งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มาบุญครอง สถาบันวิทยบริการ หอประชุมจุฬา อาคาร 7 ชั้น รูปผีเสื้อ

3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

4 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์
ชั้น 7 หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 6 ห้องสิ่งพิมพ์พิเศษ หนังสือหายาก และศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย ชั้น 5 หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ และศูนย์หนังสือนานาชาติ ชั้น 4 หนังสือมนุษยศาสตร์ (000, 400, 800) และหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (500, 600) ชั้น 3 ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง ชั้น 2 วารสารปีปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และ CU Cyber Zone ชั้น 1 วิทยานิพนธ์ หนังสือจอง หนังสืออ้างอิง บริการยืมคืน บริการตอบคำถาม

5 ชั้น 1 บริการยืมคืน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หนังสืออ้างอิง
วิทยานิพนธ์ อ้างอิง บริการยืมคืน บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ หนังสือจอง หนังสือจอง

6 ชั้นหนังสืออ้างอิง มีหนังสืออ้างอิงให้บริการ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม
อักรานุกรมชีวประวัติ หนังสือรายปี จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ

7 บริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง มีมุมหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจ

8 ที่ปีกขวา เป็นหนังสือจอง ซึ่งเป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้จองไว้ และได้คัดแยกออกจากชั้นหนังสือปกติ เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่าน

9 สำหรับวิทยานิพนธ์ จัดเรียงตามชื่อผู้แต่ง

10 ชั้น 2 หนังสือพิมพ์ วารสารปีปัจจุบัน จุลสาร กฤตภาค วารสารล่วงเวลา
CU Cyber Zone จุลสาร กฤตภาค วารสารล่วงเวลา กฤตภาค วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับล่วงเวลา

11 วารสาร เรียงตามชื่อวารสาร

12 CU Cyber Zone สำหรับใช้ Internet

13 ที่อีกด้านหนึ่งของอาคาร เป็นห้องวารสารย้อนหลัง หนังสือพิมพ์และกฤตภาพ

14 จุลสาร เรียงในตู้เอกสารตามรหัส

15 โดยเรียงใส่แฟ้มแขวน

16 ตัวอย่างจุลสาร

17 กฤตภาค เป็นข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เรียงใส่แฟ้มตามหัวเรื่อง

18 ในแฟ้มแสดงรายชื่อกฤตภาค

19 ตัวอย่างกฤตภาค

20 นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาและวารสารล่วงเวลาด้วย

21 ชั้น 3 ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง ห้องสมุดดนตรีไทย

22 ห้องสมุดดนตรีไทย

23 ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง
จัดเก็บสื่อแบบ “ชั้นปิด” หากต้องการใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

24 หากต้องการใช้บริการ ให้เลือกสื่อที่ต้องการจาก catalog
แล้วกรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะจัดที่ให้ดูสื่อ

25 ชั้น 4 ห้องหนังสือมนุษยศาสตร์และวรรณกรรม
หมวด 000 หมวด 400 หมวด 800 ห้องหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด 500 หมวด 600 หนังสือหมวด 000, 400, 800 หนังสือหมวด 500, 600

26 ที่ห้องหนังสือหมวดมนุษยศาสตร์มี collection
หนังสือสำหรับเยาวชน และวรรณกรรม จาก British Council

27 ห้องหนังสือหมวดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

28 ชั้น 5 ห้องหนังสือสังคมศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ หมวด 100 หมวด 200
หมวด 300 หมวด 700 หมวด 900 ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ

29 ที่ห้องหนังสือหมวดมนุษยศาสตร์

30 ชั้น 6 หนังสือหายาก สิ่งพิมพ์พิเศษ ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย
สิ่งพิมพ์จุฬา สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์ประเทศไทย ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย

31 หนังสือหายากที่ไม่มีลิขสิทธิ์และ digitize แล้ว
เมื่อค้นใน opac จะดูเอกสารฉบับเต็มที่ scan ไว้ได้เลย

32 หนังสือหายาก

33 สิ่งพิมพ์พิเศษ หากต้องการใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื่องจากเป็น “ชั้นปิด”

34 ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย
มีเอกสารด้านนังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้บริการแก่นักวิจัย และนิสิตปริญญาโท-เอก สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ต้องการใช้บริการให้ขอใช้ได้เป็นรายกรณีไป

35 ชั้น 6 หอศิลปวิทยนิทรรศน์


ดาวน์โหลด ppt จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google