งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย นครพนม ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย นครพนม ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย นครพนม ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2550

2 สำนักวิทยบริการ

3 สำนักวิทยบริการ / ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / อธิการบดี กรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการ หอสมุด ศูนย์นิเทศอีสานสิรินธร กลุ่มงานเทคนิค สารสนเทศ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริม การใช้สารสนเทศ กลุ่มงานสื่อโสต ทัศน์ และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานบริหาร งานพัฒนาและ จัดระบบสารสนเทศ งานส่งเสริมและเผยแพร่ บริการสารสนเทศ โครงการประสานงาน สารสนเทศท้องถิ่น นานาชาติ

4 ปรัชญาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมความรู้ความคิดภูมิปัญญา

5 สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ บริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดี และ เทคโนโลยีที่นำสมัย ปณิธาน

6 วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้าน นวัตกรรม การให้บริการ สารสนเทศ และ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต ระดับชาติ

7 1. มุ่งให้บริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสม 2. มุ่งพัฒนาแหล่ง สารสนเทศ เพื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง และ เรียนรู้ตลอดชีวิต 3. มุ่งพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศที่มีความ หลากหลายและ ครอบคลุม 4. มุ่งสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ 5. มุ่งส่งเสริมการบริการ ชุมชนและทำนุ - บำรุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจ

8 1. เพื่อพัฒนาการบริการ สารสนเทศด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ เหมาะสม 2. เพื่อพัฒนาแหล่ง สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง และ เรียนรู้ ตลอดชีวิต 3. เพื่อพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศที่มีความ หลากหลาย และ ครอบคลุม 4. เพื่อพัฒนาเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 5. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการ บริการชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9 1. บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 4. บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 5. บริการนำชมห้องสมุด 6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล 7. บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 8. บริการนำส่งเอกสารระหว่างหน่วยบริการ

10 - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่อโสตทัศน์ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลกฎหมายไทย ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม บทความวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล

11 หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ หน่วยบริการขามเรียง ศูนย์การศึกษาภายนอก

12

13 28 คน 26 คน 1 คน แยกตามคุณวุฒิ

14 หนังสือ ภาษาไทย 297,776 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 44,332 เล่ม Digital Book 11,337 ชื่อเรื่อง E-Book38,313 ชื่อเรื่อง วารสาร / เอกสาร วารสารฉบับพิมพ์ 340 ชื่อเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 17,327 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ไทย 20 ชื่อ / ฉบับ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 4 ชื่อ / ฉบับ วารสารอภินันทนาการ 464 ชื่อ โสตทัศนวัสดุ 25,140 รายการ

15 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ - ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร - ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - การจัดระบบและการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ

16 ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการชุมชน MALINET - ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร - บริการวิชาการแก่ชุมชน บริการวิชาการแก่ชุมชน THAILIS PULINET

17 ด้านประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ - ปีการศึกษา 2548 ระดับดีเลิศ คะแนน 4.29 - ปีการศึกษา 2547 ระดับดีเลิศ คะแนน 4.98 - ปีการศึกษา 2546 ระดับดีเลิศ คะแนน 4.42

18 การให้บริการทรัพยากร สารสนเทศ แบบไร้พรมแดนมุ่งสู่การเป็น ห้องสมุดดิจิทัล จากการ ดำเนินงาน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนา การจัดระบบ และการจัดบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 3. ด้านความร่วมมือภายในและ ต่างประเทศ 4. ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ การบริการชุมชน รางวัลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้นแบบ ประจำปี 2550 จาก.. กระทรวงศึกษาธิการ..

19 สำนักวิทยบริการ www.library.msu.ac.th www.library.msu.ac.th คลิ๊ก ! ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่..

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย นครพนม ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google