งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการ ในประเทศไทย รุจเรขา อัศวิษณุ

2 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการใน ประเทศไทย 1.ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Thailand Union Catalogs 2.ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ Digital Collection (DCMS) h ttp://dcms.thailis.or.th 3.ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) h ttp://www.riclib.nrct.go.th 4.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ของ ศสท. h ttp://thesis.tiac.or.th

5 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการใน ประเทศไทย 5.ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย JournalLink 6. ฐานข้อมูลบทความวารสารที่มีในห้องสมุดต่างๆ ทั้งภาษาไทยและ ต่างประเทศ ArticleLink 7. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์ ของ ศูนย์ประสานงาน สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี h ttp://siweb.dss.go.th/stinc 8. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยทางการแพทย์ ของ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาแพทยศาสตร์ (THAINATIS) 9. ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.) h ttp://library.tisi.go.th

6 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ฐานข้อมลสหบรรณานุกรม Thailand Union Catalogs ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุด ทุกแห่งซึ่งเป็นสมาชิก “โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย” (Thai Library Integrated System - ThaiLIS) หรือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ รัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 24 แห่ง

7 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ Digital Collection (DCMS) ฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและให้บริการ เอกสารฉบับเต็ม ในรูปอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะข้อมูล วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย ที่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของโครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis)

12 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบันมีข้อมูลประมาณ 143,153 เรื่อง

17 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย รายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 35 แห่ง มีข้อมูลประมาณ 63,840 รายการ จัดทำโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท. TIAC)

21 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย JournalLink ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ จำนวนกว่า 17,094 ชื่อ

24 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6. ฐานข้อมูลบทความวารสาร ArticleLink รายชื่อบทความจากวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวนกว่า 214 ชื่อ ที่มีให้บริการในห้องสมุดต่างๆ ที่เป็นสมาชิก จำนวน 17 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลประมาณ 57,605 บทความ

27 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

29 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ปัจจุบันมีข้อมูลบทความวารสารจำนวน 17,331 ระเบียน

31 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

32 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

33 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

34 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยทางการแพทย์ (Thai Medical Index) จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (THAINATIS Medical Associated Center) ปัจจุบันมีข้อมูลบทความวารสารจำนวน 67,668 ระเบียน

35 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

36 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

37 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

38 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9. ฐานข้อมูลมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บริการเอกสารฉบับเต็ม ของ มอก. (TIS Full-text) จำนวนกว่า 80 รายการ และ มผช. ตามนโยบาย "หนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์" ที่ประกาศใช้แล้วจำนวนกว่า 952 รายการ จัดทำโดยห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

39 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

40 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

41 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

42 S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 12 สิงหาคม 2548


ดาวน์โหลด ppt S T A N G M O N G K O L S U K L I B R A R Y งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google