งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชา แหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 8 การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชา แหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 8 การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชา แหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 8 การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 ความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 1. ทางสังคม : แนวคิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 2. ทางการเมือง : พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของทาง ราชการ พ. ศ. 2540 3. ทางเศรษฐกิจ : แนวคิด เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based Economy)

3 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 3 1. แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แนวคิด “ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong Learning ) ” มุ่ง ส่งเสริมให้บุคคลแสวงหาความรู้ ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับ ตนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบัน เป็นคนทันสมัย มี ศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข นับเป็นการเรียนรู้ที่เกิด จากแรงจูงใจที่จะเรียนด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ทุกชนิด

4 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 4 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( ต่อ ) (Lifelong Learning) แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาตราใน พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 โดย มาตรา 25 บัญญัติว่า “ รัฐต้อง ส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษ - ศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ อย่าง พอเพียงและมีประสิทธิภาพ ”

5 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 5 2. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ ทางราชการ พ. ศ 2540 เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ของการตราพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 คือ “ เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ ต่างๆ ของรัฐ เพื่อจะได้สามารถ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ ความเป็นจริง ”

6 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 6 3. แนวคิดเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge – based Economy) แนวคิด “ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based Economy) หมายถึง เศรษฐกิจ ที่อาศัยการผลิต การ แพร่กระจายและการใช้ความรู้ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิด การเติบโต สร้างความมั่งคั่งและ สร้างงานในอุตสาหกรรมทุก รูปแบบ

7 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 7 3. แนวคิดเศรษฐกิจ ฐานความรู้ ( ต่อ ) (Knowledge – based Economy) การพัฒนาประชาชนและ ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นั้น ต้องการการสร้างปัจจัย สำคัญประการหนึ่ง คือ ความสามารถที่จะเข้าถึงแหล่ง ความรู้

8 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 8 สรุป แนวคิดดังกล่าวจะเป็นจริง ในทางปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนไทยมีโอกาสและ ความสามารถในการเข้าถึง สารสนเทศโดยที่รัฐต้องมี มาตรการที่ชัดเจนและ จริงจังในการพัฒนาแหล่ง สารสนเทศแต่ละระดับ

9 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 9 วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ประเภทต่างๆ การเข้าถึง แหล่งสารสนเทศ ประเภท แหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศแบบ ทางเดียว การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ แบบสองทาง 1. ฟัง 2. ดู 3. อ่าน สื่อโสตทัศน์ สื่อหลาย มิติ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ พูดคุย สัมภาษณ์ ของจริง สื่อโสต ทัศน์ สื่อหลายมิติ ต้นฉบับตัวเขียน สื่อ สิ่งพิมพ์ ไมโครฟอร์ม ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อหลายมิติ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์

10 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 10 - Correct Matching ( การจับคู่อย่าง ถูกต้องระหว่าง แหล่งสารสนเทศที่ มีอยู่กับ ความต้องการ ผู้ใช้ ) หลักการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

11 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 11 1. การเข้าถึงเชิงความรู้ (Intellectual Access) 2. การเข้าถึงเชิงกายภาพ (Physical Access) บทบาทของนักสารสนเทศใน การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

12 IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 12 แหล่ง สารสนเทศ (Information Sources) - สารสนเทศ ปฐมภูมิ - สารสนเทศ ทุติยภูมิ - สารสนเทศ ตติยภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึง เชิงความรู้และการเข้าถึงเชิงกายภาพ ข้อมูลตัวแทน สารสนเทศ และเครื่องมือ ช่วยค้น (Search Tools) - บรรณานุกรม - Metadata - บัญชีรายชื่อ - รหัส / เลขหมู่ - Catalogue - ดรรชนี - สาระสังเขป - Search Engines - OPAC ความต้องการ ของผู้ใช้ (Users ’ Need) Intellectual Access Physical Access Correct Matching


ดาวน์โหลด ppt IS 204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชา แหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 8 การเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google