งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ชุด วิชา ตำรา มสธ. Digital Information Management for STOU Superseded Textbooks. นางสาวชลลดา หงษ์งาม ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ชุด วิชา ตำรา มสธ. Digital Information Management for STOU Superseded Textbooks. นางสาวชลลดา หงษ์งาม ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ชุด วิชา ตำรา มสธ. Digital Information Management for STOU Superseded Textbooks. นางสาวชลลดา หงษ์งาม ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 23 มกราคม 2557

2 สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราช ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ ชุดวิชาหรือตำราเรียนของ มสธ. ซึ่งเป็นภูมิปัญญา มสธ. ที่มีคุณค่าทางวิชาการอย่างมาก แม้ไม่ได้ใช้ ในการเรียนการสอนในปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่นับเป็น ตำราในระดับอุดมศึกษาสำหรับการเรียนทางไกล เป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราช จึงได้พัฒนาคลังปัญญา ตำรา มสธ. เพื่อให้สารสนเทศอันเกิดจากภูมิปัญญา มสธ. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ หลากหลายและยาวนานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง บริการ เผยแพร่และอนุรักษ์สารสนเทศ ภูมิปัญญา ทางวิชาการของ มสธ. และเพื่อรองรับการศึกษา ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

3 1. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญา มสธ. ใน ด้านการจัดเก็บ การค้น การจัดการสารสนเทศ ดิจิทัลที่เป็นระบบ สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย 2. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจากงาน เขียนของคณาจารย์ นักวิชาการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ มสธ. อย่างยั่งยืน

4

5 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการพัฒนาคลัง ปัญญา ตำรา มสธ.

6 ขั้นตอนการ ดำเนินการ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 1. คัดเลือก รวบรวม รายชื่อเอกสารชุด วิชา 2. ตรวจความซ้ำซ้อนของรายชื่อชุดวิชา มสธ. 3. ส่งเอกสารชุดวิชาไปแปลงให้อยู่ใน รูปดิจิทัล 4. ทำรายการเมตะดาตา MODS กับ METS 5. พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วย โปรแกรม GSDL 6. ออกแบบและเผยแพร่เว็บไซต์ 7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งาน คลังปัญญา ตำรา มสธ.

7

8 การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ 1) สืบค้นจากชื่อเรื่อง (Title) 2) สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง / ผู้รับผิดชอบ (Creator) 3) สืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject)

9 ระบบจะแสดงจำนวนและรายชื่อเอกสารชุดวิชา ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น

10 ผลการสืบค้นข้อมูล ผลการสืบค้นข้อมูล จะแสดงผลได้ 4 รูปแบบ คือ 1. การแสดงผลแบบสั้น (Short Record) 2. การแสดงผลแบบยาว (View Record) 3. การแสดงผลในรูปรายการ METS (View METS Record) 4. การแสดงผลรูปเอกสารฉบับเต็ม (View Full Text PDF)

11

12

13

14

15 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษาที่ได้จากการจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล เป็น 3 ประเด็น คือ 1. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล 2. ข้อดี ข้อจำกัดของการจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล 3. การตอบรับ (Feedback) ของผู้ใช้

16 องค์ความรู้ที่ได้รับ 3 ประการ ได้แก่ 1.1 การแปลงสารสนเทศ การแปลงสารสนเทศ ในรูปแบบดั่งเดิม คือ เอกสารตีพิมพ์ ให้อยู่ในรูปแบบ สารสนเทศดิจิทัล (e-Book) 1.2 การทำรายการเมทาดาทา จุดมุ่งหมาย ของการจัดทำเมทาดาทาเพื่อบอกถึงคุณลักษณะและ รายละเอียดของสารสนเทศเหล่านั้น 1.3 ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดที่มีการจัดการ และให้บริการเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

17 2.1 ข้อดี คือ การนำชุดวิชาทั้งเล่มและครบชุด มาแปลงเป็นรูปดิจิทัล โดยแบ่งเนื้อหาออกตามบท จะสะดวกต่อการใช้งาน ได้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นการยืดอายุการใช้งานของ ชุดวิชา มสธ. ให้ยาวนานยิ่งขึ้น 2.2 ข้อจำกัด คือ การนำชุดวิชาทั้งเล่มและ ครบชุดมาแปลงเป็นรูปดิจิทัลจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใน การจัดเก็บจำนวนมาก จึงมีปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลไม่เพียงพอ

18 ช่องทางในการรับ Feedback จากผู้ใช้ 1) ติชมแนะนำผ่านทางบรรณารักษ์งานบริการ โดยตรง 2) ติชมแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ 3) ติชมแนะนำผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ Facebook สำนักบรรณสารสนเทศ *** สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป - การจัดทำตัวนับจำนวนเก็บสถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์ รวมทั้งสถิติการอ่านเอกสาร

19 ประโยชน์ของการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ชุดวิชา มสธ. 1. ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน การผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา แบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัย 2. ก่อให้เกิดการแพร่หลายขององค์ความรู้ที่เกิด จากภูมิปัญญา มสธ. ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

20


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสารสนเทศดิจิทัล ชุด วิชา ตำรา มสธ. Digital Information Management for STOU Superseded Textbooks. นางสาวชลลดา หงษ์งาม ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google