งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเปิดรับข่าวสาร และสารสนเทศใน ปัจจุบัน 2. สถาบันบริการ สารสนเทศที่ น่าสนใจในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3. แหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมไทย 4. ภูมิปัญญาไทยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเปิดรับข่าวสาร และสารสนเทศใน ปัจจุบัน 2. สถาบันบริการ สารสนเทศที่ น่าสนใจในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3. แหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมไทย 4. ภูมิปัญญาไทยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การเปิดรับข่าวสาร และสารสนเทศใน ปัจจุบัน 2. สถาบันบริการ สารสนเทศที่ น่าสนใจในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3. แหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมไทย 4. ภูมิปัญญาไทยใน ท้องถิ่น 5. ภาษาในกลุ่ม ประเทศอาเซียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ หนูสวสัดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพรรณ หิรัญ วัชรพฤกษ์  อาจารย์กาญจนา อยู่ในธรรม  อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม  อาจารย์อัมพร เลิศ ณรงค์

2 ส่วนประกอบของรายงาน 1. หน้าปกรายงาน 2. หน้าปกใน 3. เนื้อหา ประกอบด้วย • บทที่ 1 บทนำ • บทที่ 2 ชื่อเรื่องรายงาน ( เนื้อหา ) • บทที่ 3 สรุปและประมวลความ คิดเห็น ( ตามเรื่องของกลุ่ม ) • บรรณานุกรม • ภาคผนวก

3 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมชาย ขยันยิ่ง และคณะ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่.... ปีการศึกษา 25..... มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold 18 pt. Angsana New - Bold

4 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ โดย นายสมชาย ขยันยิ่ง 561044213007 เลขที่ 1 081- 759-5659 นางสาวลัดดา สายสมร 561044213009 เลขที่ 2 090- 445-4664 เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่.... ปีการศึกษา 25..... มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold 18 pt. Angsana New - Bold 20 pt. Angsana New - Bold

5 คำนำ รายงานเรื่อง................................... ได้ รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในวิชา...................................................... ทำให้ผู้อ่านทราบถึง... ( บอกวัตถุประสงค์ และเนื้อหาภายในเล่มรายงาน )......................... รายงานนี้สำเร็จด้วยดี เพราะได้รับคำแนะนำจาก..... ( ใส่ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม )....... และได้รับความอนุเคราะห์ จาก.... ( ใส่ชื่อผู้บุคคลให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ( ถ้ามี ))........... และอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รายงานฉบับนี้คงอำนวยประโยชน์ และทำให้ผู้อ่านได้รับ ความรู้เพิ่มเติม มีความชื่นชมและรักในความเป็นเลือดสีม่วงขาว หวง แหน เทิดทูน และรักในสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้นในฐานะแหล่ง ที่ให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต สมชาย ขยันยิ่ง และคณะ 24 กุมภาพันธ์ 2557 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New

6 สารบัญ หน้า คำนำ (1) สารบัญ (2) สารบัญภาพ (3) บทที่ 1 บทนำ 1 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ( เกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องที่ ทำ ) 1 1.2 ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 3 1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ( เรื่องที่ทำ ) 3 1.4 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า 5 บทที่ 2 ประวัติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 7 2.1 ชาติภูมิ 7 2.2 การศึกษา 8 2.3 ชีวิตราชการและตำแหน่งงาน 10 2.4 ผลงาน 17 2.5 ชีวิตครอบครัว 19 2.6 ถึงแก่พิราลัย 20 บทที่ 3 สรุป และ ประมวลความคิดเห็น 23 3.1 บทสรุป 23 3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 27 บรรณานุกรม 31 ภาคผนวก 33 ภาคผนวก ก ประมวลภาพชีวประวัติ 33 ภาคผนวก ข ประมวลภาพผลงานของกลุ่ม 37 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New - Bold

7 สารบัญภาพ หน้า ภาพที่ 2-1 สามสมเด็จ 11 ภาพที่ 2-2 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค )15 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New - Bold

8 บทที่ 2 ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์ ความหมาย กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก (2554, น.9) ได้ให้ความหมายของคำว่า “...............” ไว้ดังนี้ “ กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก ” ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขข ( ปราณี มากสุข, 2556, น.11-15) คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคค ( ชมรมสายสกุลบุนนาค, ม. ป. ป., ออนไลน์ ) 24 pt. Angsana New - Bold 16 pt. Angsana New 20 pt. Angsana New - Bold

9 2.3 ชีวิตราชการและตำแหน่งงาน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (2554, น.9) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ภาพที่ 2-2 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) ที่มา ( ชมรมสายสกุลบุนนาค, ม. ป. ป., ออนไลน์ ) 16 pt. Angsana New 20 pt. Angsana New - Bold

10 ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน ดี (5 คะแนน ) พอใช้ (5 คะแนน ) ปรับปรุง (5 คะแนน ) 1. รูปแบบการเขียนรายงาน มี องค์ประกอบครบถ้วน 2. เนื้อหา ถูกต้อง มีประโยชน์ สร้างสรรค์ 3. ภาษา มีความถูกต้อง เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย 4. การจัดทำ ความประณีต เรียบร้อย ตรงต่อเวลา และ การทำงานเป็นกลุ่ม 5. การอ้างอิงและบรรณานุกรม ถูกต้อง ครบถ้วน 6. การนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ ประกอบ เหมาะสม ตรงประเด็น รวมคะแนน (30 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt 1. การเปิดรับข่าวสาร และสารสนเทศใน ปัจจุบัน 2. สถาบันบริการ สารสนเทศที่ น่าสนใจในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3. แหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมไทย 4. ภูมิปัญญาไทยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google