งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มรอ.(2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มรอ.(2548)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มรอ.(2548) http://library.uru.ac.th panya@mail.uru.ac.th http://library.uru.ac.th panya@mail.uru.ac.th

2 ยุคโบราณ ( Ancient Age ) ยุคเกษตรกรรม ( Agriculture Age ) ยุคอุตสาหกรรม ( Industrial Age) ยุคสารสนเทศ ( Information Age ) ยุคเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology Age ) ยุคนาโน ( Nano Age ) ยุค...? ยุคของ มนุษยชาติ

3 ยุคสารสนเทศ (Information Age ) สังคมโลกาภิวัตน์ = Globalization Society สังคมสารสนเทศ = Information Society สังคมอิเล็กทรอนิกส์ = Digital Society สังคมไร้กระดาษ = Paperless Society สังคมยุคอวกาศ = Cyberspace Society สังคมไร้พรหมแดน = Borderless World

4 Informati on Age สังคมรับรู้เหตุการณ์ที่ไกลตัว ภายในไม่กี่วินาที สารสนเทศมีความ หลากหลาย สารสนเทศมหาศาล สารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร การบริโภค การเงิน การค้า ธุรกิจ กีฬา การศึกษา ฯลฯ สารสนเทศไร้พรหมแดน 24 ชั่วโมง

5 ติดตามสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ทบทวนการศึกษาค้นคว้า การอ่าน ใช้สารสนเทศมาประยุกต์ใน ตัวเอง ครอบครัว บุคคล มิฉะนั้นจะจมหายหรือตกยุค Information Age

6 บุคคลเข้าถึง สารสนเทศ Libraries / museums / document center / Institutes Internet websites Globalized cable TV experts Exhibition / displays

7 เครื่องมือ เข้าถึงความรู้ ของ Libraries ระบบจัดการ - จัดเก็บ สารสนเทศ ( 000 100 200... 900 ) เครื่องมือค้นคืนสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ - บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ประเภทของวัสดุ ห้องสมุด วัสดุตีพิมพ์ วัสดุตีไม่ พิมพ์ วัสดุ อิเล็กทรอนิ กส์

8 ความสัมพันธ์ ของ นักศึกษา ( Students ) ข้อมูล ( Data ) สารสนเทศ ( Information ) ความรู้ Knowledge ) และ ห้องสมุด ( Libraries )

9 ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา หนังสื อ วารส าร หนังสือ พิมพ์ วีดิทัศน์ดีวีดี / ซีวีดี รายการจาก โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ ต ข้อมู ล (Dat a) Library = Knowl edge manag ement Infor matio n สารสนเ ทศ USERS Knowle dge Ap ply WISD OM Knowledge - based society ( สังคมฐานความรู้ ) Better living

10 แม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยข้อมูล ( Information ) แต่ประโยชน์จะไม่มี หากเราขาดพลเมืองรักการศึกษา ค้นคว้า – รักการอ่าน ทั้งตัวเอง - ครอบครัว สังคมไทย และโลกต้องการเป็น สังคมที่ใช้ภูมิความรู้มาพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญ ก้าวหน้า = Knowledge – based Society

11 เหตุใดเราต้องการให้สังคมไทยเป็น สังคมฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge - based society) พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนไทยด้าน เพศ การแสดงออก ความรุนแรง และยา เสพติด นิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง นิสัยชอบพูด - ฟัง มากกว่าการอ่าน การหยุดกับที่จนชาติเพื่อนบ้านก้าวล้ำไป ข้างหน้า ความพ่ายแพ้ด้านเศรษฐกิจต่อชาติต่างๆ ที่มีความรู้เหนือเรา ความคิดที่ฝังอดีต - ความเชื่อ

12 สถิติบางประเด็นที่ต้อง เอาใจใส่ สถิติมีคนไทยอ่านหนังสือเพียง 33 บรรทัดต่อปี ( เวียดนาม 3-5 หน้าต่อปี ญี่ปุ่น 3-4 เล่ม ) อำเภอในสังคมไทยมีสถานบันเทิงเป็นร้อยพัน แห่งแต่มีห้องสมุด 1-2 แห่ง เด็กไทย 60 - 70 % เที่ยวในสถาน บันเทิง 2 - 3 สัปดาห์ เด็กไทย 60 - 70 % ไม่เข้าวัด ไม่ตัก บาตร ไม่ใช้เวลาว่างกับครอบครัว เด็กไทย 60 % ชอบเข้าห้าง ดูหนัง กินฟาสฟู้ด มีมือถือ ชอบ Chat - Net - Games

