งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU 0022 Information Literary หนังสือ วารสาร และ สื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU 0022 Information Literary หนังสือ วารสาร และ สื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU 0022 Information Literary หนังสือ วารสาร และ สื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 2. รู้ เข้าใจวิธีจัดเก็บ และวิธีสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ

2 สิ่ง ตีพิมพ์ หนังสือ ชี้ชวน กฤต ภาค จุล สาร จดหมา ยข่าว หนังสื อพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง หนัง สือ คู่มือ นักศึก ษา สิ่งพิมพ์ รัฐบาล

3 หนั งสื อ วิชา การ ไม่ วิชาก าร ตำรา เรียน Texts หนังสือ อ้างอิง Referen ce books สาร คดี nonfi ction นว นิยาย fiction เรื่อง สั้น Short story หนังสือ เด็ก / เยาวชน ตำรา อ่าน ประกอบ monog raphs

4 ตำราเรียน Texts / Textbooks - ตำราหลัก มีเนื้อหา ครบถ้วนตามหลักสูตรของ แต่ละวิชา นักศึกษาต้อง ติดตามอ่าน และ ทำ แบบฝึกหัดท้ายบท

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 สรุป ส่วนประกอบ ของหนังสือ 1. ส่วนต้น - หน้าปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบัญ 2. ส่วนเนื้อหา - บทที่ 1 … 3. ส่วนท้าย - บรรณานุกรม ดรรชนี glossary

16 วิธีจัดระบบหนังสือ เพื่อให้ค้นคืนง่าย 1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ 1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่ พิมพ์ ลงใน worksheet เรียกว่า กรอกข้อมูล รายละเอียดทางบรรณานุกรม

17

18 2. วิเคราะห์เนื้อหา แล้วกำหนด หัวเรื่อง โดยหาคำ วลี ที่ปรากฏ อยู่ในหนังสือหัวเรื่อง เพื่อความเป็น มาตรฐานเดียวกันในทุก ห้องสมุด

19

20 3. กำหนดเลขหมู่หนังสือ เป็นไปตามหัวเรื่องที่ให้ไว้ แล้วกำหนดเลข ประจำหนังสือ รวมเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

21 เลขหมู่หนังสือ เลขหมู่หนังสือ คืออะไร คือ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า หนังสือเล่มหนึ่งๆ มี เนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องใด ก็ให้เลขหมู่ตาม หมวดหมู่นั้นๆ และเป็นไปตาม ระบบเลขหมู่ที่ห้องสมุดใช้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร จัด หมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ ระบบ LC. ( ใช้ตัวอักษร โรมัน และเลขอารบิก )

22 เลขเรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ = Call no. ประกอบด้วย เลขหมู่หนังสือใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษรโรมัน A-Z (Classification no.) และใช้ ตัวเลขอารบิก 0001 - 9999 เลขประจำหนังสือ ใช้ตัวอักษรตัวแรก ของ ชื่อผู้แต่ง ( กรณีคนไทย ) (Cutter no.) ใช้ตัวอักษรตัวแรก ของนามสกุลผู้แต่ง ( กรณี ชาวต่างประเทศ )

23

24 สถิติ เป็นหนังสือ เกี่ยวกับ สถิติ เลขหมู่คือ HA29.5.T35 เลขประจำหนังสือ คือ พ 65 ห 46

25 เมื่อจะค้นหาหนังสือ โปรแกรม IntraPAC ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยค้น คือ โปรแกรม IntraPAC หาเลขเรียกหนังสือ

26 หลักการเรียง หนังสือบนชั้น - เรียงจากเลขเรียก หนังสือที่มีค่าน้อย ไปหาเลขเรียกฯ ที่มี ค่ามาก - เรียงจากซ้ายไป ขวา บนลงล่าง

27

28

29 สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง วิชา การ ไม่ วิชาก าร กึ่ง วิชาก าร Jour nal Magaz ine

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 วิธีจัดเก็บวารสาร วิธีจัดเก็บวารสาร มี 3 ขั้นตอน 1. วารสารฉบับล่าสุด Current issue 2. วารสารล่วงเวลา Back issue 3. วารสารเล่มเย็บ ( เย็บเล่ม ) Bounded issue

41

42

43 เครื่องมือค้นหา บทความในวารสาร * โปรแกรม ดรรชนีวารสาร ไทย *

44

45

46

47

48 วารสารฉบับ ปฐมฤกษ์ ราย 2 เดือน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ 2546) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ( มีนาคม - เมษายน 2546)

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 สิ่งไม่ ตีพิมพ์ ใช้ ไฟฟ้ า ไมโคร ฟิล์ม ไม โคร ฟิช ไมโคร แจ็คเก็ส สื่อ ดิจิต อล CD CD- ROM ฐานข้อมู ล ออนไลน์

65

66

67

68

69

70

71

72

73 แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ครั้งที่ 3 ( งาน มอบหมาย 2) 2 คะแนน ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 1 ข้อ 1. จงสำรวจวารสารวิชาการ มา 2 ชื่อ 2. จงสำรวจวารสารในสาขาวิชา ที่นักศึกษาสนใจ มา 2 ชื่ อ งานทุกชิ้นต้องมีชื่อวารสาร กำหนดออก ดูว่าใครเป็นผู้ผลิต กองบรรณาธิการน่าเชื่อถือ หรือไม่ เสนอเนื้อหา เน้นหนักด้าน ใด มีโฆษณาหรือไม่ ตัวพิมพ์ ชัดเจนหรือไม่ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU 0022 Information Literary หนังสือ วารสาร และ สื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. รู้ เข้าใจความหมายของ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google