งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2 2 ขอบเขตข้อมูล ข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้น จังหวัดในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรี สะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม ประเทศอินโดจีน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

3 3 ประเภทของข้อมูล วัสดุสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป วิจัย วิทยานิพนธ์ อ้างอิง บทความ จุลสาร กฤตภาค หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น วัสดุไม่ตีพิมพ์ ประกอบด้วย สื่อโสตทัศวัสดุ ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทป ซีดีรอม แผนที่ ของตัวอย่าง เป็นต้น

4 4 การให้บริการ บริการยืม - คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการชี้แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น อีสาน บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

5 5 www.lib.ubu.ac.th/local information

6 6 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google