งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 แผนการสอน panya@mail.riu.ac. th ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 1 เนื้อหา กิจกรรม วิธีการเขียน - PW หลักสูตร คะแนน และสิ่งที่ผู้สอน ต้องการจากผู้เรียน ( ความเอาใจใส่ ความสนใจ รักการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ) 2 บทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม /- PW สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา - written paper - self study

3 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 3- 5 แผนกงานในห้องสมุด / หน้าที่ / - สำนักวิทยบริการ กิจกรรม / การบริหารของห้องสมุด รภ. อุตรดิตถ์ การสำรวจแผนกงานในสำนัก - http://library.riu.ac.th วิทยบริการ 6- 9 ศึกษา Website ของห้องสมุด - library link - สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ - google ( 5 แห่ง ) - หอสมุดมหาวิทยาลัย ( 5 แห่ง )

4 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ( 5 แห่ง ) - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสหรัฐ อเมริกา ( 5 แห่ง ) - ห้องสมุดโรงเรียนในอังกฤษ ( 5 แห่ง ) - ห้องสมุดประชาชนในสหรัฐอเมริกา ( 5 แห่ง )

5 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร ข้อมูลที่ต้องการให้ศึกษา : 1. ส่วนประกอบสำคัญของ Website 2. บริการที่หอสมุดจัดให้ผู้ใช้ 3. ลักษณะพิเศษของ Website 10 - 12 องค์ประกอบของห้องสมุด : - PW 1. แผนกงาน / ภารกิจ 2. บุคลากร 3. ครุภัณฑ์

6 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 4. สถานที่ 5. การประกันคุณภาพ 6. งบประมาณ 13 มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย - วิทยนิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 - Fulltext 14 - 16 Website สำนักวิทยบริการ - http://library.riu.ac.th สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และ Flow chart ของงาน

7 คะแน น : 1. ความสนใจ ในการศึกษาค้นคว้า 10 คะแนน 2. กิจกรรม 30 คะแนน 3. สอบกลางภาค 20 คะแนน 4. สอบปลายภาค 40 คะแนน รวม 100 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google