งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 นวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต. ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ หรือการต่อยอดองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 นวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต. ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ หรือการต่อยอดองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 นวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต

2 ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ หรือการต่อยอดองค์ ความรู้เดิม นำมาใช้เป็น เครื่องมือที่สำคัญเพื่อแก้ไข ปัญหาในการทำงาน ก่อให้เกิด ความแตกต่าง และมีความเป็น เลิศ และทำให้องค์กรมีขีด ความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน

3 นวัตกรรมสมัยใหม่ เคลฟเวอร์ ยานยนต์จิ๋ว แห่งอนาคต

4 หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ ตัวจิ๋ว

5 ไอโบสัตว์เลี้ยงยุคจิติ ทอล

6 สิ่งประดิษฐ์ ที่ใกล้เคียง กับ ของวิเศษของโดราเอ ม่อน

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในอนาคต

8 Grid Computing: เทคโนโลยี IT ของโลก อนาคต

9

10 m-Commerce

11 ห้องเรียนในอนาคต

12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต m-Learning

13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต m-Learning

14 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต RFID (Radio Frequency Identification)

15 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต กำแพงความรู้ (Knowledge Wall)

16 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem) การเชื่อมระหว่างกลุ่ม นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ Ecosystem การเชื่อมกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกัน กลุ่มแบบ Virture

17 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem)

18 การเชื่อมต่อ ข่าวสารได้ ตลอดเวลา อนาคตการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทำได้จากทุกที่ การจัดการและ จัดรูปแบบการ จัดเก็บข่าวสาร การสร้าง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บ และการ นำมาใช้

19 ใช้ง่าย ชุดซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ การทำงานร่วมกัน เคลื่อนที่ได้ทุกหนแห่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี การรวมสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว บอร์ดแบนด์มีทุกหนทุกแห่ง วัฒนธรรมการดำเนินการ เปลี่ยนไป ปฏิรูปการทำงานกับการใช้ ข่าวสาร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพิ่มประสิทธิผล อนาคตกับการทำงานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

20 บทที่ 10 การใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพ

21 ความจำเป็นและ ความสำคัญในการใช้งาน ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีส่วน สำคัญในชีวิตประจำวันมาก ขึ้น เช่น ด้านการสื่อสาร

22 แนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้ใช้งาน (User) ผู้ใช้ทุกคนจะต้องเก็บรักษา รหัสผ่านไว้เป็นความลับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของ ผู้ใช้ ควรติดตั้งโปรแกรม Antivirus และอัพเดทอย่าง สม่ำเสมอ ควรมีการสแกนไวรัสอย่าง สม่ำเสมอทุกครั้งที่ใช้งาน

23 ไม่ควรเปิดอ่าน e-mail ที่ไม่ รู้จัก ใช้ข้อความสุภาพและถูกต้อง ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ - การกระทำที่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอัน ดี - เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือ การพาณิชย์ - เพื่อขัดขวางการทำงานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัย

24 ผู้ใช้ไม่ควรใช้ระบบ เครือข่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทุกครั้งที่เลิกใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ จะต้องออกจากระบบ (log off) ทุกครั้ง

25 อันตรายที่เกิดขึ้นจากการ บุกรุกเครือข่าย (Intrusion) แบ่งเ ป็น ระดับ บุคคล ระดับประเ ทศ ระดับ องค์กร

26 อันตรายที่เกิดขึ้นจากการบุก รุกเครือข่าย มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ Hacker Virus Computer Phishing

27 กฎหมาย IT ที่ควร ทราบ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับแล้ว 2 ฉบับ คือ 1. พ. ร. บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2544 2. พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550

28 พ. ร. บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 6 หมวด หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ หมวด 6 บทกำหนดโทษ

29 ความรับผิดชอบของผู้ใช้ (User) ต่อทรัพยากร สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในสถานศึกษาถ้าไม่มีระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เครือข่ายที่ดีพอ อาจถูกโจมตีจาก แฮกเกอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และเมล์ ขยะเข้ามาสร้างความเสียหายกับ ระบบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล สารสนเทศในระบบ

30 หน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารระดับสูง ความรับผิดชอบในการ บริหารจัดการ ความรับผิดชอบของผู้ใช้

31 จริยธรรมในการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีจริยธรรมในการใช้ กฎระเบียบในการใช้งาน

32 จริยธรรมในการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้อง (Accuracy) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Data) ความเป็นเจ้าของ (Property)

33 นโยบายในการใช้ระบบ เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระเบียบว่าด้วยการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระเบียบการใช้ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 นวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต. ความหมายของ นวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ หรือการต่อยอดองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google