งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master of Arts in Library and Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master of Arts in Library and Information Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master of Arts in Library and Information Science

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาฯ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ คณะ ที่เพียบพร้อมและทันสมัย สนับสนุนการ ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาฯ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ คณะ ที่เพียบพร้อมและทันสมัย สนับสนุนการ ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ  ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรสารนิเทศ จำนวนมากและ เนื้อหาหลากหลาย เหมาะเป็นแหล่ง ค้นคว้าวิจัย  ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรสารนิเทศ จำนวนมากและ เนื้อหาหลากหลาย เหมาะเป็นแหล่ง ค้นคว้าวิจัย

3 ทุน “ ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ” 1. ทุน “ ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ” ทุน “ ดร. ม. ล. จ้อย ( งอนรถ ) นันทิ วัชรินทร์ ” 2. ทุน “ ดร. ม. ล. จ้อย ( งอนรถ ) นันทิ วัชรินทร์ ” ทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิต วิทยาลัย 3. ทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิต วิทยาลัย ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ทุนการศึกษา

4 หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิชาการ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ ผู้บริหารห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 0-2218-4817 Website : http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/ สามารถ ประกอบอาชีพ ในหน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชน ตลอดจน สถาบันการศึกษ าในตำแหน่ง ต่าง ๆ ได้แก่


ดาวน์โหลด ppt Master of Arts in Library and Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google