งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)
ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา
การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย & MSN & facebook : HomePage : โทรศัพท์ X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เนื้อหา หน่วยที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2 งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3 งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4 งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5 งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4 หน่วยที่ 2 งานในหน้าที่ครูผู้สอน
หน่วยที่ 2 งานในหน้าที่ครูผู้สอน สาระสำคัญ ครูผู้สอนที่ดีต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะตามลักษณะของครูดี บทบาทหน้าที่ของครูในฐานะครูผู้สอน คือการเตรียมการสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนการสอนซ่อมเสริมนักเรียน

5 จุดประสงค์ เพื่อให้สามารถบอกลักษณะของครูที่ดีได้
เพื่อให้สามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนได้ เพื่อให้สามารถบันทึกผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนในสภาพปฏิบัติจริงอย่างตรงไปตรงมา

6 เนื้อหา ลักษณะของครูที่ดี บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอน การเตรียมการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การสอนซ่อมเสริม แบบบันทึกผลการศึกษาและมีส่วนร่วม

7 บทเพลง “บูชาครู” เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
บทเพลง “บูชาครู” ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สร้างสมอุดมการณ์ ในดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดีตามทัศนะของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูในฐานะผู้สอน จากนั้นกำหนดหัวข้อสำหรับการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อแล้วสรุปบันทึกตามแบบบันทึก ดังนี้ ลักษณะครูที่ดี บทบาทหน้าที่ครู ด้านการเตรียมการสอน แล้วทำแบบฝึกประจำบทที่ 2 (ฝึกเขียนแผนการสอน แล้วแต่ผู้สอนจะกำหนดเนื้อหาการสอน 1 ครั้ง) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการสอนซ่อมเสริม แล้วบันทึกสรุปผลในแบบบันทึกการค้นคว้า

9

10 แผนภาพ แสดงบทบาทของบุคลากรที่สงผลตอการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1(60)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google