งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการศึกษาร่วมสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการศึกษาร่วมสมัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการศึกษาร่วมสมัย

2 การเมือง ศาสนา บันเทิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ / เอกชน การเมือง ศาสนา บันเทิง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ICT e-Magazine e-Book e-Trade e-Bank e-University e-Education e-School
e-Commerce e-Bank e-University e-Education e-School e-Museum e-Library e-Thailand e-Society e-Government

4 INTERNET CAI CBT CAL IMM
Distance Learning WBI WBT CD_ROM INTERNET CAI CBT CAL IMM …. e-Learning

5 Distance Learning (Gay, 1997)
Computer Based Communication ได้รับความนิยมมากที่สุด Audio and Video Conferencing Broadcast ได้รับความนิยมมาก

6 ปี 2542 สื่อหลัก การประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ + สิ่งพิมพ์ (70) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (30) สื่อเสริม - วีดิทัศน์ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซีดีรอม เทปเสียง ระบบไปรษณีย์

7 ~ ปี 2547 สื่อหลัก สื่อเสริม - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (70)
การประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ + สิ่งพิมพ์ (30) สื่อเสริม - โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ซีดีรอม เทปเสียง โทรสาร

8 32 แห่ง มีนโยบายจัดใน 5 – 10 ปี
สถาบันอุดมศึกษา(ระบบปิด) ที่จัดการเรียนการสอนทางไกล (สุภาณี , 2542) จัด12 แห่ง ร้อยละ 19.35 ไม่จัด 50 แห่ง ร้อยละ 80.54 32 แห่ง มีนโยบายจัดใน 5 – 10 ปี

9


ดาวน์โหลด ppt สื่อการศึกษาร่วมสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google