งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริเวณที่เทเศษอาหารของโรงเรียน มักจะสกปรกและมีเศษอาหารที่นักเรียนกิน เหลือสะสมอยู่มาก ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็น แหล่งวางไข่และอาหารของแมลงวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริเวณที่เทเศษอาหารของโรงเรียน มักจะสกปรกและมีเศษอาหารที่นักเรียนกิน เหลือสะสมอยู่มาก ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็น แหล่งวางไข่และอาหารของแมลงวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บริเวณที่เทเศษอาหารของโรงเรียน มักจะสกปรกและมีเศษอาหารที่นักเรียนกิน เหลือสะสมอยู่มาก ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็น แหล่งวางไข่และอาหารของแมลงวัน

4 กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. สัมภาษณ์อาจารย์ ณัฐวดี วังสินธ์ เรื่อง การทำน้ำยาจากเศษผัก ( วัสดุอุปกรณ์ การ ผลิต การใช้ ) 2. ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตในหัวข้อเรื่อง 1. วงจรชีวิตของแมลงวัน 2. วิธีกำจัดแมลงวัน 3. น้ำยาชนิดต่างๆที่ใช้กำจัดแมลงวัน ( สารเคมีและ น้ำหมัก ) 4. การทำน้ำยากำจัดแหล่งอาหารของแมลงวัน ( วัตถุดิบ อุปกรณ์และวิธีทำ ) 5. การเปรียบเทียบว่าใช้น้ำยากับไม่ใช้น้ำยา แตกต่างกันอย่างไร 6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากน้ำยาที่ผลิตขึ้น

5 จากการศึกษาพบว่า การไล่แมลงวันนั้นมีหลายวิธี เช่น การผลิตน้ำยา การทำ ตาข่ายปิดฝาที่เทเศษอาหารเพื่อไม่ให้แมลงวันเข้า ไป และการทำฝาครอบอาหาร แต่กลุ่มของพวกเรา เลือกวิธีการผลิตน้ำยา เพราะวัตถุดิบเป็นเศษผักที่ เหลือใช้จากการประกอบอาหารซึ่งสามารถหาได้ง่าย และขบวนการผลิตทำได้ไม่ยุ่งยาก

6 1. นำเศษผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกะหล่ำ ที่ เตรียมไว้ 5 กิโลกรัมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อหั่นแล้วจะได้จำนวนของผัก 2 กิโลกรัมแล้วแบ่งเศษผักออกเป็นสอง ส่วน ส่วนละ 1 กิโลกรัม 2. นำส่วนที่ 1 ใส่ลงในถัง นำโบกาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยลงไป นำส่วนที่ 2 เททับลงไป แล้วนำโบกาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยทับลงไป 3. นำน้ำใส่ถ้วยตวง 100 ซีซี เท กากน้ำตาลใส่ 1 ฝา EM อีก 1 ฝา ผสมลงแล้วคนให้เข้ากัน 4. นำส่วนที่ผสมไว้เทราดลงบนผัก ให้ทั่ว แล้วปิดฝาหมักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ 5. เมื่อครบ 1 สัปดาห์ เปิดถังแล้ว นำน้ำหมักมาใช้ * หมายเหตุ เศษผักที่หมักแล้วสามารถ นำมาใส่ต้นไม้ได้ 1 2 3 45

7 วัตถุดิ บ อัตรา ส่วน อุปกร ณ์ ขนา ด วิธีผลิตน้ำยาผลการ ผลิต 1. เศษ ผัก 5 กิโลกรั ม ถัง พลาสติ ก 5 ลิตร 1. นำเศษผักบุ้ง คะน้า ที่เตรียมไว้ 5 กิโลกรัม มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จำนวน 2 กิโลกรัม แบ่งเศษผักออกเป็น สองส่วนๆ ละ 1 ก. ก 2. นำส่วนที่หนึ่งใส่ลง ในถัง นำโบกาฉิ โรย 1 ช้อนโต๊ะ แล้วนำส่วนที่สองเท ทับลงไปแล้วนำโบ กาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยทับลงไป 3. ตักน้ำใส่ถ้วยตวง 100 ซีซี นำกากน้ำตาล ใส่ 1 ฝา และ EM 1 ฝา ผสมลงไป แล้ว คนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. นำส่วนผสมจากข้อ 3 เทราดลงบนผักปิด ฝาหมักไว้หนึ่งสัปดาห์ แล้วนำน้ำหมักมาใช้ ได้น้ำ หมัก สีน้ำตาล ขุ่น กลิ่นเหม็น และมีเชื้อ ราปะปน อยู่กับผัก 2. กากน้ำต าล 1 ฝาถ้วยตวง 150 ซีซี 3.EM 1 ฝา 4. โบ กาฉิ 2 ช้อน โต๊ะ

