งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2 นโยบาย 6 Is 1.Integrity 2.Intelligence 3.Internal Connection 4.Internationalization 5.Innovation 6.Information

3 Integrity ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมประจำรายวิชา การบรรยาย/การอบรมคุณธรรม โครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม นิทรรศการ/จัดบอร์ด เชิดชูคนดี รางวัล/ประกาศนียบัตร

4 Intelligence ระบบติดตามผลการเรียน คลินิกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Interdisciplinary Knowledge Senior Project Undergrad Research Innovation Thesis ขอทุน/ประกวดผลงาน โครงการพี่สอนน้อง

5 Internal Connection Communication รวมบริการ ประสานภารกิจ การปรับปรุงหลักสูตร (Interdis) MT + IT (Senior Project) MT + Agr./Engineer ทรัพยากรบุคคล รายวิชา IT/E วิทยานิพนธ์ IT/MT งานวิจัย IT + Agr. การจัดอบรม/สัมมนาภายใน

6 Internationalization ความร่วมมือกับต่างประเทศ สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ การจัด Conference ระดับนานาชาติ งานวิจัย การนำเสนอ/ตีพิมพ์ผลงาน

7 Innovation การคิดนอกกรอบ การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต หรือ กระบวนการ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือ การพัฒนาต่อยอด

8 Information รวบรวม/จัดเก็บ คัดเลือก/สกัด วิเคราะห์/สังเคราะห์ เรียบเรียง/นำเสนอ หน่วยสารสนเทศฯ สวทส.

9 จุดเด่น : ศึกษาทั่วไป  ห้องไทยศึกษานิทัศน์  โครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ  สารสนเทศท้องถิ่น

10 จุดเด่น : ภาษาอังกฤษ  ความร่วมมือต่างประเทศ  ELRU FLRU  หน่วยส่งเสริมภาษา+วัฒนธรรม

11 จุดเด่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานวิจัย/นวัตกรรม  สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ  ปริญญาเอก  คลินิคพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

12 จุดเด่น : เทคโนโลยีการจัดการ  ความสัมพันธ์ภาคเอกชน  Interdisciplinary Knowledge  หลักสูตรภาคพิเศษ  BKCU

13 จุดเด่น : สถานวิจัย  วารสาร SJSS  ขับเคลื่อนงานวิจัย  จัดอบรม/สัมมนา

14 จุดเด่น : สำนักงานคณบดี  ธุรการ/การเงิน  แหล่งรวบรวมข้อมูล  สนับสนุน/อำนวยความสะดวก  งานประกันคุณภาพ

15 แผนภาพการบริหารงาน สวทส. QA IT MTE GE สถานวิจัยสนง. คณบดี

16 จุดเด่นของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1.องค์ความรู้จากการอบรม/สัมมนา 2.จุลสารรายเดือน 3.คุณธรรมประจำรายวิชา 4.แผนพัฒนาสำนักวิชาฯ 5.แผนการจัดการความรู้ 6.กิจกรรม Share and Care 7.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สายปฏิบัติการ

17 โครงการ/กิจกรรมใหม่ 1.ปรับปรุงสำนักวิชาฯ 2.SAR ลงสาขาวิชา 3.บอร์ดความรู้ทั่วไป 4.IDP 5.อบรมบุคลากรใหม่ 6.Book Sharing

18 แนวทางการทำงาน 3 ส.ประสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ 3 ย.เชื่อมโยง ต่อยอด ตอกย้ำ 3 ใจตั้งใจ จริงใจ เปิดใจ

19 เป้าหมายการทำงาน 1.การพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณธรรม 2.การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน คนดี/คนที่ตั้งใจทำงาน


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google