งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา
งานชิ้นที่ 7 การนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา

2 หนังสือพิมพ์ Library News
เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในห้องสมุดโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิงและการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน

3 วิธีการดำเนินงาน 1. รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการจัดทำหนังสือพิมพ์ จากนักเรียนโครงการบรรณารักษ์อาสาของห้องสมุด กำหนดวันและเวลาในการออกหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ วางรูปแบบของหนังสือพิมพ์ กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน วางแผนการดำเนินงานจัดทำหนังสือพิมพ์เป็นขั้นตอน ดำเนินการตามขั้นตอน หากพบปัญหาต้องร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไข

4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำไปแจกให้ กับครูและนักเรียนทุกคน โดยผู้ที่สนใจสามารถรับได้ที่จุด บริการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพักครูระดับชั้นม.1-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

5


ดาวน์โหลด ppt การนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google