งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสื่อการสอน e-Learning วรวุฒิ มั่นสุขผล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสื่อการสอน e-Learning วรวุฒิ มั่นสุขผล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสื่อการสอน e-Learning วรวุฒิ มั่นสุขผล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet หรือ Intranet โดยใช้ Web Technology เป็นหลักในการถ่ายทอดเนื้อหา และใช้เทคโนโลยีระบบในการบริหารจัดการงานสอน ความหมายเฉพาะเจาะจง... e-Learning คืออะไร?

3 นิยาม และ ความหมาย สถาบันการศึกษาออนไลน์ (Online institutions) สร้างสภาวะแวดล้อมที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน (anywhere- anytime learning) บูรณาการความรู้ เทคโนโลยี จากหลายสาขาวิชา พัฒนาเนื้อหา และการนำเสนอสู่ผู้เรียน การเรียน การสอนแบบทางไกล

4 ก ารเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. Offline – stand alone CD – ROM Multimedia E-books CAI-Computer Assisted Instruction 2. Online - www WBI Web Based Instruction WBT Web Based Training 3. CAI On Web

5 องค์ประกอบของ e-learning เนื้อหา 1. ระบบบริหารการเรียน LMS : Learning Management System 2. การติดต่อสื่อสาร 3. การวัดผลการเรียน 4.

6 องค์ประกอบด้านเนื้อหา 1. โฮมเพจ (Homepage) หน้าแนะนำบทเรียนหรือรายวิชา หน้าแนะนำผู้สอนผู้เรียน หน้านำเสนอเนื้อหา หน้าแบบฝึกหัด หน้ากิจกรรมเสริม FAQ Assignment News หน้าความรู้เพิ่มเติม หน้าการทดสอบ หน้าสรุป

7 Learning Management System (LMS) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 2. การลงทะเบียนเรียน ระบบเข้าออกชั้นเรียน (Login/Logout) ฐานข้อมูลผู้เรียน การเตรียมเนื้อหาบทเรียน การเก็บผลคะแนน สถิติการเข้าเรียนและพฤติกรรมผู้เรียน ระบบการสืบค้น (Search)

8 ห้องสนทนา (Chat) การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcast) การติดต่อสื่อสารแบบต่างเวลา (Asynchronous) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กระดานข่าว (Web Board) การติดต่อสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสาร 3.

9 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 4. องค์ประกอบด้านการวัดผลการเรียน

10 เนื้อหา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ของ e-Learning หัวใจของเนื้อหา คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ (คอร์สแวร์) คอร์สแวร์ (Courseware) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น การเปลี่ยนรูปแบบจากเอกสารตำราให้อยู่ในรูปของบทเรียน ทางคอมพิวเตอร์

11 รูปแบบของ e-Learning Courseware Text / Image Interactive Simulation Game

12 ลักษณะการนำเสนอเนื้อหา การนำเสนอแบบเน้นข้อความ การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นต้น การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นสูง e-Learning

13 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบเน้นข้อความ

14 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นต้น

15 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นสูง

16 การนำ e-Learning ไปใช้ในการเรียนการสอน สื่อหลัก สื่อเสริม สื่อเติม

17 รูปแบบของผู้เรียนแบบ e-Learning ผู้เรียนปรกติ ผู้เรียนทางไกล

18 ประโยชน์ต่อผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ” เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เลือกทบทวนหรือเรียนซ้ำในบทเรียนที่สนใจได้ตามต้องการ ทำการทดสอบและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

19 ผู้สอนมีเวลาในการทำวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สามารถสอนลูกศิษย์ได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ประโยชน์ต่อผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับบุคคลต่างๆ ทั่วโลกเพื่อนำมา ปรับปรุงเนื้อหา

20 คำถาม จะพัฒนาสื่อการสอนแบบ e-Learning อย่างไร ?

21 คำตอบ ใช้ทฤษฎีระบบเพื่อออกแบบการสอน

22 ก ระบวนการผลิต e-Learning ใช้หลักการออกแบบการสอน วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

23 การออกแบบสาร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบจอภาพ ก ระบวนการผลิต e-Learning ใช้หลักการออกแบบการสอน

24 การพัฒนา courseware ตามที่ผ่านการวิเคราะห์ ก ระบวนการผลิต e-Learning ใช้หลักการออกแบบการสอน

25 นำไปใช้จริง ก ระบวนการผลิต e-Learning ใช้หลักการออกแบบการสอน

26 การประเมินผลกายภาพสื่อ การประเมินแบบทดลอง (tryout) ประเมินระหว่างดำเนินการ และ ประเมินผลภายหลัง ก ระบวนการผลิต e-Learning ใช้หลักการออกแบบการสอน

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสื่อการสอน e-Learning วรวุฒิ มั่นสุขผล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google