งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC. SWOT เรื่องจากจัดตั้ง IBC 1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.มหาวิทยาลัยนครพนม 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC. SWOT เรื่องจากจัดตั้ง IBC 1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.มหาวิทยาลัยนครพนม 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC

2 SWOT เรื่องจากจัดตั้ง IBC 1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.มหาวิทยาลัยนครพนม 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

3 สถาบันที่ยังไม่มี IBC จุดแข็ง 1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านพันธุวิศวกรรม 2. มีโครงสร้างพื้นฐานของ ห้องปฏิบัติการ 3. มีทุนวิจัยจากหลายแหล่ง 4. มีหลักสูตรสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ จุดอ่อน 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง IBC, biosafety และ พรบ. 2. ขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้น 3. การกระจายข้อมูลและประชาสัมพันธ์ น้อย 4. โครงสร้างงบประมาณไม่เอื้ออำนวย 5. โครงสร้างองค์กร (ในสถาบันที่มี หลายวิทยาเขต) 6. มีการ set ห้องปฏิบัติการ แต่ขาดการ บริหารจัดการ โดยเฉพาะการกำจัด ของเสีย

4 สถาบันที่ยังไม่มี IBC โอกาส 1. งานวิจัยปลอดภัยมากขึ้น มี องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. มีมาตรฐานสำหรับงานวิจัยและ ประเมินคุณภาพการศึกษาดีขึ้น 3. โอกาสในการได้รับทุนมากขึ้น 4. มีฐานข้อมูลงานวิจัย 5. ลดความขัดแย้งกับ NGOs 6. มีแหล่งทรัพยากรชีวภาพ 7. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภัยคุกคาม 1. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ขั้นตอนการทำงาน และการขอ ทุนเพิ่มมากขึ้น 3. ไม่เชื่อมั่นในจริยธรรมของผู้ ประเมิน เช่น การขโมย idea งานวิจัย 4. บทลงโทษจะทำให้ไม่มีผู้กล้า ทำวิจัย

5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง IBC 1. ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ 2. โครงสร้างองค์กรไม่อำนวย เป็นอุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร 3. งบประมาณไม่เพียงพอ 4. ไม่ขอทุนวิจัย ไม่วิจัยเลย เพราะยุ่งยาก 5. ไม่มีใครอยากมาเป็นกรรมการ เพราะเป็นการ เพิ่มภาระงานโดยไม่จำเป็น 6. ไม่ไว้วางใจกรรมการ

6 สิ่งที่ต้องการจากส่วนกลางและ IBC พี่เลี้ยง ข้อเสนอส่วนกลางIBC พี่เลี้ยง 1. เดินสายชี้แจงผู้บริหาร  ใช้ช่องทางกรรมการบริหารเครือข่าย (มทร. และ มรภ.) 2. อบรม นักวิจัย: วิธีการขออนุญาต กรรมการ: วิธีการประเมิน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักความสำคัญ 4. งบประมาณ เพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม / ดูงานใน IBC พี่เลี้ยง / เชิญ IBC ร่วมเป็นกรรมการ / เดินทางเข้า ร่วมสังเกตการในการประชุม IBC / บริหารจัดการการ ประชุม IBC 5. ให้มีการลงนาม MOU เพื่อ ให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และได้งบประมาณ 6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและมาตรฐาน 7. ศูนย์ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 สถาบันที่ยังไม่มี IBC. SWOT เรื่องจากจัดตั้ง IBC 1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.มหาวิทยาลัยนครพนม 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google