งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การบริการการบริการ บริการผู้อ่าน 11 บริการ ได้แก่บริการจัดทำบัตร สมาชิกบริการยืม – คืน บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การบริการการบริการ บริการผู้อ่าน 11 บริการ ได้แก่บริการจัดทำบัตร สมาชิกบริการยืม – คืน บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การบริการการบริการ บริการผู้อ่าน 11 บริการ ได้แก่บริการจัดทำบัตร สมาชิกบริการยืม – คืน บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery: DD) บริการหนังสือสำรองบริการจองหนังสือ บริการ World Wide Web บริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net Wireless Zone) บริการที่นั่งอ่าน บริการถ่ายเอกสาร บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference service) บริการเพื่อการรู้สารนิเทศ (Information literacy) บริการ World Wide Web กลุ่มที่ 1 บริการพื้นฐาน ของห้องสมุด 2

3 บริการหนังสือ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูล ได้แก่บริการฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ของ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMULOPAC) บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเอกสารดิจิทัล ( สำนักหอสมุด จัดทำ ) กลุ่มที่ 2 บริการ สารสนเทศ 3 การบริการการบริการ

4 4 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (CMU e-Theses) ในรูป เอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร มช. (CMU e-Research) ในรูป เอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลรายงานนักศึกษา (e-Term Papers) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลเอกสารหายาก (e-Rare Books) ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต (Picture Lanna) ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา (Lanna Food) ฐานข้อมูลเพลงล้านนา (Lanna Song) ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ (e-North) ในรูปสาระสังเขป บริการเอกสารดิจิทัลบริการเอกสารดิจิทัล

5 บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarian) บริการ Alert บริการสนับสนุนการทำวิจัยผลงานทาง วิชาการวิทยานิพนธ์ บริการ SDI บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล / ห้องค้นคว้า กลุ่ม เว็บไซต์สนับสนุนการวิจัย (Research Support) ฐานข้อมูลคลังผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) 5 การบริการการบริการ

6 6 Liaison Librarians ได้รับรางวัล ดีเด่น จาก การนำเสนอ ผลงานทาง วิชากรใน การประชุม PULINET วิชาการ ครั้ง ที่ 1 Research Support ()

7 ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ Rare Books American Corner บริการหนังสือคุณธรรม บริการหนังสือ Best Seller บริการหนังสือ เอกสารของศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ กลุ่มที่ 4 บริการพิเศษ 7 การบริการการบริการ

8 การให้บริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้ทางการบริหารจัดการและการ ให้บริการห้องสมุดแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ การส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน การจัดนิทรรศการ การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงาน / องค์กรในการเข้า ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) การสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารนิเทศใหแกหน วยงานภายนอก การบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 5 บริการวิชาการ แก่ชุมชน 8 การบริการการบริการ


ดาวน์โหลด ppt 1. การบริการการบริการ บริการผู้อ่าน 11 บริการ ได้แก่บริการจัดทำบัตร สมาชิกบริการยืม – คืน บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google