งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก เข้าสู่การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

2 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดอาชญากรรม ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย  ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  

3 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม ผลกระทบทางบวก: ด้านการเรียนการสอน  ถัดไป กลับ หน้าหลัก

4 ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต
ผลกระทบทางบวก : ด้านคุณภาพชีวิต  1) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน  การดูโทรทัศน์แบบสั่งได้ (ออน ดีมานด์) การใช้กล้องวงจรปิด   การใช้ GPS นำทาง  ห้องนอนสามารถควบคุมแสง ด้วยการสั่งผ่านเสียง ถัดไป กลับ หน้าหลัก

5 ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม
ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม  1. การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่ง แท้แต่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning) การรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร ถัดไป กลับ หน้าหลัก

6 ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม (ต่อ)
ผลกระทบทางบวก : ด้านสังคม (ต่อ)  2) การจัดทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น ถัดไป กลับ หน้าหลัก

7 ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน
ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน  ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้น ถัดไป กลับ หน้าหลัก

8 ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน
ผลกระทบทางบวก : ด้านการเรียนการสอน  การเรียนการสอน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถัดไป กลับ หน้าหลัก

9 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีไปในด้านต่างๆ ซึ่งแน่นอนที่ทุกสิ่งย่อมมีทั้งคุณและโทษ ภาพยนตร์หลายเรื่องได้สะท้อนความคิดของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทางลบเหล่านี้บางอย่างเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ตามย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถัดไป กลับ หน้าหลัก

10 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
1) ทำให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นหนทางในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ วางแผนปล้น วางแผนโจรกรรม มีการลักลอบใช้ ข้อมูลข่าวสาร มีการโจรกรรมหรือแก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิดซึ่งเป็นการทำร้าย หรือฆาตกรรมดังที่เห็นในภาพยนตร์ ถัดไป กลับ หน้าหลัก

11 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย  การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การ ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมมีลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทำให้มีความเชื่อว่า มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่ว่าเทคโนโลยีได้ช่วยให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น และความสัมพันธ์ดีขึ้น ถัดไป กลับ หน้าหลัก

12 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
3) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถัดไป กลับ หน้าหลัก

13 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
ถัดไป กลับ หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google