งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ สืบค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ สืบค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ สืบค้น

2 เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล และการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ สืบค้น เทคนิคการสืบค้น การสืบค้นสารสนเทศมัลติมีเดีย แนวโน้มการสืบค้นในอนาคต

3 “ ฐานข้อมูล ” คือ การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อสะดวกในการใช้ งาน โดยอาศัยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการกำหนด ลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อำนวยความ สะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ค้นหาข้อมูล กำหนดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็น ตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกัน ได้ 1. ความหมายของฐานข้อมูลและการ สืบค้น

4 เช่น ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลระบบ ทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต http://webregis.dusit.ac.th ผู้ใช้ต้อง มีบัญชีผู้ใช้ (account) คือ ชื่อล็อกอิน (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อจะเข้าไปใช้บริการได้ตามสิทธิ์ที่ ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้

5 “ การสืบค้น ” คือ การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จากแหล่งต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ กลับคืนมา ด้วย วิธีการและเทคนิคอย่างเป็นขั้นตอน โดย อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน การเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถค้นจาก ข้อความหรือตัวอักษร รูปภาพ เสียงคน เสียงดนตรี เสียงเพลง และวิดีโอ

6 2. องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูล 2.1 ฮาร์ดแวร์ (hardware) 2.2 ซอฟต์แวร์ (software) 2.3 ข้อมูล (data) 2.4 กระบวนการทำงาน (procedures) 2.5 บุคลากร (people)

7

8 ผู้บริหารข้อมูล (data administrators) ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrators) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analysts) นักออกแบบฐานข้อมูล (database designers) นักเขียนโปรแกรม (programmers) ผู้ใช้ (end-users)

9 3. กระบวนการสืบค้น สารสนเทศ

10 4. ประโยชน์ของฐานข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ ข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จัดทำระบบการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลได้

11 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e- Journal) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e- Thesis) หรือ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research) ฐานข้อมูลกฤตภาค (clipping) ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของ สถาบันบริการสารสนเทศ

12 ฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) http://arit.dusit.ac.th

13 ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

14

15 สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการ e-Book อื่นๆ ที่ น่าสนใจ ได้แก่ Google books (books.google.co.th) หนังสือ บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (http://www.siamebook.com) ศูนย์รวมตำราเรียน ม. รามคำแหง (http://e- book.ram.edu/e-book/indexstart.htm) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำนักหอสมุดแห่งชาติ (http://www.nlt.go.th/data/ebooks/ebooks. html)

16 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) หรืองานวิจัย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Research)

17 ฐานข้อมูลกฤตภาค (clipping)

18 ฐานข้อมูลรายการทรัพยากร สารสนเทศของ สถาบันบริการสารสนเทศ

19

20

21 มัลติมีเดีย (multimedia) คือ การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (text) รูปภาพ (image) ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง (sound) และวีดิทัศน์ (video) โดยผ่าน กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อ ความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (interactive) ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

22 ในอินเทอร์เน็ตมีสื่อมัลติมีเดียจำนวนมาก ให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยสามารถสืบค้นได้ดังนี้ การสืบค้นรูปภาพในอินเทอร์เน็ต การสืบค้นเสียงในอินเทอร์เน็ต การสืบค้นวิดีโอในอินเทอร์เน็ต

23 การสืบค้นรูปภาพใน อินเทอร์เน็ต http://images.google.co.th

24 การสืบค้นเสียงใน อินเทอร์เน็ต http://music.yahoo.com

25 การสืบค้นวิดีโอใน อินเทอร์เน็ต http://www.youtube.com

26 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น ในยุค ของ web 3.0 ที่ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกัน มากขึ้น ในลักษณะของเครือข่ายเชิง ความหมาย (semantic network) เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีความ ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมตัวแทน อัจฉริยะ (intelligent agent) และการ สืบค้นข้อมูลที่อิงตามความหมาย (semantic search) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา บทที่ 6 ฐานข้อมูลและการ สืบค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google