8 จากการทดลองได้ใส่ส่วนผสม EM ลงไป 1 ฝาครึ่ง (30 ซีซี ) ทำให้เกินอัตราส่วน 1 ฝา ที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ได้น้ำหมักที่ ไม่มีประสิทธิภาพ

9 จากการทดลองผลิตน้ำยาไล่แมลงวัน วัตถุดิบที่ใช้มีอัตราส่วน ดังนี้ เศษผัก ( ที่หั่นแล้ว ) 2 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 ฝา EM 1 ฝา และโบกาฉิ 2 ช้อนโต๊ะ อัตราส่วน 2:1:1:2 ผลิตน้ำยาไล่แมลงวันได้ 300 ซีซี

10 จำนวนน้ำยา ที่นำไปใช้ ( ลิตร ) สัปดาห์ ที่ ผลการทดลอง 1 ลิตร 1 สังเกตเห็นแมลงวันลดลง ไม่มากเพราะเพิ่งทดลอง ใช้ 2 สังเกตเห็นแมลงวันเริ่มลด น้อยลงจากสัปดาห์ที่ 1 แต่ก็ยังมีมาก 3 สังเกตเห็นแมลงวันลด น้อยลงมาก หมายเหตุ วิธีใช้น้ำยาไล่แมลงวัน เทน้ำยาราด บริเวณรอบๆเศษอาหาร

11 รายการจำนวนเงิน 1. ต้นทุน 1.1 เศษผัก 5 กิโลกรัม 1.2 EM 1 ฝา 1.3 กากน้ำตาล 1 ฝา 1.4 โบกาฉิ 2 ช้อนโต๊ะ 1.5 ค่าแรง รวมต้นทุน 2. ราคาขาย 3. กำไร - 5 20 25 5 หมายเหตุ น้ำยาไล่แมลงวัน 1 ขวด ปริมาตรสุทธิ 300 ซีซี

12 1. ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การ ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี 2. ได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้ลงมือ ปฏิบัติจริง 3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ กัน 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เทคโนโลยี

13 แมลงวัน ( ออนไลน์ ). ม. ป. ป.( อ้างเมื่อ 17 มกราคม 2554). จาก http://www.ppmnorth.com/index.php?la y=show&ac=article&Ntype=2&Id=5342709. http://www.ppmnorth.com/index.php?la y=show&ac=article&Ntype=2&Id=5342709 น้ำหมัก ( ออนไลน์ ). ม. ป. ป.( อ้างเมื่อ 17 มกราคม 2554). จาก http://tourguide.thde.com/-View.php?N=76.http://tourguide.thde.com/-View.php?N=76 วิธีกำจัดแมลงวัน ( ออนไลน์ ). มปป. ( อ้างเมื่อ 17 มกราคม 2554). จาก http://www.rakbankerd.com/agriculture/ wb/show.php?Category=agriculture&No=13 049 http://www.rakbankerd.com/agriculture/ wb/show.php?Category=agriculture&No=13 049 ณัฐวดี วังสินธ์. การทำน้ำยาจากเศษผัก ( สัมภาษณ์ ). ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จ พระญาณสังวร, 24 กุมภาพันธ์ 2554


ดาวน์โหลด ppt บริเวณที่เทเศษอาหารของโรงเรียน มักจะสกปรกและมีเศษอาหารที่นักเรียนกิน เหลือสะสมอยู่มาก ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็น แหล่งวางไข่และอาหารของแมลงวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google