งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์ (รับเชิญ) 5.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับเชิญ)

2 จุดแข็ง (S) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจสนับสนุน เพื่อ พัฒนางานวิจัยและเป็นการสร้างเครือข่าย งานวิจัย มีบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักวิจัย รวมทั้ง บุคลากรในสาขาต่างๆ มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับงาน ทางด้านพันธุวิศวกรรม มีการดำเนินงานด้านพันธุวิศวกรรมอยู่แล้ว จุดอ่อน (W) ขาดบุคลากรที่จะมาทำวิจัย และบุคลากรที่มี อยู่บางส่วนยังไม่ให้ความสนใจ ขาดงบประมาณ ทั้งงบในการดำเนินงานและ งบประมาณสำหรับบุคลากร ห้องปฎิบัติการไม่สมบูรณ์ ขาดอุปกรณ์และ เครื่องมือในการวิจัย ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีความรู้ ไม่ เข้าใจ และไม่เห็นความจำเป็นของ IBC ขาดเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ ควบคุมดูแล กรรมการตั้งแล้วไม่สามารถ implement ได้ โอกาส (O) มีมาตรฐานรับรอง มีแนวทาง ทิศทางหรือกรอบการ วิจัยสำหรับนักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย ขึ้น ได้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และทันต่อสถานการณ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนและท้องถิ่น สามารถควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ จัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสังคมได้ มีกรอบการดำเนินงานให้สามารถตรวจสอบและ ติดตามการดำเนินงานวิจัยทางพันธุวิศวกรรมได้ง่าย มีโอกาสเกิดงานวิจัยใหม่ อุปสรรค (T) ขาดการสนับสนุนจากแหล่งทุน ขาดกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะควบคุมดูแล งานวิจัย การวิจัยและเทคโนโลยีจะไม่เกิดการพัฒนา ขาดช่องทางในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ ความรู้ใหม่ๆ ขาดความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้

3 IBC ใหม่จะช่วยอะไรได้บ้าง การให้ความรู้และข้อมูล การเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ แบ่งปันอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานวิจัย ให้คำปรึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายในการดำเนินการ

4 ความต้องการจาก node ประสานงานกับ NBC, TBC และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูล แจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้คำแนะนำ ทั้งด้านการวิจัย พัฒนาและกฎระเบียบต่างๆ เช่น พรบ. ความปลอดภัย ทางชีวภาพ เป็นพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

5 ความต้องการจาก TBC แนวทางปฏิบัติระดับชาติ มีการผลักดันให้ IBC นำแนวทางปฏิบัติไปใช้ เข้าสู่ มาตรฐาน การฝึกอบรม หน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน เป็นพี่เลี้ยง และให้คำปรึกษาทางวิชาการ ให้ทุนด้านการจัดซื้ออุปกรณ์

6 ความต้องการจาก NBC แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ พรบ. ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ และให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน ให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ทุนวิจัย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 4.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google