึ่งพากันมาก อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่ว่าเทคโนโลยี ได้ช่วยให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น และความสัมพันธ์ดีขึ้น

12 ถัดไป กลับ หน้าหลัก ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 3) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่าง รวดเร็ว เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

13 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) ถัดไป กลับ หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google