งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรม สารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรม สารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรม สารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึก คิดต่างๆ ของมนุษย์ที่ได้ผ่าน การประมวลผลแล้ว และบันทึก ไว้ในสื่อหรือวัสดุในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดและ เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบ

2 สารนิเทศ จะเน้นการจัด เนื้อหา ให้เหมาะสมกับการ เผยแพร่ของระบบโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม สารสนเทศจะเน้นการใช้ เทคโนโลยีทั้งฮาร์ทแวร์และ ซอฟแวร์ ที่คุณภาพสูงในการ จัดเก็บข้อมูลในรูปที่ส่งข้อมูล หรือกระจายข่าวสารในระบบ โทรคมนาคมต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม โทรศัพท์ เป็นต้น

3 ในยุคแรก ๆ มนุษย์รู้จักการ บันทึกความรู้ไว้บนวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน ดินเหนียว ใบไม้ ต่อมา มนุษย์ได้คิดค้นทำกระดาษได้ สำเร็จ จึงจารึกหรือเขียนไว้บน กระดาษเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และต่อมาได้คิดค้นระบบการ พิมพ์ จึงมีการพิมพ์ทำเป็นรูปเล่ม หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ง สามารถรับรู้ไดด้วยการดูหรือ อ่าน

4 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ จัดเก็บสารสนเทศลงใน คอมพิวเตอร์ ในรูปของ อิเล็กทรอนิกส์โดยแปลง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น ภาพ หรือตัวอักษร หรือเสียงให้ ปรากฏบนจอภาพ หรือผ่าน ออกมาทางเครื่องพิมพ์ หรือ ผ่านออกมาทางลำโพง จึงจะ รับรู้ได้

5 ชนชาติที่รู้จักเขียนหนังสือ เป็นชาติแรกคือ ? สุเมเรียน ราวประมาณ 4000 กว่าปี โดยจารึกบนแผ่นดิน เหนียว ชาวอียิปต์บันทึกบน แผ่นปาปิรัส ชนชาติที่ทำ กระดาษใช้เองคือ ? จี น

6 ศัพท์ที่เกี่ยวกับ สารสนเทศ 1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็น ข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมาน หาความเป็นจริง หรือการคำนวณ จะ มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ ตัวเลข หรือ เป็นลักษณะของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ แทนการกระทำหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการ วินิจฉัย แต่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลดิบ

7 2. ความรู้ ( Knowledge ) หมายถึง ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างมี หลักการและเหตุผล โดยอาศัย หลักการจัดเก็บ การบันทึก การ แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย มีการ ค้นหา และค้นคว้าแล้วนำไปใช้ใน ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางเทคนิค และทักษะทาง สังคม

8 3. วัสดุสารสนเทศ ( Information Meterials ) หมายถึง วัสดุรูปแบบ ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกสารสนเทศอัน เป็นประโยชน์โดยใช้อักษร ภาพ สัญลักษณ์ รหัส หรือเสียง เราเรียก วัสดุสารสนเทศว่า “ ทรัพยากร สารสนเทศ ” ( Information Resources ) เพราะเป็นบ่อเกิดแห่ง ทรัพย์สินทางปัญญา วัสดุสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์

9 4. แหล่งสารสนเทศ ( Information Sources ) หมายถึงแหล่งหรือสถานที่ที่ รวบรวมสารสนเทศ เพื่อให้บริการ ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และ จรรโลงใจ ตามความต้องการ ของผู้ใช้ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) หมายถึงกระบวนการและ เครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์ที่ ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ตามความ ต้องการของผู้ใช้ และเผยแพร่โดย ใช้เครื่องจักรกลทางโทรคมนาคม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

10 บทบาทของสารสนเทศ •1. พัฒนาวิทยาการ •2. พัฒนาประเทศ •3. พัฒนาการพาณิชย์ •4. พัฒนาด้านการศึกษา •5. พัฒนาด้านการเมือง •6. พัฒนาด้านอุตสาหกรรม •7. พัฒนาด้านวัฒนธรรม

11 ลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่ดี •1. มีความถูกต้อง ( Accuracy ) มีคุณค่าในด้านความ น่าเชื่อถือ ( Reliability) •2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ ( Completeness ) •3. ความเป็นปัจจุบัน ( Up – Date ) •4. ความต่อเนื่อง ( Accumulation ) •5. กะทัดรัด ( Brief ) •6. สะดวก ( Easy to Retrieve)

12 แหล่งสารสนเทศ •1. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล เช่น ทำเนียบนักวิจัย •2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ เช่น เมืองจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวน สัตว์ดุสิต •3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน เช่น หน่วยงานสถิติ หอ จดหมายเหตุ •4. แหล่งสารสนเทศบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรม สารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google