งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง น้ำยาไล่แมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง น้ำยาไล่แมลงวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง น้ำยาไล่แมลงวัน
โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง น้ำยาไล่แมลงวัน จัดทำโดย 1.เด็กหญิง จินดารัตน์ รูปใส เลขที่ 10 2.เด็กหญิง นุสบา ศรีปัญญา เลขที่ 11 3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แลพล เลขที่ 13 4.เด็กหญิง สุพิชญา มุ่งงาม เลขที่ 20 5.เด็กหญิง หทัยชนก รวมธรรม เลขที่ 21 6.เด็กหญิง พัชรี ทองลือ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เสนอ คุณครู ดนุภัค เชาว์ศรีกุล

2 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
บริเวณที่เทเศษอาหารของโรงเรียนมักจะสกปรกและมีเศษอาหารที่นักเรียนกินเหลือสะสมอยู่มาก ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นแหล่งวางไข่และอาหารของแมลงวัน จุดมุ่งหมาย เพื่อไล่แมลงวันซึ่งเป็นพาหะของโรคต่างๆ

3 2.รวบรวมข้อมูล กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.สัมภาษณ์อาจารย์ ณัฐวดี วังสินธ์ เรื่อง การทำน้ำยาจากเศษผัก(วัสดุอุปกรณ์ การผลิต การใช้) 2.ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตในหัวข้อเรื่อง 1.วงจรชีวิตของแมลงวัน 2.วิธีกำจัดแมลงวัน 3.น้ำยาชนิดต่างๆที่ใช้กำจัดแมลงวัน(สารเคมีและน้ำหมัก) 4.การทำน้ำยากำจัดแหล่งอาหารของแมลงวัน(วัตถุดิบ อุปกรณ์และวิธีทำ) 5.การเปรียบเทียบว่าใช้น้ำยากับไม่ใช้น้ำยาแตกต่างกันอย่างไร 6.ประโยชน์ที่จะได้รับจากน้ำยาที่ผลิตขึ้น

4 3.เลือกวิธีการ จากการศึกษาพบว่า การไล่แมลงวันนั้นมีหลายวิธี เช่น การผลิตน้ำยา การทำ ตาข่ายปิดฝาที่เทเศษอาหารเพื่อไม่ให้แมลงวันเข้าไป และการทำฝาครอบอาหาร แต่กลุ่มของพวกเราเลือกวิธีการผลิตน้ำยา เพราะวัตถุดิบเป็นเศษผักที่เหลือใช้จากการประกอบอาหารซึ่งสามารถหาได้ง่าย และขบวนการผลิตทำได้ไม่ยุ่งยาก

5 4.ออกแบบและปฎิบัติการ 1.นำเศษผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกะหล่ำ ที่เตรียมไว้ 5 กิโลกรัมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อหั่นแล้วจะได้จำนวนของผัก 2 กิโลกรัมแล้วแบ่งเศษผักออกเป็นสองส่วน ส่วนละ 1 กิโลกรัม 1 2.นำส่วนที่1ใส่ลงในถัง นำโบกาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยลงไป นำส่วนที่ 2 เททับลงไป แล้วนำโบกาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยทับลงไป 2 3.นำน้ำใส่ถ้วยตวง 100 ซีซี เทกากน้ำตาลใส่ 1 ฝา EM อีก 1 ฝา ผสมลงแล้วคนให้เข้ากัน 3 4.นำส่วนที่ผสมไว้เทราดลงบนผักให้ทั่ว แล้วปิดฝาหมักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ 4 5 5.เมื่อครบ 1 สัปดาห์ เปิดถังแล้วนำน้ำหมักมาใช้ *หมายเหตุ เศษผักที่หมักแล้วสามารถนำมาใส่ต้นไม้ได้

