งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือก ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือก ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือก ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน การจัดหา  ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องพิจารณา เลือกเฉพาะทรัพยากรที่มีคุณค่า ตรง กับความสนใจ และความต้องการของ ผู้ใช้มากที่สุด  ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

3  เลือกเพื่อตัวเอง  เลือกเพื่อคนอื่น

4  หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ (books are for use)  ผู้อ่านแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่าน (every reader his book)  หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่าน (every book its reader)  ประหยัดเวลาผู้อ่าน (save the time of the reader)  ห้องสมุดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเติบโตได้ (a library is a growing organ)

5  การ คัดเลือกมีผลต่อการให้บริการ ในอนาคต  ใช้วัดมาตรฐานของห้องสมุดได้  ห้องสมุดมีความแตกต่างกัน  ผู้ใช้แตกต่างกัน / ความต้องการ ต่างกัน  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่มี จำนวนมาก  ความแตกต่างกันของทรัพยากร สารสนเทศ  คุณภาพที่ดีสำหรับให้บริการ

6  จำนวนงบประมาณ  สถานที่ของห้องสมุด  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่มี จำนวนมาก  ความแตกต่างกันของทรัพยากร สารสนเทศ  คุณภาพที่ดีสำหรับให้บริการ  จำนวนงบประมาณ  สถานที่ของห้องสมุด

7  ลักษณะการคัดเลือกจำแนก เป็น 2 ส่วนคือ  การเลือกในระยะยาว  การเลือกตามสาขาวิชาโดย จำแนกเป็นร้อยละ  การเลือกในระยะสั้น  เลือกตามรายการที่ผู้ใช้เสนอ

8  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด  ครู อาจารย์  คณะกรรมการห้องสมุด  ผู้บริหาร  ผู้ใช้บริการห้องสมุด

9  มักเลือกเฉพาะหนังสือที่ใช้เฉพาะการสอน  เลือกหนังสือที่ตนคุ้นเคย  เลือกตามความสนใจส่วนตัว  เลือกตามหัวข้อการวิจัยในงานของตน  เลือกที่ต้องกำหนดให้นักเรียนอ่าน  เลือกเพื่อใช้เงินให้หมด  ได้หนังสือไม่สมดุลกับสาขาวิชาที่สอน

10  มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหนังสือใน สาขาวิชา  รู้จักนักเขียนในแต่ละสาขาวิชา  รู้ถึงพัฒนาการวรรณกรรมในแต่ละ สาขาวิชา  รู้จักสำนักพิมพ์ ความมีชื่อเสียงแต่ละ ด้าน  มีความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ

11  รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ใช้ห้องสมุด  มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่อคติ  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยใน การเลือก ทรัพยากรสารสนเทศ  มีความสามารถในการอ่านได้รวดเร็ว เข้าใจได้ทันที

12  เป็นนักอ่าน พยายามอ่านหนังสือทุก ประเภท ติดตามความเคลื่อนไหว  มีความรู้ในวิธีพิจารณาหนังสือ วิจารณ์ หนังสือ  มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของห้องสมุด

13  บรรณารักษ์ทำหน้าที่เพียงคนเดียว  มีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการคัดเลือก  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดโรงเรียน  การแบ่งความรับผิดชอบตามความสนใจ และความถนัด

14  การระบุคู่มือในการคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศ  ข้อกำหนดในการเลือกทรัพยากร สารสนเทศ  การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ ความต้องการหรือความจำเป็น ของผู้ใช่ คุณภาพของทรัพยากร สารสนเทศ

15  คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ คุณภาพของทรัพยากร สารสนเทศ ราคา การเปรียบเทียบกับรายการเดิมที่ มีอยู่

16  ข้อกำหนดในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศที่ ประเมินคุณค่าแล้ว  ต้องซื้อ  ควรซื้อ  สามารถซื้อได้  การตัดสินใจเลือกทรัพยากร สารสนเทศ

17  เลือกทรัพยากรที่ให้ประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ห้องสมุด  เลือกให้ครอบคลุม มีสัดส่วนสมดุลกัน แต่ละสาขา  เลือกทรัพยากรที่สามารถสนองความ ต้องการของผู้ใช้ได้  ใช้หลักประเมินคุณค่าในการคัดเลือก

18  ไม่อคติ  เป็นทรัพยากรที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี  เลือกทรัพยากรที่คนจะใช้มาก  เลือกที่มีความใหม่ ทันสมัย  เลือกตามงบประมาณ  เลือกที่จำเป็นกับห้องสมุด

19  ความสนใจของผู้อ่าน ผู้ใช้  จำนวนและประเภทของทรัพยากรใน แต่ละสาขา  แผนพัฒนาห้องสมุดในอนาคต  สำรวจตลาดหนังสือเพื่อทราบความ เคลื่อนไหว

20  ทรัพยากรบางประเภท บางสาขา มี เฉพาะบางภาษา  ขาดแคลนคู่มือ แหล่งในการคัดเลือก  ทรัพยากรบางรายการอาจไม่ได้เห็น ฉบับจริงก่อนตัดสินใจเลือก  ห้องสมุดบางแห่งมีผู้คัดเลือกเพียงคน เดียว หรือเฉพาะคนบางกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือก ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google