13 แต่ละคนทราบ หรือไม่ว่า A= Adenine T= Thaymine C= Cytosine G= Gunanine ภาษาไทยมีอักษร 44 ตัว ไม่นับ สระ - วรรณยุกต์ ภาษาอังกฤษมี อักษร 26 ตัว ภาษาคอมพิวเตอร์ - สื่อสาร มี 2 ตัว ( 0 และ 1 ) ภาษาพันธุกรรม มี 4 ตัว ( A T C G ) เราอาศัยในยุคใดของความ เปลี่ยนแปลงของโลก ความเปลี่ยนแปลง ภาษาที่ใช้ สื่อสาร

14 การศึกษา วิชาการ ความรู้ ทั่วไป การเมือง การปกครอง กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การ ท่องเที่ยว เกษตร เศรษฐกิจ การค้าพาณิชย์ อุตสาหกรรม สุขภาพ การ สื่อสาร วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 80 % ของภาษาบนอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาอังกฤษ ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตที่ บรรจุความรู้ดังนี้ :

15 รัฐมี นโยบาย เป็น E - Thailand (2545) E - Government กรม กระทรวง E - Commerce Banking การค้า E - SocietyOtop, Health E - Industry Industries E - EducationSchool - University - Library - Museum

16 Library of URU วัสดุไม่ตีพิมพ์ วีดี ทัศน์ DVD VCD แถบบันทึกเสียง วัสดุตีพิมพ์ ( หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร ) วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต รายการ จากโทรทัศน์

17 ระบบดิ วอี้ ระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน 000 - ความรู้ ทั่วไป 100 - ปรัชญา 200 - ศาสนา 300 - สังคมศาสตร์ 400 - ภาษาศาสตร์ 500 - วิทยาศาสตร์ 600 - เทคโนโลยี 700 - ศิลป บันเทิง กีฬา 800 - วรรณคดี 900 - ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ A ความรู้ทั่วไป L การศึกษา B ปรัชญา ศาสนา M ดนตรี C ประวัติศาสตร์ทั่วไป P ภาษา และวรรณคดี D ประวัติศาสตร์ประเทศ Q วิทยาศาสตร์ ต่างๆ R แพทย์ศาสตร์ F ประวัติประเทศสหรัฐ S เกษตรศาสตร์ อเมริกา T เทคโนโลยี G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา U การทหาร กองทัพ H สังคมศาสตร์ V การทหารเรือ J รัฐศาสตร์ Z บรรณานุกรม และ K กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์

18 Referenc e books พจนานุกรม ( Dictionaries) สารานุกรม ( Encyclopedias) อักษรานุกรม ภูมิศาสตร์ ( Gazetteer Geographic dictionaries ) แผนที่ (Maps / Atlas) อักษรานุกรม ชีวประวัติ (Biographies)

19 วิจัย Databas es of Library (URU) สารสนเทศทาง วิชาการ วิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ดิวอี้ลิงค์ สารบัญ ออนไลน์ วารสาร ออนไลน์ บทความจาก เว็บไซต์ URU. E – library search Library material search Google.com สารสนเท ศ ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร ตำรา สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

20 Link s เว็บไซต์ ราชการไทย สารสนเทศ ห้องสมุดทั่วโลก เครือข่ายปฏิรูปครู และบุคลากร ทางการศึกษา

21 กลยุทธ์การได้มาของ สารสนเทศ ( Information ) โดย ใช้ www.google.c o.th

22 กล ยุทธ์ที่ 1 ป้อน คำ – วลี ที่ตัวค้นของ google กลุ่มสารสนเทศ ที่ได้รับ airbus Italy London map

23 กล ยุทธ์ที่ 2 หากใช้ Menu ดีใจค้นหา ได้เลย โชคเข้าข้าง เราแน่ สารสนเทศที่ ได้ ตัว Website Diamond Royalty Bangkok map

24 กล ยุทธ์ที่ 3 ที่ google scholar นำไปสู่ ผลงานทางวิชาการ มากกว่า เรื่องทั่ว ๆ ไป airbu s Academic paper

25 ใช้ More ที่ www.google.com จะปรากฎ Menu ใน google หลากหลาย Map University search Imag es Prin t scholar Etc....... กล ยุทธ์ที่ 4

26 ใช้ คำนวณ แปลงมาตราส่วน (50*50) + (50*50) 5 Kilometers in meters 1 Meters in feets กล ยุทธ์ที่ 5 Square (2) = = 5 ยกกำลัง 2


ดาวน์โหลด ppt พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มรอ.(2548)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google