งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมโยง และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับห้องอ่านหนังสือคณะใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Development of Library Automation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมโยง และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับห้องอ่านหนังสือคณะใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Development of Library Automation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมโยง และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับห้องอ่านหนังสือคณะใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Development of Library Automation for Connection and Services in Reading Room at Mahasarakham University Faculty สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 ห้องอ่าน / ห้องสมุดคณะและหน่วยงานต่างๆ

5 Insert Title Text

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการเชื่อมโยงและ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับห้อง อ่านหนังสือคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เพื่อลดงบประมาณจากความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ 3. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกันของทุก คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน – วิเคราะห์ปัญหาจากเอกสารและงานวิจัยของสำนักวิทยบริการ โดย การศึกษาจากตำรา วารสาร เอกสารรายงานการวิจัย และ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะ เพื่อศึกษาหาแนวคิด ทฤษฎีและนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติต่อไป – ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล – การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องอ่านคณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง ประกอบด้วย * โปรแกรมระบบฐานข้อมูลใช้ มายเอสคิวแอล (MySQL) * โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลใช้ ภาษาพี เอชพี (PHP) * ระบบปฏิบัติการใช้ ลีนุกซ์ (Linux) – ฝึกอบรมการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ให้กับผู้ดำเนินงานห้องสมุดจากคณะ / หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 22 หน่วยงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2553 และเดือนกุมภาพันธ์ 2554 – วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทุก หน่วยงาน แยกตามหน่วยงาน จำนวนความซ้ำซ้อน ค่าร้อยละของทรัพยากรแต่ละ หน่วยงาน จำนวนเงินโดย ประมาณที่เกิดจากความซ้ำซ้อนของทรัพยากร

8 Cloud Computing

9 Cloud Computing

10 สถาบันที่มีข้อมูลสูงสุด 5 อันดับแรก ความซ้ำซ้อนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดมีจำนวน 16,475 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของมวลทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด จำนวนเงินที่เกิดจากความซ้ำซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ โดยประมาณ 16,526,881 บาท

11 ระบบการทำงาน เจ้าหน้าที่คณะ / หน่วยงานปฏิบัติงานบันทึก รายการบรรณานุกรมหนังสือ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และหน้าจอสืบค้น ของแต่ละหนวยงาน

12 ระบบการทำงาน ตัวอย่างผลการสืบค้น

13 ระบบการทำงาน ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

14 ระบบการทำงาน หน้าจอฐานข้อมูลกลาง

15 ระบบการทำงาน ผลการสืบค้นของฐานข้อมูล กลาง

16 ระบบการทำงาน ผลการสืบค้นของฐานข้อมูลกลาง ข้อมูล เชื่อมโยง ถึงระดับไอ เทม

17 หลักการทำงาน หลักการทำงาน Remote Index

18 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีผู้รับผิดชอบและมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านการดำเนินงาน ห้องสมุดคณะ / หน่วยงาน โดยเฉพาะ 2. ควรมีความร่วมมือและพัฒนาระบบยืม – คืน ระหว่างห้องสมุดคณะ / หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงทางออนไลน์ 3. ควรมีงบประมาณสำหรับดำเนินงานห้องสมุดทั้ง ในส่วนของครุภัณฑ์และทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ให้มีความพร้อมและพอเพียงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 4. ควรพิจารณาการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร สารสนเทศที่ซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

19

20

21

22 คำถาม ข้อเสนอแนะ

23


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมโยง และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับห้องอ่านหนังสือคณะใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Development of Library Automation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google