งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 แผนการสอนวิชาการ ทำรายการ 2 panya@mail.riu.ac. th ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม - แหล่งทรัพยากร 1 เนื้อหากว้าง ๆ วิธีการการเรียน กิจกรรม แนะนำ Books Online - http://library.riu.ac.th 2 ห้องสมุดและวัสดุไม่ตีพิมพ์ ประเภทของวัสดุไม่ตีพิมพ์ อักษรย่อของวัสดุไม่ตีพิมพ์ - PW บทที่ 1

3 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 3- 5 ศึกษาการจัดองค์การงานเทคนิค - แผนกงานเทคนิค ของวัสดุ ไม่ตีพิมพ์ - แผนกงานโสตทัศนวัสดุ การจัดทำ Flow Chart ระบบ - โปรแกรมห้องสมุด งานเทคนิคและการจัดบริการ อัตโนมัติ การศึกษาระบบงานในโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ ประเภทงานวัสดุไม่ตีพิมพ์และ ศึกษา Work Sheet

4 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 6- 8 ศึกษาวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็น รายบุคคล - ศึกษาจากวารสาร และ / หรือ กลุ่ม ด้านความเป็นมา - Websites ของวัสดุ ประโยชน์ในแง่การ - google บริการของห้องสมุด ทำเป็น word- วิทยนิวส์ฉบับต่าง ๆ ( วิทยนิวส์ ) ขึ้น Internet 9- 11 ทฤษฎีการลงรายการในบัตร - PW. องค์ประกอบของบัตรรายการ ไม่ตีพิมพ์ รูปแบบต่าง ๆ ของบัตร และบรรณลักษณ์วัสดุไม่ตีพิมพ์

5 ครั้งที่เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 12- 13 การฝึกปฏิบัติเขียนบัตรรายการ ตาม - ข้อมูลจากเอกสารที่หัวข้อประเด็น จำลอง กำหนด 14- 15 การฝึกปฏิบัติเขียนบัตรจากตัว วัสดุ - ตัววัสดุไม่ตีพิมพ์ จริงทุกประเภทในสำนักวิทยบริการ ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ 16 การให้บริการโสตทัศนวัสดุ - ปฏิบัติคนละ 3 ชั่วโมง ในวันเสาร์ - อาทิตย์

6 คะแน น : 1. ความสนใจ 10 คะแนน 2. กิจกรรม 20 คะแนน 3. สอบกลางภาค 20 คะแนน 4. สอบปลายภาค 50 คะแนน รวม 100 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (1) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google