งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ได้ 2. ทราบลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ได้ 2. ทราบลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

2 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ได้ 2. ทราบลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ 3. สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่งผลต่อโลกและตัวเรา อย่างมากมาย เพราะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใน การดำรงชีวิต เช่นแสงสว่างจากไฟฟ้า เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ อาหารที่เรากิน ยารักษา โรค โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ ตลอดจน เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของ การพัฒนาเทคโนโลยี ในโลกเรายังมีสิ่ง ต่างๆอีกมากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความรู้ ทางวิทยาสาสตร์ และเกี่ยวข้องกับเราทุก คน

4 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ของโลกธรรมชาติ หรือความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือที่มีอยู่ใน ธรรมชาติซึ่งสามารถอธิบายได้จาก หลักฐานและความเป็นเหตุและผลทาง วิทยาศาสตร์ กล่าวคือสามารถอธิบาย สาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ หรือเมื่อทราบ สาเหตุก็อาจทำนายผลได้ด้วย ดังเช่นการ เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติหลายๆอย่าง

5 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. การสังเกต 2. การระบุปัญหาและการตั้งปัญหา 3. การตั้งสมมติฐาน 4. การทดลองหรือเก็บข้อมูล 5. การสรุปผลการทดลอง

6 ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ 1. ช่างสังเกต เป็นคนช่างสังเกต เพราะการสังเกต ทำให้พบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นหา คำอธิบาย 2. อยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างสงสัย และอยากรู้ อยากพบความจริงใหม่ๆ จึงมักตั้งปัญหาต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบเสมอ 3. มีความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ต้องอธิบายได้ด้วยเหตุ ด้วยผล 4. มีความคิดริเริ่ม เป็นคนมีความคิดริเริ่ม อยากคิด อยากทำสิ่งใหม่ๆเสมอ 5. มีความมานะพยายามและความอดทน ผลงาน ทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นผล ของวิทยาศาสตร์มิใช่ว่าจะทำสำเร็จจากการ ทดลองเพียงครั้งเดียว

7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผล ต่อโลกอย่างไร มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อ นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาค้นคว้าจนได้ ความรู้เรื่องพลังงานคลื่นและตัวนำชนิด ต่างๆ จากนั้นก็มีการนำความรู้นี้ไปใช้ พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในเรื่องการสื่อสาร เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ทำให้ทุกส่วนบนโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เมื่อมี เหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งบน โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว คนที่อยู่ในส่วนอื่นของโลกก็สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้มนุษย์ สามรถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว สมกับที่กล่าวว่า โลกไร้พรมแดน

8 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนา ทำให้เกิดอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม อื่นขึ้นอีกมากมาย เช่น การพบปฏิกิริยาที่แร่มี สารประกอบของเหล็กกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ ความรู้นี้นำไปสู่อุตสาหกรรมการถลุงแร่ เหล็กซึ่ง ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และวัสดุ ก่อสร้างตามมา ความรู้เรื่องสมบัติของโลหะถูก นำไปใช้ผลิตโลหะผสมที่เรียกว่า อัลลอยด์ ชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาม ความต้องการในการใช้งาน ทำให้สามารถสร้าง เครื่องบินจรวด ยายอวกาศตลอดจนอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การศึกษาเรื่อง ปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ทำให้มีการผลิตวัสดุ สังเคราะห์มากมาย วัสดุสังเคราะห์ที่เราใช้ใน ชีวิตประจำวันกันมากที่สุดคือพลาสติก ซึ่งเป็น วัสดุที่อำนวยความสะดวกอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน สารเคมีบางชนิดที่มีประโยชน์ทาง เกษตรกรรม เช่น ปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงและสาร กำจัดวัชพืช เป็นต้น

9


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ได้ 2. ทราบลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google