งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียน การสอน ประกอบวิชา ช 0247 งาน ห้องสมุด 1 เรื่อง การจัดหมู่หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียน การสอน ประกอบวิชา ช 0247 งาน ห้องสมุด 1 เรื่อง การจัดหมู่หนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียน การสอน ประกอบวิชา ช 0247 งาน ห้องสมุด 1 เรื่อง การจัดหมู่หนังสือ

2 จุดประสงค์  บอกประโยชน์ของการ จัดหมู่หนังสือได้  บอกวิธีการจัดหมู่ หนังสือได้  วิเคราะห์เนื้อหาของ หนังสือและกำหนดเลข หมวดหมู่ใหญ่ของ หนังสือได้

3 การจัดหมู่หนังสือ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาของ หนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด เพื่อจัดหนังสือที่มีเนื้อหา คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน

4 วัตถุประสงค์ของการจัด หมู่หนังสือ 1. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหา คล้ายกันอยู่ด้วยกัน 2. เพื่อความสะดวกในการค้นหา หนังสือของผู้ใช้ 3. เพื่อความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์

5 การจัดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C ผู้คิดระบบนี้ คือ เมลวิล ดิว อี้ บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน

6 วิธีการ คือ 1. ใช้ตัวเลขเป็น สัญลักษณ์ 2. แบ่งความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่

7 การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.C.) แบ่งครั้งที่ 1 แบ่งออก เป็น 10 หมวดใหญ่ 000 เบ็ดเตล็ด 100 ปรัชญา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์

8 400 ภาษาศาสตร์ 500 วิทยาศาสตร์ 600 เทคโนโลยี ( วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ) 700 ศิลปะ ดนตรี กีฬา 800 วรรณคดี 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

9 แบ่งครั้งที่ 2 จาก 10 หมวด แบ่งออกเป็น 10 หมู่ ดังนี้ 500 วิทยาศาสตร์ 510 คณิตศาสตร์ 520 ดาราศาสตร์ 530 ฟิสิกส์ 540 เคมี 550 โลกวิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลก

10 560 บรรพชีวินวิทยา 570 วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิต 580 พืช พฤกษศาสตร์ 590 สัตว์

11 แบ่งครั้งที่ 3 จาก 10 หมู่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่ย่อย ดังนี้ 510 วิทยาศาสตร์ 531 กลศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง 532 กลศาสตร์ของ ของเหลว 533 นิวแมทิกส์ 534 เสียง 535 แสง ทัศนศาสตร์

12 536 ความร้อน 537 ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ 538 แม่เหล็ก 539 ฟิสิกส์ยุคใหม่

13 แบ่งครั้งที่ 4 จาก 10 หมู่ย่อย แบ่งละเอียด ออกไปโดยใช้ จุดทศนิยม ดังนี้ 959 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 959.1 พม่า 959.2 ยังไม่กำหนดใช้ 959.3 ไทย 959.4 ลาว 959.5 มาเลเซีย

14 การใช้ตัวอักษร เป็นสัญลักษณ์แทน หนังสือบางประเภท นวนิยายแทนด้วยน Fiction แทนด้วย F

15 การใช้ตัวอักษรย่อ แจ้งประเภทของหนังสือ อ้างอิง = อ Reference= R ( ใช้กำกับเหนือ เลขหมู่หนังสือ )

16 หนังสือสำหรับเด็กและ เยาวชน 1. สารคดีทั่วไป ย = เยาวชน J =Juvenile 2. นิทานภาพ ภ = นิทานภาพ E =Easy Books

17 หนังสือแบบเรียน บ = แบบเรียน

18 การเขียนเลขเรียก หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) คือ สัญลักษณ์ที่กำหนด ขึ้นสำหรับหนังสือแต่ละ เล่มโดยเฉพาะ

19 ประกอบด้วย 1. เลขหมู่ 2. อักษรตัวแรกของชื่อผู้ แต่ง ( สำหรับผู้แต่งที่เป็นคน ไทย ) หรืออักษรตัวแรกของ นามสกุลผู้แต่ง ( สำหรับผู้แต่งที่เป็นชาว ต่างประเทศ ) 3. อักษรตัวแรกของชื่อ หนังสือ

20 ตัวอย่าง 780 เลขหมู่ ส - น อักษรตัว แรกของชื่อผู้แต่ง และ อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ

21 จัดทำโดย นางสาวเฟื่องฟ้า แตง โสภา อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 6 จ. สุพรรณบุรี


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียน การสอน ประกอบวิชา ช 0247 งาน ห้องสมุด 1 เรื่อง การจัดหมู่หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google