งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรดิตถ์ (รับเชิญ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับเชิญ)

2 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T)
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจสนับสนุน เพื่อพัฒนางานวิจัยและเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย มีบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักวิจัย รวมทั้งบุคลากรในสาขาต่างๆ มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับงานทางด้านพันธุวิศวกรรม มีการดำเนินงานด้านพันธุวิศวกรรมอยู่แล้ว จุดอ่อน (W) ขาดบุคลากรที่จะมาทำวิจัย และบุคลากรที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ให้ความสนใจ ขาดงบประมาณ ทั้งงบในการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับบุคลากร ห้องปฎิบัติการไม่สมบูรณ์ ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการวิจัย ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจ และไม่เห็นความจำเป็นของ IBC ขาดเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ควบคุมดูแล กรรมการตั้งแล้วไม่สามารถ implement ได้ โอกาส (O) มีมาตรฐานรับรอง มีแนวทาง ทิศทางหรือกรอบการวิจัยสำหรับนักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นได้ง่ายขึ้น ได้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนและท้องถิ่น สามารถควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสังคมได้ มีกรอบการดำเนินงานให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานวิจัยทางพันธุวิศวกรรมได้ง่าย มีโอกาสเกิดงานวิจัยใหม่ อุปสรรค (T) ขาดการสนับสนุนจากแหล่งทุน ขาดกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะควบคุมดูแลงานวิจัย การวิจัยและเทคโนโลยีจะไม่เกิดการพัฒนา ขาดช่องทางในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ ขาดความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้

3 IBC ใหม่จะช่วยอะไรได้บ้าง
การให้ความรู้และข้อมูล การเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ แบ่งปันอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานวิจัย ให้คำปรึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายในการดำเนินการ

4 ความต้องการจาก node ประสานงานกับ NBC, TBC และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูล แจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้คำแนะนำ ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและกฎระเบียบต่างๆ เช่น พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

5 ความต้องการจาก TBC แนวทางปฏิบัติระดับชาติ
มีการผลักดันให้ IBC นำแนวทางปฏิบัติไปใช้ เข้าสู่มาตรฐาน การฝึกอบรม หน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน เป็นพี่เลี้ยง และให้คำปรึกษาทางวิชาการ ให้ทุนด้านการจัดซื้ออุปกรณ์

6 ความต้องการจาก NBC แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ และให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน ให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ทุนวิจัย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google