งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่1

2 เรียนรู้วิทยาศาสตร์  วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 2.ทราบลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ 3.สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่งผลต่อโลกและตัวเราอย่างมากมาย เพราะวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำรงชีวิต เช่นแสงสว่างจากไฟฟ้า เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ อาหารที่เรากิน ยารักษาโรค โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี ในโลกเรายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความรู้ทางวิทยาสาสตร์ และเกี่ยวข้องกับเราทุกคน

4 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ของโลกธรรมชาติ หรือความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งสามารถอธิบายได้จากหลักฐานและความเป็นเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ หรือเมื่อทราบสาเหตุก็อาจทำนายผลได้ด้วย ดังเช่นการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติหลายๆอย่าง

5 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.การสังเกต 2.การระบุปัญหาและการตั้งปัญหา 3.การตั้งสมมติฐาน 4.การทดลองหรือเก็บข้อมูล 5.การสรุปผลการทดลอง

6 ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์
1.ช่างสังเกต เป็นคนช่างสังเกต เพราะการสังเกตทำให้พบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นหาคำอธิบาย 2.อยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างสงสัย และอยากรู้อยากพบความจริงใหม่ๆ จึงมักตั้งปัญหาต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบเสมอ 3.มีความเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ต้องอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผล 4.มีความคิดริเริ่ม เป็นคนมีความคิดริเริ่ม อยากคิดอยากทำสิ่งใหม่ๆเสมอ  5.มีความมานะพยายามและความอดทน ผลงานทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นผลของวิทยาศาสตร์มิใช่ว่าจะทำสำเร็จจากการทดลองเพียงครั้งเดียว

7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาค้นคว้าจนได้ความรู้เรื่องพลังงานคลื่นและตัวนำชนิดต่างๆ จากนั้นก็มีการนำความรู้นี้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในเรื่องการสื่อสาร เช่น ดาวเทียมสื่อสาร ทำให้ทุกส่วนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว คนที่อยู่ในส่วนอื่นของโลกก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้มนุษย์สามรถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วสมกับที่กล่าวว่า โลกไร้พรมแดน

8 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนา
ทำให้เกิดอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นขึ้นอีกมากมาย เช่น การพบปฏิกิริยาที่แร่มีสารประกอบของเหล็กกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ ความรู้นี้นำไปสู่อุตสาหกรรมการถลุงแร่ เหล็กซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และวัสดุก่อสร้างตามมา ความรู้เรื่องสมบัติของโลหะถูกนำไปใช้ผลิตโลหะผสมที่เรียกว่า อัลลอยด์ ชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการในการใช้งาน ทำให้สามารถสร้างเครื่องบินจรวด ยายอวกาศตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ทำให้มีการผลิตวัสดุสังเคราะห์มากมาย วัสดุสังเคราะห์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันมากที่สุดคือพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่อำนวยความสะดวกอย่างมากในชีวิตประจำวัน สารเคมีบางชนิดที่มีประโยชน์ทางเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืช เป็นต้น

9


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google