งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมี การทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมี การทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมี การทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ เป็น รูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำ ให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็น สังคมขึ้นมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร สามารถ ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และ ความบันเทิง

3 ประเภทของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (๑) Identity Network คือ การแสดงตัวตนและ ภาพลักษณ์ของตน ( ๒ ) Interested Network เป็นการรวมตัวกัน โดยอาศัย “ ความสนใจ ” ตรงกัน ( ๓ ) Collaboration Network เป็นกลุ่ม เครือข่ายที่ร่วมกัน “ ทำงาน ” ( ๔ ) Gaming/Virtual Reality หรือ โลก เสมือน ในบางครั้งเราเจอคำว่า second life ซึ่ง เป็นลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี ลักษณะเป็นการสวมบทบาทของผู้เล่นในชีวิตจริง กับตัวละครในเกม ( ๕ ) Professional Network ใช้งานในอาชีพ

4 My space

5 Facebook

6 Youtube

7 แนวคิดเรื่อง Social Network แนวคิดเรื่อง Social Network หรือ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของการนำมาใช้ เพื่อดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบุคคลหรือ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบันคำว่า (Social Network) จะ หมายถึงระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ หรือการ ติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ตนั่งเอง Wikipedia (2009) ให้ความหมาย (Social Network) ว่า เป็น โครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วยโหนด (Node) ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซึ่งแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมี ความสัมพันธ์กับโหนดอื่นๆ ด้วย โดยอาจมีระดับของ ความสัมพันธ์กัน มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย

8 Social Network จึงหมายถึงการที่มนุษย์ สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำความรู้จักกัน สื่อสารถึง กันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็น เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ (Social Network) ก็คือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่งเอง โดย เว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีการ ให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความ สนใจของผู้ใช้

9 ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2010 ยอดโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่าย สังคมในประเทศจีนเท่ากับ 1.06 พันล้านหยวน ส่วนปี 2011 คาดว่า น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 1.53 พันล้าน หยวน และได้ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น ถึง 14.4 พันล้านหยวนในปี 2015 แปลว่านักการตลาดมองว่า การให้เพื่อนในเครือข่ายสื่อ ข้อความทางการตลาดจะได้ผล ดีกว่าการให้ข้อมูลจากคนแปลก หน้านั่นเอง

10 แนวโน้มที่สำคัญของเครือข่าย สังคมออนไลน์ แนวโน้มที่สำคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็ คือการปรับเปลี่ยนจากการเป็นเพียงแค่สถานที่ในการ แสดงความคิดเห็น ระบายความในใจ หรือปรับทุกข์ เป็น ช่องทางที่ผู้บริหารในระดับต่างๆ จะใช้ในการสื่อสารกับ ทั้งพนักงานและลูกค้า ที่สำคัญ ก็คือช่องทางในการ สื่อสารดังกล่าวจะทำให้เปลี่ยนจากการสื่อสารทางเดียว เป็นการสื่อสารแบบสองทางซึ่งเปิดโอกาสให้มี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือลูกค้าได้ มากขึ้น

11 จากสถิติพบว่าปัจจุบันมีคนกว่า 600 ล้านคน ทั่วโลกที่ใช้ Facebook เป็นประจำ และกว่า 300 ล้านคนที่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน อยู่บน Facebook นอกจากนี้ อีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจก็ คือกลุ่มประชากรที่อายุเกิน 40 ปีเริ่มใช้ Facebook กันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจาก Facebook แล้ว อีกประมาณ 200 ล้านคนที่ใช้ Twitter อยู่เป็น ประจำ และอีกประมาณ 100 ล้านคนที่ใช้ LinkedIn

12 คราวนี้ลองมาดูสถิติต่างๆ ที่ น่าสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ กันบ้างนะครับ ในรอบปีที่ผ่านมามีการส่ง ข้อความผ่านทาง Tweeter 50 ล้าน ข้อความต่อวัน ในขณะที่ในแต่ละเดือนจะ มีการใช้เวลาอยู่บน Facebook รวมแล้ว 700 Billion นาที เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่าง Facebook กับ Google แล้ว พบว่าจำนวนคนที่เข้าเว็บ Facebook ในปี ที่ผ่านมาเริ่มจะมากกว่า Google ในขณะ ที่กว่าร้อยละ 95 ของบริษัทต่างๆ ที่ใช้ LinkedIn ในการรับสมัครและสรรหา พนักงานใหม่ และการเข้าบรรดาเว็บ เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึงกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมี การทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google