งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge
โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรอ.(2548)

2 ยุคของมนุษยชาติ ยุคโบราณ ( Ancient Age )
ยุคเกษตรกรรม ( Agriculture Age ) ยุคอุตสาหกรรม ( Industrial Age) ยุคของมนุษยชาติ ยุคสารสนเทศ ( Information Age ) ยุคเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology Age ) ยุคนาโน ( Nano Age ) ยุค...?

3 ยุคสารสนเทศ (Information Age )
สังคมโลกาภิวัตน์ = Globalization Society สังคมสารสนเทศ = Information Society สังคมอิเล็กทรอนิกส์ = Digital Society สังคมไร้กระดาษ = Paperless Society สังคมยุคอวกาศ = Cyberspace Society สังคมไร้พรหมแดน = Borderless World

4 Information Age สังคมรับรู้เหตุการณ์ที่ไกลตัวภายในไม่กี่วินาที
สารสนเทศมีความหลากหลาย สารสนเทศมหาศาล สารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร การบริโภค การเงิน การค้า ธุรกิจ กีฬา การศึกษา ฯลฯ สารสนเทศไร้พรหมแดน ชั่วโมง

5 บุคคล มิฉะนั้นจะจมหายหรือตกยุค Information Age
ติดตามสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด บุคคล ใช้สารสนเทศมาประยุกต์ในตัวเอง ครอบครัว ทบทวนการศึกษาค้นคว้า การอ่าน มิฉะนั้นจะจมหายหรือตกยุค Information Age

6 บุคคลเข้าถึงสารสนเทศ
Libraries / museums / document center / Institutes Internet websites บุคคลเข้าถึงสารสนเทศ Globalized cable TV experts Exhibition / displays

7 เครื่องมือเข้าถึงความรู้ของ Libraries
ระบบจัดการ - จัดเก็บสารสนเทศ ( ) เครื่องมือค้นคืนสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ - บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องมือเข้าถึงความรู้ของ Libraries ประเภทของวัสดุห้องสมุด วัสดุตีพิมพ์ วัสดุตีไม่พิมพ์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

8 ความสัมพันธ์ ของ นักศึกษา ( Students ) ข้อมูล ( Data ) สารสนเทศ ( Information ) ความรู้ Knowledge ) และ ห้องสมุด ( Libraries )

9 ข้อมูล (Data) ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา
ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา หนังสือ Library = Knowledge management วารสาร ข้อมูล (Data) หนังสือพิมพ์ Information สารสนเทศ วีดิทัศน์ ดีวีดี / ซีวีดี USERS รายการจากโทรทัศน์ Better living Knowledge อินเทอร์เน็ต Knowledge - based society (สังคมฐานความรู้) WISDOM Apply

10 แม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยข้อมูล ( Information ) แต่ประโยชน์จะไม่มี หากเราขาดพลเมืองรักการศึกษาค้นคว้า – รักการอ่าน ทั้งตัวเอง - ครอบครัว สังคมไทย และโลกต้องการเป็นสังคมที่ใช้ภูมิความรู้มาพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญ ก้าวหน้า = Knowledge – based Society

11 เหตุใดเราต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge - based society)
พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนไทยด้าน เพศ การแสดงออก ความรุนแรง และยาเสพติด ความคิดที่ฝังอดีต - ความเชื่อ ความพ่ายแพ้ด้านเศรษฐกิจต่อชาติต่างๆ ที่มีความรู้เหนือเรา การหยุดกับที่จนชาติเพื่อนบ้านก้าวล้ำไปข้างหน้า นิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสัยชอบพูด - ฟัง มากกว่าการอ่าน

12 สถิติบางประเด็นที่ต้องเอาใจใส่
สถิติมีคนไทยอ่านหนังสือเพียง 33 บรรทัดต่อปี (เวียดนาม 3-5 หน้าต่อปี ญี่ปุ่น 3-4 เล่ม) อำเภอในสังคมไทยมีสถานบันเทิงเป็นร้อยพันแห่งแต่มีห้องสมุด แห่ง เด็กไทย % เที่ยวในสถานบันเทิง สัปดาห์ เด็กไทย % ไม่เข้าวัด ไม่ตักบาตร ไม่ใช้เวลาว่างกับครอบครัว เด็กไทย 60 % ชอบเข้าห้าง ดูหนัง กินฟาสฟู้ด มีมือถือ ชอบ Chat - Net - Games

