งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มต้นกล้วยได้ไปสำรวจ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร พบว่า ดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ พืชมีลำต้นเล็กแคระแกรน ใบมีสี เขียวปนสีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มต้นกล้วยได้ไปสำรวจ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร พบว่า ดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ พืชมีลำต้นเล็กแคระแกรน ใบมีสี เขียวปนสีเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กลุ่มต้นกล้วยได้ไปสำรวจ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร พบว่า ดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ พืชมีลำต้นเล็กแคระแกรน ใบมีสี เขียวปนสีเหลือง

4 กลุ่มต้นกล้วยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1. สัมภาษณ์จากนายประยูร ทองบ่อ เกี่ยวกับเรื่อง ปุ๋ย วันที่ (15/2/54) 2. ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 2.1 การผลิตปุ๋ยคอก 2.2 การผลิตปุ๋ยหมัก 2.3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 3. ศึกษาจากหนังสือ 108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

5

6 กลุ่มต้นกล้วยได้ศึกษาข้อมูลการฟื้นฟู สภาพดินพบว่า มีหลายวิธี เช่น การปลูกพืช หมุนเวียน การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชคลุม ดิน การทำปุ๋ยเป็นต้น ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึง เลือกการทำปุ๋ยเนื่องจาก เป็นวิธีที่ทำได้ด้วยตนเอง ส่วนผสมหาได้ง่าย มี ในท้องถิ่น และประหยัดเวลากว่าวิธีอื่นๆ

7 1. ปุ๋ยคอก 1.1 ส่วนผสม มูลสัตว์ รำ กากน้ำตาล แกลบและน้ำ 1.2 ขั้นตอนการผลิต 1. ผสมมูลสัตว์แกลบเผา และรำเข้าด้วยกัน 2. นำปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาลผสมน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น 3. เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซ. ม. คลุมด้วยกระสอบทิ้งไว้นาน 3-5 วัน ไม่ต้องกลับกอง ปุ๋ย

8 วัตถุดิบอัตราส่ วน วิธีการทำผลการ ผลิต 1. แกลบ ดิบ 2. รำ 3. กากน้ำต าล 4. น้ำ หมัก EM 5. น้ำ 6. มูลวัว ½ กก. 1 กก. 5 ช้อน แกง 8 ฝา 1.25 ลิตร 2 กก. 1. นำแกลบ รำ มูล สัตว์ ผสมเข้า ด้วยกัน 2. ใส่กากน้ำตาล น้ำ และน้ำหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. คลุมด้วยกระสอบ ทิ้งไว้ 3-5 วัน ได้ปุ๋ย คอก มี ลักษณะ เป็นของ ผสมสี ดำ

9 2. ปุ๋ยพืชสด 1. นำเศษพืชผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2. รดน้ำลงไปหลังจากใส่เศษผัก ที่ต้นไม้

10 วัตถุดิบอัตราส่ วน วิธีการทำผลการผลิต เศษพืช ผัก 1 กล่อง โฟม 1. นำพืชผัก มาหั่น เป็นชิ้นเล็กๆ 2. รดน้ำลงไป หลังจากใส่เศษผัก ที่ต้นพืช ได้เศษผักที่ เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปใช้เป็นปุ๋ย ได้ทันที

11 3. ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ 1. ใช้เศษพืชผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่เน่า นำมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ภาชนะมีฝาปิด 2. ใส่กากน้ำตาลลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหมัก ส่วนผสม เช่น เศษพืชผัก กากน้ำตาล และน้ำ 3. นำของหนักวางทับไว้แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 5-7 วัน จะมีของเหลวสีน้ำตาลไหลออกมานั่นคือ น้ำสกัดชีวภาพกรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะนำมาใช้

12 วัตถุดิ บ อัตราส่ วน วิธีการทำผลการ ผลิต 1. เศษ พืชผัก เศษ อาหาร 2. กากน้ำ ตาล 3. น้ำ 2 กก. 1 กิโลกรั ม ใส่ตาม ความ เหมาะส ม 1. ใช้เศษพืชผัก ผลไม้ หรือ เศษอาหารที่ยังไม่เน่า นำ กลับมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ ภาชนะที่มีฝาปิด 2. ใส่กากน้ำตาลลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหมัก 3. นำของหนักวางทับไว้แล้ว ปิดฝาทิ้งไว้ 5-7 วัน 4. จะมีของเหลวสีน้ำตาลไหล ออกมาคือน้ำสกัดชีวภาพ กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะนำมาใช้ ได้น้ำ หมัก สีน้ำตาล เข้ม มีกลิ่น เหม็น

13 กลุ่มของพวกเราได้ใช้มูลไก่เป็น ส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยคอกพบว่า มูลไก่มี ความเค็มมากและมีกลิ่นเหม็น กลุ่มของพวก เราจึงเปลี่ยนจากมูลไก่เป็นมูลวัว

14 ผลการทดลองผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ พบว่า ปุ๋ยทั้งสามชนิดสามารถทำให้ผักบุ้งจีนมี ลำต้นแข็งแรง ใบสีเขียว มีขนาดใหญ่ แต่ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ ดินได้ดีคือ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพเพราะทำให้ ผักบุ้งจีนมีลำต้นสูงกว่าปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด

15 รายการจำนวนเงิน 1. เศษ พืช ผัก - 2. กากน้ำตาล 10 3. ค่าแรง + ความคิด 1010 รวมต้นทุน 20 ขาย 25 กำไร 5 หมายเหตุ : ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ 1 ขวดมีปริมาตรสุทธิ 500 ซีซี

16 1. ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ เกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ 2. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย 3. ปุ๋ยที่ผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง 4. ได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยผ่านการปฏิบัติ จริงในรูปแบบกระบวนการเทคโนโลยี

17 วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ( ออนไลน์ ). ม. ป. ป.( อ้างเมื่อ 10 มกราคม 2554). จาก http://www.doae.go.th/library/html/detail/pu i/pui3.htm http://www.doae.go.th/library/html/detail/pu i/pui3.htm นายประยูร ทองบ่อ การทำปุ๋ย ( สัมภาษณ์ ). อาชีพค้าขาย, เกษตรกร สูตรการทำปุ๋ยคอก ( ออนไลน์ ). ม. ป. ป. ( อ้างเมื่อ 10 มกราคม 2554). จาก http://www.thaibizcenter.com/knowledgece nter.asp?kid=2615 http://www.thaibizcenter.com/knowledgece nter.asp?kid=2615


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มต้นกล้วยได้ไปสำรวจ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร พบว่า ดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ พืชมีลำต้นเล็กแคระแกรน ใบมีสี เขียวปนสีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google