งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนครพนม
ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2550 ยินดีต้อนรับ

2 สำนักวิทยบริการ

3 สำนักงานเลขานุการ หอสมุด ศูนย์นิเทศอีสานสิรินธร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / อธิการบดี สำนักวิทยบริการ / ผู้อำนวยการ กรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการ หอสมุด ศูนย์นิเทศอีสานสิรินธร กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบริการ งานพัฒนาและ จัดระบบสารสนเทศ งานส่งเสริมและเผยแพร่ บริการสารสนเทศ โครงการประสานงาน สารสนเทศท้องถิ่น นานาชาติ กลุ่มงานเทคนิค สารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริม การใช้สารสนเทศ กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

4 ปรัชญา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา

5 ปณิธาน สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดี และ เทคโนโลยีที่นำสมัย

6 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การให้บริการสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การให้บริการสารสนเทศ และ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับชาติ

7 พันธกิจ 1. มุ่งให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสม
2. มุ่งพัฒนาแหล่งสารสนเทศ เพื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ หลากหลายและครอบคลุม 4. มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5. มุ่งส่งเสริมการบริการชุมชนและทำนุ- บำรุงศิลปวัฒนธรรม

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม 2. เพื่อพัฒนาแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และ เรียนรู้ตลอดชีวิต 3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ หลากหลาย และครอบคลุม 4. เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการบริการชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9 บริการ 1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 4. บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 5. บริการนำชมห้องสมุด 6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล 7. บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 8. บริการนำส่งเอกสารระหว่างหน่วยบริการ

10 ทรัพยากรสารสนเทศ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่อโสตทัศน์ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลกฎหมายไทย ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม บทความวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล

11 หน่วยบริการของสำนักวิทยบริการ หน่วยบริการศรีสวัสดิ์
หน่วยบริการขามเรียง หน่วยบริการศรีสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาภายนอก

12 81 คน บุคลากร

13 บุคลากร 1 คน 28 คน 26 คน 26 คน แยกตามคุณวุฒิ

14 ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร/ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ 25,140 รายการ
ภาษาไทย ,776 เล่ม ภาษาต่างประเทศ , เล่ม Digital Book 11,337 ชื่อเรื่อง E-Book 38,313 ชื่อเรื่อง วารสาร/ เอกสาร วารสารฉบับพิมพ์ 340 ชื่อเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 17,327 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ไทย ชื่อ/ฉบับ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 4 ชื่อ/ฉบับ วารสารอภินันทนาการ 464 ชื่อ โสตทัศนวัสดุ 25,140 รายการ

15 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร - ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ - การจัดระบบและการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ

16 กิจกรรมด้านอื่น ๆ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการชุมชน MALINET ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร บริการวิชาการแก่ชุมชน THAILIS PULINET

17 ด้านประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ
-ปีการศึกษา ระดับดีเลิศ คะแนน 4.29 -ปีการศึกษา 2547 ระดับดีเลิศ คะแนน 4.98 -ปีการศึกษา 2546 ระดับดีเลิศ คะแนน 4.42

18 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ
รางวัลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ประจำปี 2550 จาก..กระทรวงศึกษาธิการ.. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แบบไร้พรมแดนมุ่งสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล จากการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนา การจัดระบบและการจัดบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 3. ด้านความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ การบริการชุมชน

19 สำนักวิทยบริการ www.library.msu.ac.th
คลิ๊ก! ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่.. สำนักวิทยบริการ

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google