งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล
Faculty of Nursing, Mahidol University การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล

2 เรียกขั้นตอนนี้ว่า เป็นการทำ critical appraisal
Faculty of Nursing, Mahidol University หลักฐานที่คัดเลือกได้ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพว่าเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เรียกขั้นตอนนี้ว่า เป็นการทำ critical appraisal

3 คืออ่านเอกสารทั้งฉบับเพื่อประเมินว่า
Faculty of Nursing, Mahidol University วิธีการ คืออ่านเอกสารทั้งฉบับเพื่อประเมินว่า ๑ หลักฐานนั้นๆสามารถตอบคำถามหรือ foreground question ที่กำหนดไว้หรือไม่

4 Faculty of Nursing, Mahidol University
สามารถวิเคราะห์ได้จากการอ่านประเด็นที่มีการสรุปไว้ใน abstract และในเนื้อหาว่าตรงกับ foreground question หรือไม่ และ settings ที่ทำการศึกษามีความคล้ายคลึงกับ settings ที่เราจะนำหลักฐานนั้นๆไปใช้ (แหล่งปฏิบัติงานของท่าน) หรือไม่

5 Faculty of Nursing, Mahidol University
ตัวอย่าง คำถาม คือ อะไร คือปัจจัยที่สามารถทำนายการเกิด MODS ใน ผป severe injury ได้

6 Faculty of Nursing, Mahidol University
ค้นได้เอกสาร เป็นงานวิจัย case control study ศึกษาใน ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่มีอายุ มากกว่า ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มารับการรักษาตัวใน trauma center ของรพ รัฐ แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผป ที่มี ภาวะ SIRS ใน ๔๘ ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ มีโอกาสเกิด MODS ได้สูงกว่า ผู้ป่วยที่ไม่พบ SIRS ถึง ๓ เท่า ตอบคำถามหรือ foreground question ที่กำหนดไว้ได้ และ settings มีความคล้ายคลึงกับ แหล่งปฏิบัติงานของเรา

7 ตอบได้ ว่าผป ที่มี SIRS มีอัตราการเกิด MODS สูงกว่ากี่เท่า
Faculty of Nursing, Mahidol University ๒ ผลการศึกษาคืออะไร ประเด็นที่วิเคราะห์คือผลลัพธ์ของการศึกษาสามารถตอบ foreground question ได้อย่างไร ? ตอบได้ ว่าผป ที่มี SIRS มีอัตราการเกิด MODS สูงกว่ากี่เท่า

8 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักฐาน
Faculty of Nursing, Mahidol University ผลลัพธ์ของการศึกษา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการศึกษาหรือไม่ และผลการศึกษาสรุปมาจากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเก็บข้อมูลหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักฐาน

9 Faculty of Nursing, Mahidol University
๓ ผลการศึกษามีความตรงหรือมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ การตอบคำถาม ข้อนี้ควรใช้ checklist เพื่อตอบคำถาม เพราะงานวิจัยที่ใช้ design ต่างกันมีการประเมินและบันทึกรายละเอียดที่ต่างกัน

10 Faculty of Nursing, Mahidol University
๔ ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพ การบริการในหน่วยงานตามประเด็นที่เราต้องการได้จริงหรือไม่

11 -เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ -เหมาะกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่
Faculty of Nursing, Mahidol University -เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ -เหมาะกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ -หน่วยงานมีทรัพยากรดังกล่าวหรือไม่ -การนำผลการศึกษาจากหลักฐานฉบับนี้ไปใช้ สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือไม่

12 การสกัดเนื้อหาจากหลักฐาน
Faculty of Nursing, Mahidol University การสกัดเนื้อหาจากหลักฐาน การสกัดเนื้อหาคือการสกัดประเด็นสำคัญจากหลักฐานที่เลือก ประกอบด้วย ๕ ส่วน เรียกว่า เป็น data extraction sheet ๑ ลักษณะของหลักฐาน ๒ ตัวอย่างที่ใช้ ๓ ระเบียบวิธีวิจัยและรายละเอียด ๔ ผลการศึกษา ๕ การนำไปใช้เพื่อการตอบ foreground question

13 Data extraction sheet ประกอบด้วย
Faculty of Nursing, Mahidol University Data extraction sheet ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของหลักฐานหรืองานวิจัย/ ชื่อผู้ศึกษา/ ปีที่ตีพิมพ์เอกสาร/ วัตถุประสงค์การศึกษา/ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา/

14 -การประเมินคุณภาพหลักฐาน
Faculty of Nursing, Mahidol University -ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและการวัดตัวแปร รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -intervention (รายละเอียดของ intervention) -ผลการศึกษา -การนำเนื้อหาไปตอบ foreground question ที่กำหนดไว้ -การประเมินคุณภาพหลักฐาน

15 Faculty of Nursing, Mahidol University
ในการสกัดเนื้อหาจากหลักฐาน นิยมทำเป็นตาราง data extraction sheet เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปสังเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

16 ชื่อผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์ เนื้อหาที่ตอบ foreground question
Faculty of Nursing, Mahidol University ชื่อผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาที่ตอบ foreground question

17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ และการทำตารางสกัดเนื้อหา
Faculty of Nursing, Mahidol University ตัวอย่างการวิเคราะห์ และการทำตารางสกัดเนื้อหา

18 Mahidol University Wisdom of the land

19 Mahidol University Wisdom of the land

20 Mahidol University Wisdom of the land

21 Mahidol University Wisdom of the land

22 Mahidol University Wisdom of the land

23 Mahidol University Wisdom of the land

24 Mahidol University Wisdom of the land

25 Mahidol University Wisdom of the land

26 Mahidol University Wisdom of the land

27 Faculty of Nursing, Mahidol University
คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google