งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) การติดต่อผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา อาคาร 29  ห้องพักอาจารย์ อาคาร 29 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย ajau.cmru@hotmail.com www.er.cmru.ac.th  Email & MSN & facebook : ajau.cmru@hotmail.com HomePage : www.er.cmru.ac.th 086-192904X  โทรศัพท์ 086-192904X (ใช้ mail หรือ fb จะดีกว่า)

3 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เนื้อหา หน่วยที่ 1สภาพทั่วไปของสถานศึกษา หน่วยที่ 2งานในหน้าที่ครูผู้สอน หน่วยที่ 3งานในหน้าที่ครูประจำชั้น หน่วยที่ 4งานบริหารสถานศึกษา หน่วยที่ 5งานบริการของสถานศึกษา หน่วยที่ 6สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) หน่วยที่ 6 สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สาระสำคัญ สถานศึกษาและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และมีความสำคัญต่อกัน ความสัมพันธ์อันดี และความ ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนจะช่วยให้เกิดการ พัฒนาที่สอดคล้องกัน

5 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) จุดประสงค์ • เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพของชุมชนที่ สถานศึกษาตั้งอยู่ • เพื่ออภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา และชุมชน • เพื่อให้มีการปฏิบัติหลังจากศึกษาสภาพชุมชน แล้ว บันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ได้

6 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) เนื้อหา ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ • ชื่อ ฐานะและประวัติความเป็นมาของชุมชน • ที่ตั้ง อาณาเขตและจำนวนประชากรในชุมชน • ระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน • อาชีพและรายได้ของประชาชนในชุมชน • ข้อมูลอื่นๆ ของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 1. การสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 2. การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชน 3. การให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 4. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ การชี้นำและแก้ไขปัญหา 5. การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 6. อื่นๆ (ถ้ามี)

7 เอกสารประกอบการสอน ER 3409 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) กิจกรรมการเรียนการสอน อภิปรายสรุปผลการศึกษา ค้นคว้าในบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน สถานศึกษา1(60) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google