งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินและ วิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล Faculty of Nursing, Mahidol University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินและ วิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล Faculty of Nursing, Mahidol University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินและ วิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล Faculty of Nursing, Mahidol University 1orapan.tho@mahidol.ac.th

2 Faculty of Nursing, Mahidol University 2orapan.tho@mahidol.ac.th หลักฐานที่คัดเลือกได้ ต้อง ผ่านการประเมินคุณภาพว่า เป็นหลักฐานที่มีความ น่าเชื่อถือ และสามารถ นำไปใช้ได้หรือไม่ เรียกขั้นตอนนี้ว่า เป็นการทำ critical appraisal

3 Faculty of Nursing, Mahidol University 3orapan.tho@mahidol.ac.th วิธีการ คืออ่านเอกสารทั้งฉบับเพื่อ ประเมินว่า ๑ หลักฐานนั้นๆสามารถ ตอบคำถามหรือ foreground question ที่ กำหนดไว้หรือไม่

4 Faculty of Nursing, Mahidol University 4orapan.tho@mahidol.ac.th สามารถวิเคราะห์ได้จากการ อ่านประเด็นที่มีการสรุปไว้ใน abstract และในเนื้อหาว่าตรง กับ foreground question หรือไม่ และ settings ที่ ทำการศึกษามีความ คล้ายคลึงกับ settings ที่เรา จะนำหลักฐานนั้นๆไปใช้ ( แหล่งปฏิบัติงานของท่าน ) หรือไม่

5 Faculty of Nursing, Mahidol University 5orapan.tho@mahidol.ac.th ตัวอย่าง คำถาม คือ อะไร คือปัจจัย ที่สามารถทำนายการเกิด MODS ใน ผป severe injury ได้

6 Faculty of Nursing, Mahidol University 6orapan.tho@mahidol.ac.th ค้นได้เอกสาร เป็นงานวิจัย case control study ศึกษาใน ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่มี อายุ มากกว่า ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มารับ การรักษาตัวใน trauma center ของรพ รัฐ แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผป ที่มี ภาวะ SIRS ใน ๔๘ ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ มีโอกาสเกิด MODS ได้สูงกว่า ผู้ป่วยที่ไม่พบ SIRS ถึง ๓ เท่า ตอบคำถามหรือ foreground question ที่กำหนดไว้ ได้ และ settings มีความคล้ายคลึง กับ แหล่งปฏิบัติงานของเรา

7 Faculty of Nursing, Mahidol University 7orapan.tho@mahidol.ac.th ๒ ผลการศึกษาคืออะไร ประเด็นที่วิเคราะห์คือผลลัพธ์ ของการศึกษาสามารถตอบ foreground question ได้ อย่างไร ? ตอบได้ ว่าผป ที่มี SIRS มี อัตราการเกิด MODS สูงกว่า กี่เท่า

8 Faculty of Nursing, Mahidol University 8orapan.tho@mahidol.ac.th ผลลัพธ์ของการศึกษา มีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ในการศึกษาหรือไม่ และผลการศึกษาสรุปมาจาก ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ เก็บข้อมูลหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบ คุณภาพของหลักฐาน

9 Faculty of Nursing, Mahidol University 9orapan.tho@mahidol.ac.th ๓ ผลการศึกษามีความตรงหรือมี ความน่าเชื่อถือหรือไม่ การตอบ คำถามข้อนี้ควรใช้ checklist เพื่อ ตอบคำถาม เพราะงานวิจัยที่ใช้ design ต่างกันมีการประเมินและ บันทึกรายละเอียดที่ต่างกัน

10 Faculty of Nursing, Mahidol University 10orapan.tho@mahidol.ac.th ๔ ผลการศึกษาสามารถ นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพการ บริการในหน่วยงานตาม ประเด็นที่เราต้องการได้จริง หรือไม่

11 Faculty of Nursing, Mahidol University 11orapan.tho@mahidol.ac.th - เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ - เหมาะกับบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ - หน่วยงานมีทรัพยากรดังกล่าว หรือไม่ - การนำผลการศึกษาจาก หลักฐานฉบับนี้ไปใช้ สามารถทำ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือไม่

12 Faculty of Nursing, Mahidol University 12orapan.tho@mahidol.ac.th การสกัดเนื้อหาจากหลักฐาน การสกัดเนื้อหาคือการสกัดประเด็นสำคัญ จากหลักฐานที่เลือก ประกอบด้วย ๕ ส่วน เรียกว่า เป็น data extraction sheet ๑ ลักษณะของหลักฐาน ๒ ตัวอย่างที่ใช้ ๓ ระเบียบวิธีวิจัยและรายละเอียด ๔ ผลการศึกษา ๕ การนำไปใช้เพื่อการตอบ foreground question

13 Faculty of Nursing, Mahidol University 13orapan.tho@mahidol.ac.th Data extraction sheet ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของหลักฐานหรือ งานวิจัย / ชื่อผู้ศึกษา / ปีที่ตีพิมพ์เอกสาร / วัตถุประสงค์การศึกษา / ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา /

14 Faculty of Nursing, Mahidol University 14orapan.tho@mahidol.ac.th - ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและการวัด ตัวแปร รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูล -intervention ( รายละเอียดของ intervention) - ผลการศึกษา - การนำเนื้อหาไปตอบ foreground question ที่กำหนดไว้ - การประเมินคุณภาพหลักฐาน

15 Faculty of Nursing, Mahidol University 15orapan.tho@mahidol.ac.th ในการสกัดเนื้อหาจาก หลักฐาน นิยมทำเป็น ตาราง data extraction sheet เพื่อให้เกิดความ สะดวกในการนำไป สังเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

16 Faculty of Nursing, Mahidol University 16orapan.tho@mahidol.ac.th ชื่อผู้แต่ง / ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่ม ตัวอย่าง เนื้อหาที่ตอบ foreground question

17 Faculty of Nursing, Mahidol University 17orapan.tho@mahidol.ac.th ตัวอย่างการวิเคราะห์ และการทำตารางสกัด เนื้อหา

18 Mahidol University Wisdom of the land

19 Mahidol University Wisdom of the land

20 Mahidol University Wisdom of the land

21 Mahidol University Wisdom of the land

22 Mahidol University Wisdom of the land

23 Mahidol University Wisdom of the land

24 Mahidol University Wisdom of the land

25 Mahidol University Wisdom of the land

26 Mahidol University Wisdom of the land

27 Faculty of Nursing, Mahidol University 27orapan.tho@mahidol.ac.th คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินและ วิเคราะห์หลักฐาน อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล Faculty of Nursing, Mahidol University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google