13 เราอาศัยในยุคใดของความเปลี่ยนแปลงของโลก
ความเปลี่ยนแปลง ภาษาที่ใช้สื่อสาร แต่ละคนทราบหรือไม่ว่า A= Adenine T= Thaymine C= Cytosine G= Gunanine ภาษาไทยมีอักษร 44 ตัว ไม่นับสระ - วรรณยุกต์ ภาษาอังกฤษมีอักษร 26 ตัว ภาษาคอมพิวเตอร์ - สื่อสาร มี 2 ตัว ( 0 และ 1 ) ภาษาพันธุกรรม มี ตัว ( A T C G )

14 80 % ของภาษาบนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ
80 % ของภาษาบนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตที่บรรจุความรู้ดังนี้ : การศึกษา วิชาการ ความรู้ทั่วไป การเมือง การปกครอง กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว เกษตร เศรษฐกิจ การค้าพาณิชย์ อุตสาหกรรม สุขภาพ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ การแพทย์

15 รัฐมีนโยบายเป็น E - Thailand (2545)
E - Government กรม กระทรวง E - Commerce Banking การค้า รัฐมีนโยบายเป็น E - Thailand (2545) E - Society Otop, Health E - Industry Industries E - Education School - University Library - Museum

16 วัสดุตีพิมพ์ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จุลสาร)
วัสดุไม่ตีพิมพ์ วีดีทัศน์ DVD VCD แถบบันทึกเสียง Library of URU วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต รายการจากโทรทัศน์

17 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ระบบดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลป บันเทิง กีฬา วรรณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ A ความรู้ทั่วไป L การศึกษา B ปรัชญา ศาสนา M ดนตรี C ประวัติศาสตร์ทั่วไป P ภาษาและวรรณคดี D ประวัติศาสตร์ประเทศ Q วิทยาศาสตร์ ต่างๆ R แพทย์ศาสตร์ F ประวัติประเทศสหรัฐ S เกษตรศาสตร์ อเมริกา T เทคโนโลยี G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา U การทหาร กองทัพ H สังคมศาสตร์ V การทหารเรือ J รัฐศาสตร์ Z บรรณานุกรมและ K กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์

18 Reference books พจนานุกรม ( Dictionaries) สารานุกรม ( Encyclopedias)
อักษรานุกรม ภูมิศาสตร์ ( Gazetteer Geographic dictionaries ) แผนที่ (Maps / Atlas) อักษรานุกรม ชีวประวัติ (Biographies)

19 Databases of Library (URU)
สารสนเทศทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สารสนเทศ ดิวอี้ลิงค์ สารบัญออนไลน์ ศึกษาค้นคว้า Databases of Library (URU) วารสารออนไลน์ วิจัย บทความจากเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เอกสาร URU. E – library search ตำรา Library material search Google.com

20 Links เว็บไซต์ราชการไทย สารสนเทศห้องสมุดทั่วโลก
เครือข่ายปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 กลยุทธ์การได้มาของสารสนเทศ ( Information )
โดยใช้

22 กลยุทธ์ที่ 1 ป้อน คำ – วลี ที่ตัวค้นของ google airbus Italy
กลุ่มสารสนเทศที่ได้รับ London map

23 กลยุทธ์ที่ 2 ดีใจค้นหาได้เลย โชคเข้าข้างเราแน่ หากใช้ Menu
ดีใจค้นหาได้เลย โชคเข้าข้างเราแน่ หากใช้ Menu สารสนเทศที่ได้ ตัว Website Diamond Royalty Bangkok map

24 airbus Academic paper กลยุทธ์ที่ 3 มากกว่า เรื่องทั่ว ๆ ไป
ที่ google scholar นำไปสู่ ผลงานทางวิชาการ มากกว่า เรื่องทั่ว ๆ ไป airbus Academic paper

25 กลยุทธ์ที่ 4 ใช้ More ที่ www.google.com จะปรากฎ
Menu ใน google หลากหลาย Map University search Images Print scholar Etc

26 ใช้ คำนวณ แปลงมาตราส่วน
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้ คำนวณ แปลงมาตราส่วน (50*50) + (50*50) 5 Kilometers in meters 1 Meters in feets Square (2) = = ยกกำลัง 2


ดาวน์โหลด ppt พิชิตความรู้ How to conquer Knowledge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google