งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ประกอบวิชา ช งานห้องสมุด 1 เรื่อง การจัดหมู่หนังสือ

2 จุดประสงค์ บอกประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือได้
บอกวิธีการจัดหมู่หนังสือได้ วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือและกำหนดเลขหมวดหมู่ใหญ่ของหนังสือได้

3 การจัดหมู่หนังสือ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดเพื่อจัดหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน

4 วัตถุประสงค์ของการจัดหมู่หนังสือ
1. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายกันอยู่ด้วยกัน 2. เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือของผู้ใช้ 3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์

5 การจัดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้
(Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C ผู้คิดระบบนี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน

6 1. ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ 2. แบ่งความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่
วิธีการ คือ 1. ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ 2. แบ่งความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่

7 การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.C.)
แบ่งครั้งที่1 แบ่งออก เป็น 10 หมวดใหญ่ 000 เบ็ดเตล็ด 100 ปรัชญา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์

8 400 ภาษาศาสตร์ 500 วิทยาศาสตร์ 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 700 ศิลปะ ดนตรี กีฬา 800 วรรณคดี 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

9 แบ่งครั้งที่ 2 จาก 10 หมวด แบ่งออกเป็น 10 หมู่ ดังนี้ 500 วิทยาศาสตร์
จาก 10 หมวด แบ่งออกเป็น 10 หมู่ ดังนี้ 500 วิทยาศาสตร์ 510 คณิตศาสตร์ 520 ดาราศาสตร์ 530 ฟิสิกส์ 540 เคมี 550 โลกวิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลก

10 560 บรรพชีวินวิทยา 570 วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 580 พืช พฤกษศาสตร์
560 บรรพชีวินวิทยา 570 วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 580 พืช พฤกษศาสตร์ 590 สัตว์

11 แบ่งครั้งที่ 3 จาก 10 หมู่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่ย่อย ดังนี้
จาก 10 หมู่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่ย่อย ดังนี้ 510 วิทยาศาสตร์ 531 กลศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง 532 กลศาสตร์ของของเหลว 533 นิวแมทิกส์ 534 เสียง 535 แสง ทัศนศาสตร์

12 536 ความร้อน 537 ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ 538 แม่เหล็ก 539 ฟิสิกส์ยุคใหม่

13 แบ่งครั้งที่ 4 จาก 10 หมู่ย่อย แบ่งละเอียดออกไปโดยใช้ จุดทศนิยม ดังนี้
จุดทศนิยม ดังนี้ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า ยังไม่กำหนดใช้ ไทย ลาว มาเลเซีย

14 เป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือบางประเภท
การใช้ตัวอักษร เป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือบางประเภท นวนิยาย แทนด้วย น Fiction แทนด้วย F

15 แจ้งประเภทของหนังสือ
การใช้ตัวอักษรย่อ แจ้งประเภทของหนังสือ อ้างอิง = อ Reference = R (ใช้กำกับเหนือเลขหมู่หนังสือ)

16 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
1. สารคดีทั่วไป ย = เยาวชน J = Juvenile 2. นิทานภาพ ภ = นิทานภาพ E = Easy Books

17 หนังสือแบบเรียน บ = แบบเรียน

18 การเขียนเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) คือ สัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นสำหรับหนังสือแต่ละเล่มโดยเฉพาะ

19 ประกอบด้วย 1. เลขหมู่ 2. อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง
(สำหรับผู้แต่งที่เป็นคนไทย) หรืออักษรตัวแรกของนามสกุลผู้แต่ง (สำหรับผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ) 3. อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

20 ตัวอย่าง 780 เลขหมู่ ส-น อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่ ส-น อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง และอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

21 นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จ.สุพรรณบุรี
จัดทำโดย นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จ.สุพรรณบุรี


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google