งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา อาคาร 29  ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย ajau.cmru@hotmail.com www.er.cmru.ac.th  Email & MSN & facebook : ajau.cmru@hotmail.com HomePage : www.er.cmru.ac.th 086-192904X  โทรศัพท์ 086-192904X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) เนื้อหา หน่วยที่ 1สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) หน่วยที่ 2งานในหน้าที่ครูผู้สอน สาระสำคัญ ครูผู้สอนที่ดีต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะตาม ลักษณะของครูดี บทบาทหน้าที่ของครูในฐานะครูผู้สอน คือการเตรียมการสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนการ สอนซ่อมเสริมนักเรียน

5 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) จุดประสงค์ 1.เพื่อให้สามารถบอกลักษณะของครูที่ดีได้ 2.เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของ ครูผู้สอนได้ 3.เพื่อให้สามารถบันทึกผลการศึกษาบทบาท หน้าที่ของครูผู้สอนในสภาพปฏิบัติจริงอย่าง ตรงไปตรงมา

6 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) 1.ลักษณะของครูที่ดี 2.บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอน การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การสอนซ่อมเสริม 3.แบบบันทึกผลการศึกษาและมีส่วนร่วม เนื้อหา

7 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สร้างสมอุดมการณ์ ในดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บทเพลง “บูชาครู”

8 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดีตามทัศนะของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูในฐานะผู้สอน จากนั้นกำหนดหัวข้อสำหรับ การศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อแล้วสรุปบันทึกตามแบบบันทึก ดังนี้ • ลักษณะครูที่ดี • บทบาทหน้าที่ครู ด้านการเตรียมการสอน แล้วทำแบบฝึกประจำ บทที่ 2 (ฝึกเขียนแผนการสอน แล้วแต่ผู้สอนจะกำหนดเนื้อหาการ สอน 1 ครั้ง) • ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการสอนซ่อมเสริม แล้วบันทึกสรุปผลในแบบบันทึกการ ค้นคว้า กิจกรรมการเรียนการสอน

9 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

10 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) แผนภาพ แสดงบทบาทของบุคลากรที่สงผลตอการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

11 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

12 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

13 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

14 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

15 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

16 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

17 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

18 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

19 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

20 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

21 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

22 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

23 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

24 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

25 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

26 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

27 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

28 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

29 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)

30 เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอน GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google