งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการศึกษาร่วมสมัย. ภาครัฐ / เอกชน การเมือง ศาสนา บันเทิง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการศึกษาร่วมสมัย. ภาครัฐ / เอกชน การเมือง ศาสนา บันเทิง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการศึกษาร่วมสมัย

2 ภาครัฐ / เอกชน การเมือง ศาสนา บันเทิง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 e-Bank e-Book e-Magazine e-Trade e-Commerce e-Schoole-Education e-Museum e-University e-Mail e-Thailand e-Society e- …… e-Library ICT e-Government CT IT CT IT CT IT CT IT

4 WBI WBT CD_ROM INTERNET CAI CBT CAL IMM ….

5 Audio and Video Conferencing Broadcast ได้รับความนิยมมาก Computer Based Communication ได้รับความนิยมมากที่สุด (Gay, 1997) Distance Learning

6 ปี 2542 สื่อหลัก -การประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ + สิ่งพิมพ์ (70) -เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (30) สื่อเสริม - วีดิทัศน์ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซีดีรอม เทปเสียง ระบบไปรษณีย์

7 ~ ปี 2547 สื่อหลัก - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (70) การประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ + สิ่งพิมพ์ (30) สื่อเสริม - โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ซีดีรอม เทปเสียง โทรสาร

8 ร้อยละ 19.35 จัด12 แห่ง ไม่จัด 50 แห่ง ร้อยละ 80.54 32 แห่ง มีนโยบายจัดใน 5 – 10 ปี สถาบันอุดมศึกษา(ระบบปิด) ที่จัดการเรียนการสอนทางไกล (สุภาณี, 2542)

9


ดาวน์โหลด ppt สื่อการศึกษาร่วมสมัย. ภาครัฐ / เอกชน การเมือง ศาสนา บันเทิง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google