6 5.ทดสอบ วัตถุดิบ อัตราส่วน อุปกรณ์ ขนาด วิธีผลิตน้ำยา ผลการผลิต
1.เศษผัก 5 กิโลกรัม ถังพลาสติก 5 ลิตร 1. นำเศษผักบุ้ง คะน้าที่เตรียมไว้ 5 กิโลกรัม มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จำนวน 2 กิโลกรัมแบ่งเศษผักออกเป็นสองส่วนๆ ละ 1 ก.ก 2. นำส่วนที่หนึ่งใส่ลงในถัง นำโบกาฉิ โรย 1 ช้อนโต๊ะ แล้วนำส่วนที่สองเททับลงไปแล้วนำโบกาฉิ 1 ช้อนโต๊ะ โรยทับลงไป 3. ตักน้ำใส่ถ้วยตวง100 ซีซี นำกากน้ำตาล ใส่ 1 ฝา และEM 1 ฝา ผสมลงไป แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. นำส่วนผสมจากข้อ 3 เทราดลงบนผักปิดฝาหมักไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วนำน้ำหมักมาใช้ ได้น้ำหมัก สีน้ำตาลขุ่น กลิ่นเหม็น และมีเชื้อราปะปนอยู่กับผัก 2.กากน้ำตาล 1 ฝา ถ้วยตวง 150 ซีซี 3.EM 1 ฝา 4.โบกาฉิ 2 ช้อนโต๊ะ

7 6.ปรับปรุงแก้ไข จากการทดลองได้ใส่ส่วนผสมEM ลงไป 1 ฝาครึ่ง (30 ซีซี)
ทำให้เกินอัตราส่วน 1 ฝา ที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ได้น้ำหมักที่ ไม่มีประสิทธิภาพ

8 7.ประเมินผล จากการทดลองผลิตน้ำยาไล่แมลงวัน วัตถุดิบที่ใช้มีอัตราส่วน ดังนี้ เศษผัก(ที่หั่นแล้ว) 2 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 ฝา EM 1 ฝา และโบกาฉิ 2 ช้อนโต๊ะ อัตราส่วน 2:1:1:2 ผลิตน้ำยาไล่แมลงวันได้ 300 ซีซี

9 การนำน้ำยาไล่แมลงวันไปใช้ จำนวนน้ำยาที่นำไปใช้(ลิตร)
ตารางบันทึกผล การนำน้ำยาไล่แมลงวันไปใช้ จำนวนน้ำยาที่นำไปใช้(ลิตร) สัปดาห์ที่ ผลการทดลอง 1 ลิตร 1 สังเกตเห็นแมลงวันลดลงไม่มากเพราะเพิ่งทดลองใช้ 2 สังเกตเห็นแมลงวันเริ่มลดน้อยลงจากสัปดาห์ที่ 1 แต่ก็ยังมีมาก 3 สังเกตเห็นแมลงวันลดน้อยลงมาก หมายเหตุ วิธีใช้น้ำยาไล่แมลงวัน เทน้ำยาราดบริเวณรอบๆเศษอาหาร

10 การคำนวณต้นทุนการผลิต
รายการ จำนวนเงิน 1. ต้นทุน 1.1 เศษผัก 5 กิโลกรัม 1.2 EM 1 ฝา 1.3 กากน้ำตาล 1 ฝา 1.4 โบกาฉิ 2 ช้อนโต๊ะ 1.5 ค่าแรง รวมต้นทุน 2.ราคาขาย 3.กำไร - 5 20 25 หมายเหตุ น้ำยาไล่แมลงวัน 1 ขวด ปริมาตรสุทธิ ซีซี

11 เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
1.ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี 2.ได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 4.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

12 บรรณานุกรม แมลงวัน(ออนไลน์). ม.ป.ป.(อ้างเมื่อ 17 มกราคม 2554).
จากhttp://www.ppmnorth.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=2&Id= น้ำหมัก(ออนไลน์).ม.ป.ป.(อ้างเมื่อ 17 มกราคม 2554). จาก วิธีกำจัดแมลงวัน(ออนไลน์).มปป. (อ้างเมื่อ 17 มกราคม2554). จากhttp://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/show.php?Category=agriculture&No=13049 ณัฐวดี วังสินธ์. การทำน้ำยาจากเศษผัก(สัมภาษณ์). ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร, 24 กุมภาพันธ์ 2554


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง น้ำยาไล่แมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google