งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบสื่อการสอน e-Learning วรวุฒิ มั่นสุขผล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 e-Learning คืออะไร? ความหมายเฉพาะเจาะจง...
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet หรือ Intranet โดยใช้ Web Technology เป็นหลักในการถ่ายทอดเนื้อหา และใช้เทคโนโลยีระบบในการบริหารจัดการงานสอน

3 นิยาม และ ความหมาย สถาบันการศึกษาออนไลน์ (Online institutions)
สร้างสภาวะแวดล้อมที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน (anywhere-anytime learning) บูรณาการความรู้ เทคโนโลยี จากหลายสาขาวิชา พัฒนาเนื้อหา และการนำเสนอสู่ผู้เรียน การเรียน การสอนแบบทางไกล

4 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Offline – stand alone CD – ROM Multimedia E-books CAI-Computer Assisted Instruction 2. Online - www WBI Web Based Instruction WBT Web Based Training 3. CAI On Web

5 1. 2. 3. 4. องค์ประกอบของ e-learning เนื้อหา ระบบบริหารการเรียน
LMS : Learning Management System 2. การติดต่อสื่อสาร 3. การวัดผลการเรียน 4.

6 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา หน้าสรุป โฮมเพจ (Homepage) หน้าการทดสอบ
หน้าแนะนำบทเรียนหรือรายวิชา หน้าการทดสอบ หน้าแนะนำผู้สอนผู้เรียน หน้าความรู้เพิ่มเติม หน้านำเสนอเนื้อหา News หน้าแบบฝึกหัด Assignment หน้ากิจกรรมเสริม FAQ

7 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ Learning Management System (LMS)
การลงทะเบียนเรียน ระบบเข้าออกชั้นเรียน (Login/Logout) ฐานข้อมูลผู้เรียน การเตรียมเนื้อหาบทเรียน การเก็บผลคะแนน สถิติการเข้าเรียนและพฤติกรรมผู้เรียน ระบบการสืบค้น (Search)

8 3. องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารแบบต่างเวลา (Asynchronous) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( ) กระดานข่าว (Web Board) การติดต่อสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) ห้องสนทนา (Chat) การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcast)

9 4. องค์ประกอบด้านการวัดผลการเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

10 บทเรียนทางคอมพิวเตอร์
เนื้อหา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ของ e-Learning หัวใจของเนื้อหา คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ (คอร์สแวร์) คอร์สแวร์ (Courseware) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น การเปลี่ยนรูปแบบจากเอกสารตำราให้อยู่ในรูปของบทเรียน ทางคอมพิวเตอร์

11 รูปแบบของ e-Learning Courseware
Text / Image Interactive Simulation Game

12 e-Learning ลักษณะการนำเสนอเนื้อหา การนำเสนอแบบเน้นข้อความ
การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นต้น การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นสูง

13 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบเน้นข้อความ

14 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นต้น

15 ตัวอย่าง การนำเสนอแบบมัลติมีเดียขั้นสูง

16 การนำ e-Learning ไปใช้ในการเรียนการสอน
สื่อหลัก สื่อเสริม สื่อเติม

17 รูปแบบของผู้เรียนแบบ e-Learning
ผู้เรียนปรกติ ผู้เรียนทางไกล

18 ประโยชน์ต่อผู้เรียน เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ” เลือกทบทวนหรือเรียนซ้ำในบทเรียนที่สนใจได้ตามต้องการ ค้นคว้าหาข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ทำการทดสอบและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง

19 ประโยชน์ต่อผู้สอน สามารถสอนลูกศิษย์ได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ผู้สอนมีเวลาในการทำวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับบุคคลต่างๆ ทั่วโลกเพื่อนำมา ปรับปรุงเนื้อหา สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

20 คำถาม จะพัฒนาสื่อการสอนแบบ e-Learning อย่างไร ?

21 ใช้ทฤษฎีระบบเพื่อออกแบบการสอน
คำตอบ ใช้ทฤษฎีระบบเพื่อออกแบบการสอน Analysis Evaluation Design Implementation Development

22 กระบวนการผลิต e-Learning
ใช้หลักการออกแบบการสอน Analysis วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

23 กระบวนการผลิต e-Learning
ใช้หลักการออกแบบการสอน การออกแบบสาร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบจอภาพ Design

24 กระบวนการผลิต e-Learning
ใช้หลักการออกแบบการสอน การพัฒนา courseware ตามที่ผ่านการวิเคราะห์ Development

25 กระบวนการผลิต e-Learning
ใช้หลักการออกแบบการสอน Implementation นำไปใช้จริง

26 กระบวนการผลิต e-Learning
ใช้หลักการออกแบบการสอน การประเมินผลกายภาพสื่อ Evaluation การประเมินแบบทดลอง (tryout) ประเมินระหว่างดำเนินการ และประเมินผลภายหลัง

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google