งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยนิวส์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยนิวส์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยนิวส์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546

2 โดย … รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สารสนเทศทางวิชาการ ที่สำนักวิทยบริการ จัดทำ ขึ้น เพื่อสถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์

3 ประเด็นที่จะ นำเสนอ : 2. บริการของสำนักวิทย บริการ - DC LINK - E - BOOK - E - DATABASE - E - PICTURE - E - ARTICLE 1. เอกสารเผยแพร่ต่อ กรรมการวิชาการ

4 3. เครือข่ายพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อการปฏิรูป การเรียนรู้ ( สรภ. / สำนักวิทย บริการ / คณะครุศาสตร์ / ครูทั่วประเทศ ) 4. Project การเพาะบ่ม ครู 8 แห่งของ กระทรวงศึกษาธิการ / สรภ. / Loxley

5 หน้าจอหลักของสำนักวิทยบริการ สถาบัน ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการบริการฐานข้อมูลทางวิชาการ

6 หน้าจอหลักงานบริการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

7

8 เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

9

10 ข้อเสนอต่อกรรมการวิชาการที่มี ต่อการบริหารจัดการ ทางวิชาการของคณบดี และ ประธานโปรแกรมวิชา E - government E - education E - Rajabha t

11 E - Students E - Teachers E - Staffs E - People E - LIBRARY E - TECH E - etc. E - EDUCATIO N E - SCIENCE E - HUMAN E - Agri

12 E - LIBRARY SERVICE DATABAS ES E-ARTICLES (FULLTEXT) E-SUPER LINK E-BOOKS E- EDUCATION REFORM INTERESTI NG LINK DC LINK

13 ประเด็นที่ ต้องการ เสนอ กรรมการ วิชาการ คือ : E - BOOKS E - ARTICLE S

14 E - BOOKS E - ARTICLE S CD - ROM VCD VIDEO INTER NET

15 INFORMATION IS NOT POWERFUL ANYMORE KNOWLEDGE IS THE MOST POWERFUL KNOWLEDGE - BASED SOCIETY

16 INFORMATION ที่ซื้อมา สร้างเนื้อหาวิชา ที่ มีคุณภาพ และ เหมาะสม LIBRARY INTERNE T FACULTY DEPARTM ENT PROGRA M E - BOOKS E - ARTICLE S KNOWLEDGE - BASED SOCIETY E - TEACHER S E - STUDENT S E - LEARNIN G

17 E - BOOKS / E - ARTICLES - สร้าง database กลางด้านเอกสารตำรา บทความทางวิชาการร่วมกันทุก โปรแกรมวิชาอยู่ในรูป Fulltext - แสดงศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการของสถาบันร่วมกัน - ผลงานของอาจารย์ นักวิชาการถูกนำออก จากหิ้งหลังโต๊ะ หรือชั้นในห้อง สมุดสู่ระบบ Cyberspace - แสดงหลักฐานในการขอผลงานทาง วิชาการ - เป็น database ของเอกสารตำราที่ได้มา จากอาจารย์ นักวิชาการของ สถาบัน เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของ สถาบัน

18 - นักศึกษาภูมิใจที่ได้ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ และเป็นส่วนหนึ่งของ Student Center - การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษา จะเปลี่ยนรูปโฉม ดังเคยปฏิบัติมา - เป็นการประชาสัมพันธ์ทางวิชาการที่ดีที่สุด ของสถาบันในเครือข่าย - สถาบันสามารถลงทุนเป็นจุด ไม่กระจาย ประหยัด F/S AIR / ห้อง และการดูแลจัดการระบบ - เป็นการช่วยให้คณะประสบความสำเร็จใน การจัดกระบวนการสอนให้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น - นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าอย่าง กว้างขวาง และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

19 การ ปฏิบัติก าร - น่าจะเป็นหน้าที่ของประธานโปรแกรมวิชา ในการจัดทำและติดต่อ ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชา คณะ ทำหน้าที่ Monitoring - สถาบันมีสิ่งตอบแทนพอสมควร - ไม่จำเป็นต้องครบทุกบทของเอกสารตำรา ขอให้มีบางส่วนเพื่อสถาบัน - มีแผนปฏิบัติการชัดเจน และมีผลต่อการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาของ สถาบัน - สำนักวิทยบริการพร้อมสนับสนุน

20 ศูนย์การ เพาะบ่ม ครู บุคลากร โครงการของ ศธ. / สรภ. / Loxley ครู 400,000 คน เรียนรู้การใช้ สารสนเทศผ่าน อินเทอร์เน็ต เพื่อประยุกต์กับการ เรียนการสอน อบต. - บุคลากรในท้องถิ่น นักศึกษา - อาจารย์ - บุคลากรของ สถาบัน Knowledge - Based Society

21 วิธีกา ร Loxley ลงทุน 100% - F/S - HUB - เครือข่าย - Computers - โต๊ะ - บุคลากรบางส่วน ศธ. จัดคน / งบประมาณ ( อบรม ) สถาบัน : สถานที่ / อาจารย์และเนื้อหา / การสอน

22 เงินที่ได้จาก โครงการ 20% สถาบันราชภัฏที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการ 20% Loxley 60% บริหารจัดการ และการซื้อเอกสารตำรา จากอาจารย์เพื่อเป็น E-Learning ( การสร้างเนื้อหา บทเรียน ) etc.

23 ข้อมูลจาก ผอ. สันต์ ให้ที่คำแสดรีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (29 มกราคม 2546) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นแหล่งหนึ่งที่ถูกคัดเลือก


ดาวน์โหลด ppt วิทยนิวส์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google