งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มาบุญ ครอง หอประชุ มจุฬา สถาบัน วิทยบริการ อาคาร 7 ชั้น รูปผีเสื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มาบุญ ครอง หอประชุ มจุฬา สถาบัน วิทยบริการ อาคาร 7 ชั้น รูปผีเสื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มาบุญ ครอง หอประชุ มจุฬา สถาบัน วิทยบริการ อาคาร 7 ชั้น รูปผีเสื้อ

3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

4 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์  ชั้น 7 หอศิลปวิทยนิทรรศน์  ชั้น 6 ห้องสิ่งพิมพ์พิเศษ หนังสือหายาก และศูนย์ เอกสารแห่งประเทศไทย  ชั้น 5 หนังสือหมวด สังคมศาสตร์ และศูนย์ หนังสือนานาชาติ  ชั้น 4 หนังสือมนุษยศาสตร์ (000, 400, 800) และหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (500, 600)  ชั้น 3 ศูนย์โสตทัศนศึกษา กลาง  ชั้น 2 วารสารปีปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤต ภาค และ CU Cyber Zone  ชั้น 1 วิทยานิพนธ์ หนังสือ จอง หนังสืออ้างอิง บริการ ยืมคืน บริการตอบคำถาม

5 ชั้น 1  บริการยืมคืน  บริการตอบ คำถามและ ช่วยค้นคว้า  หนังสือ อ้างอิง  วิทยานิพนธ์  หนังสือจอง อ้างอิงวิทยานิพนธ์หนังสือจอง

6 ชั้นหนังสืออ้างอิง มีหนังสืออ้างอิงให้บริการ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม อักรานุกรมชีวประวัติ หนังสือรายปี จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ 000-999

7 บริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง มีมุมหลักสูตรมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจ

8 ที่ปีกขวา เป็นหนังสือจอง ซึ่งเป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้จองไว้ และได้คัดแยกออกจากชั้นหนังสือปกติ เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่าน

9 สำหรับวิทยานิพนธ์ จัดเรียงตามชื่อผู้แต่ง

10 ชั้น 2  หนังสือพิมพ์  วารสารปี ปัจจุบัน  CU Cyber Zone  จุลสาร  กฤตภาค  วารสาร ล่วงเวลา วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับล่วงเวลา จุลสารกฤตภาค

11 วารสาร เรียงตามชื่อวารสาร

12 CU Cyber Zone สำหรับใช้ Internet

13 ที่อีกด้านหนึ่งของอาคาร เป็นห้องวารสารย้อนหลัง หนังสือพิมพ์และกฤตภาพ

14 จุลสาร เรียงในตู้เอกสารตามรหัส

15 โดยเรียงใส่แฟ้มแขวน

16 ตัวอย่างจุลสาร

17 กฤตภาค เป็นข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เรียงใส่แฟ้มตามหัวเรื่อง

18 ในแฟ้มแสดงรายชื่อกฤตภาค

19 ตัวอย่างกฤตภาค

20 นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาและวารสารล่วงเวลาด้วย

21 ชั้น 3  ศูนย์โสตทัศน ศึกษากลาง  ห้องสมุดดนตรี ไทย

22 ห้องสมุดดนตรีไทย

23 ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง จัดเก็บสื่อแบบ “ ชั้นปิด ” หากต้องการใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

24 หากต้องการใช้บริการ ให้เลือกสื่อที่ต้องการจาก catalog แล้วกรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะจัดที่ให้ดูสื่อ

25 ชั้น 4  ห้องหนังสือ มนุษยศาสต ร์และ วรรณกรรม  หมวด 000  หมวด 400  หมวด 800  ห้องหนังสือ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  หมวด 500  หมวด 600 หนังสือหมวด 000, 400, 800 หนังสือหมวด 500, 600

26 ที่ห้องหนังสือหมวดมนุษยศาสตร์มี collection หนังสือสำหรับเยาวชน และวรรณกรรม จาก British Council

27 ห้องหนังสือหมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

28 ชั้น 5  ห้องหนังสือ สังคมศาสตร์  หมวด 100  หมวด 200  หมวด 300  หมวด 700  หมวด 900  ศูนย์ สารสนเทศ นานาชาติ

29 ที่ห้องหนังสือหมวดมนุษยศาสตร์

30 ชั้น 6  หนังสือหายาก  สิ่งพิมพ์พิเศษ  สิ่งพิมพ์จุฬา  สิ่งพิมพ์ รัฐบาล  สิ่งพิมพ์ ประเทศไทย  ศูนย์เอกสาร แห่งประเทศ ไทย

31 หนังสือหายากที่ไม่มีลิขสิทธิ์และ digitize แล้ว เมื่อค้นใน opac จะดูเอกสารฉบับเต็มที่ scan ไว้ได้เลย

32 หนังสือหายาก

33 สิ่งพิมพ์พิเศษ หากต้องการใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็น “ ชั้นปิด ”

34 ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย  มีเอกสารด้านนังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเพื่อน บ้าน  ให้บริการแก่นักวิจัย และนิสิตปริญญาโท - เอก  สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ต้องการใช้บริการให้ขอ ใช้ได้เป็นรายกรณีไป

35 ชั้น 6  หอศิลปวิทย นิทรรศน์


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มาบุญ ครอง หอประชุ มจุฬา สถาบัน วิทยบริการ อาคาร 7 ชั้น รูปผีเสื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google