งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office Timeline เครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโดย...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office Timeline เครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโดย..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office Timeline เครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโดย... จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ. ศ. 2557

2 Office Timeline เป็นโปรแกรมที่สามารถ สร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรือ Timeline เป็นโปรแกรมเสริม (Add-in) ของ Microsoft PowerPoint โดยสามารถใส่ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรือ Timeline สำหรับงานหรือโครงการได้อย่าง ละเอียด ชัดเจน และยังใช้ในการทำเป็น Presentation ด้วย PowerPoint ได้ Office Timeline...

3 การใช้เครื่องมือบริหารจัดการโครงการ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ที่อยู่ใน กระดาษ ซึ่งสร้างด้วย Microsoft Word หรือ Excel Office Timeline กับการบริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ Grantt Chart แบบที่ใช้งานกันอยู่

4 1) สร้าง Gantt Chart และ Timeline ด้วย การปักหมุด (Milestone) และกำหนดการ ดำเนินงาน (Task) ตามช่วงเวลาที่กำหนดใน แผนการปฏิบัติงานและโครงการที่มีใน หอสมุดทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวม Office Timeline กับการบริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ การใช้เครื่องมือบริหารจัดการโครงการ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ด้วย Office Timeline

5 การบริหารจัดการแผนการปฏิบัติงาน และโครงการประจำปี 2013 AugOctDec Feb 2014 AprJunAug 2014 Project's finish 8/31/2014 Project follow-up (3) 7/28/2014 Project follow-up (2) 4/22/2014 Project follow-up (1) 1/15/2014 Project's start 10/15/2013 Library's plan 9/23/2013 Library's project 9/16/2013 KPIs 8/19/2013 ส่ง รายงาน KPIs 9/4/2013 - 9/5/2013 ตรวจ ประเมิน KPIs 9/9/2013 - 9/10/2013 จัดทำแผน ปฏิบัติงาน ประจำปี 9/23/2013 - 9/25/2013 จัดทำ โครงการ ประจำปี 9/30/2013 - 10/4/2013 รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี 10/7/2013 - 10/9/2013 โครงการฉัน รักห้องสมุด 10/1/2013 - 1/20/2014 โครงการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 10/21/2013 - 7/31/2014 โครงการการ จัดการความเสี่ยง 11/4/2013 - 5/31/2014 โครงการ Best practice... 11/25/2013 - 3/31/2014 โครงการ The Touch 12/9/2013 - 6/30/2014 โครงการ Customer Delight 12/23/2013 - 8/31/2014 โครงการ The Link@snc 1/6/2014 - 7/31/2014 โครงการ สัมมนาบุคลากร ฯ 5/1/2014 - 5/31/2014

6 2) สร้าง Gantt Chart และ Timeline ของ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ โดยเจาะลึก ลงไปในแต่ละโครงการด้วยการปักหมุด ( Milestone) และกำหนดการดำเนินงาน (Task) เพื่อให้ทราบช่วงเวลาของแต่ละ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ Office Timeline กับการบริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ

7 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : ห้องสมุดสุดหรรษา นำพาความรู้สู่ชุมชน ( ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ) 2013 OctNovDec 2013 ประเมินผล โครงการ 12/16/2013 สิ้นสุดโครงการ 11/23/2013 เริ่มดำเนิน โครงการ 11/14/2013 วางกิจกรรม 11/8/2013 ประสานงาน เรื่องสถานที่ 11/1/2013 ประชุม คณะทำงาน 10/21/2013 ประชุมวางแผนงาน 10/28/2013 - 10/28/2013 กำหนดและเตรียม กิจกรรม 11/4/2013 - 11/11/2013 ติดตั้งบูธและเตรียมความ พร้อม 11/14/2013 - 11/14/2013 เริ่ม / ดำเนินโครงการและ กิจกรรม 11/14/2013 - 11/22/2013 จัดเก็บบูธ 11/23/2013 - 11/23/2013 ประเมินผลและ สรุปโครงการ 12/16/2013 - 12/20/2013

8 3) Attacth File ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในแต่ละ โครงการผ่าน Google Drive 4) Save ไฟล์ เป็น Powerpoint show เพื่อให้ สามารถเข้าถึงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) และ Timeline ได้แบบ Slideshow ที่สามารถ เชื่อมโยงไฟล์ข้อมูลที่แนบ (attach) Office Timeline กับการบริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ

9 1) การทำงานระหว่างฝ่ายที่เป็นภารกิจหลัก ของหอสมุดฯ ทำให้เห็นภาพรวม และราย กิจกรรม / โครงการ 2) การแสดงผลเป็นกราฟในแนวนอน แสดง ระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ทำให้ เห็นลำดับของแต่ละกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน ทำให้สามารถจัดการเรื่องบุคลากร และ จังหวะเวลาในการทำงานที่ไม่ให้ทับซ้อนกัน 3) งานธุรการยังสามารถบริหารจัดการใน เรื่องของงบประมาณ อาคารและสถานที่ 4) ผู้บริหารสามารถติดตามงาน และ เรียกใช้เอกสารได้ในทันที 5) สามารถนำไปใช้กับงานอื่นเช่น การ ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำ รายงานต่างๆ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า...

10 1) ด้านการบริหารงาน สามารถบริหาร จัดการทั้งในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร และเวลาได้เป็นอย่างดี 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร ทำให้เกิดการ แสวงหาเครื่องมือที่เกิดจากความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีมาใช้ในงานประจำ และเป็น เครื่องมือที่บรรณารักษ์สามารถดำเนินการ ได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างความเชื่อมั่น และ เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) ด้านการเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่าโปรแกรมมีข้อจำกัด เนื่องจากเป็น Free edition ที่ไม่สามารถใช้ งานได้ในหลายทางเลือก การพิจารณา โปรแกรมที่เป็น Plus Edition มาใช้งานต่อ อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง หากพบว่าเป็น โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน การนำไปใช้ประโยชน์...

11 ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt Office Timeline เครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงานและโครงการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโดย...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google