งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1. Page 2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่นักเรียนสนใจ โดยเข้า สำรวจตามแหล่งต่างๆ และนำเสนอโครงงานผ่าน สื่อวีดิทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1. Page 2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่นักเรียนสนใจ โดยเข้า สำรวจตามแหล่งต่างๆ และนำเสนอโครงงานผ่าน สื่อวีดิทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1

2 Page 2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่นักเรียนสนใจ โดยเข้า สำรวจตามแหล่งต่างๆ และนำเสนอโครงงานผ่าน สื่อวีดิทัศน์ โดยนักเรียน จะมีบทบาทเป็นทั้งผู้เขียน บท ผู้กำกับ ตัดต่อ และ พิธีกรหลักในการนำเสนอ ผลงาน

3 Page 3 สาระการเรียนรู้ 1. สามารถนำเสนอภูมิ ปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อวีดิ ทัศน์ได้ 2. สามารถอธิบายเรื่องราว วิถีชีวิตของชาวบ้านผ่าน สื่อวีดิทัศน์ได้ 3. ใช้โปรแกรมในการตัดต่อ ภาพและเสียงได้

4 Page 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถอธิบาย รูปแบบของภูมิปัญญา ชาวบ้านลักษณะต่างๆได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนอภูมิ ปัญญาชาวบ้านในแต่ละ ท้องถิ่นที่สนใจได้ 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิ ปัญญาชาวบ้านในแต่ละ ท้องถิ่นที่สนใจได้

5 Page 5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4. นักเรียนสามารถวางแผน ขั้นตอน การ นำเสนอวีดิทัศน์ที่สนใจได้ 5. นักเรียนสามารถผลิตวีดิ ทัศน์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ สนใจได้

6 Page 6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้าง พลังคิด การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความสำคัญ อย่างไร คำถามประจำ หน่วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักหรือ ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด คือ คำถามประจำ บท ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไร

7 Page 7 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 1. การเขียนแบบ บรรยาย 2. การใช้ กล้องโทรทัศน์ 3. การใช้โปรแกรม การตัดต่อ 4. มุมมองในการ ถ่ายภาพ 5. คำสั่งพื้นฐานใน การเขียนบท โทรทัศน์

8 Page 8 กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มการ เรียนรู้ 5 – 7 คน 2. ตั้งประธานกลุ่ม เลขา สำหรับร่วมอภิปราย 3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน อภิปรายถึงคำจำกัดความ ของคำว่าภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นของแต่ละคน 4. สมาชิกในกลุ่มหาข้อสรุป ของคำว่าภูมิปัญญา ร่วมกัน

9 Page 9 กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ผู้สอนนำเสนอคำจำกัด ความ “ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ” และร่วมอภิปรายคำจำกัด ความดังกล่าว 6. สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยากนำเสนอด้วยสื่อวีดิ ทัศน์ 7. สมาชิกในกลุ่มทำแบบ ประเมินสะท้อนการทำงาน

10 Page 10 8. สมาชิกในกลุ่มประชุม แบ่งหน้าที่ในการทำ โครงงาน ประกอบด้วย 9. ฝ่ายบท ฝ่ายถ่ายทำ กำกับ จัดไฟ หาข้อมูล พิธีกร 10. สมาชิกในกลุ่มแบ่ง แยกกันหาข้อมูลสำหรับ การทำโครงการ 11. สมาชิกในกลุ่มประชุม สรุปประเด็นที่แต่ละคน ไปหาข้อมูลมาเพื่อ นำเสนอในกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้

11 Page 11 12. สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุป 13. ผู้สอนนำเสนอ วิธีการผลิตรายการวีดิ ทัศน์ 14. ฝ่ายบทดำเนินการ เขียนบท จัดทำ Storyboard เพื่อใช้ใน การถ่ายทำ 15. ฝ่ายสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ ทรัพยากรในการถ่ายทำ กิจกรรมการเรียนรู้

12 Page 12 16. ดำเนินการถ่ายทำ ตามบทที่วางไว้ 17. สมาชิกในกลุ่มทำ แบบประเมิน สะท้อน การทำงาน 18. สมาชิกในกลุ่มดำเนิน กิจกรรมต่อ 19. ในชั้นเรียนร่วมกัน อภิปราย / เสนอแนะ งานของเพื่อนๆแต่ละ กลุ่ม 20. นักเรียนนำเสนอ โครงงานในรูปแบบวีดิ ทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู้

13 Page 13 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ชุดอุปกรณ์ไฟและ ไมโครโฟน

14 Page 14 แบบประเมินการทำงาน

15 Page 15 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้

16 Page 16 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ http://tkagri.doae.go.th/temp.php?g pg=title06 http://www.tkc.go.th/index.aspx?pa geid=174&parent=110&directory= 1271&pagename=content http://www.isangate.com/local/kno wledge.html


ดาวน์โหลด ppt Page 1. Page 2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่นักเรียนสนใจ โดยเข้า สำรวจตามแหล่งต่างๆ และนำเสนอโครงงานผ่าน สื่อวีดิทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google