งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง) (งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง) (งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง) (งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549

2 เป้าหมายก่อสร้างระบบประปา 520 แห่ง
เป้าหมายก่อสร้างระบบประปา แห่ง 1. สทภ. 1 – แห่ง - ก่อสร้างเสร็จ แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แห่ง 2. กองบัญชาการทหารสูงสุด แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แห่ง - อบต.ขอยกเลิก แห่ง

3 รายชื่อพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 แห่ง
รายชื่อพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 แห่ง ลำดับที่ สทภ. พื้นที่ สาเหตุที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 5 บ.แสนคำ,บ.โนนหนาด ม.6 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ยกเลิกผู้รับจ้างรายเดิมและได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 2549 2 6 บ.เกล็ดแก้ว ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย 3 8 บ.เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รอทดสอบระบบและคาดว่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า 4 บ.รอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 9 บ.สวนป่าน ม.1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยกเลิกผู้รับจ้างรายเดิมและได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว

4 รายละเอียดการส่งมอบระบบประปา 520 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549
รายละเอียดการส่งมอบระบบประปา แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 หมายเหตุ 1. ได้ยกเลิกไป 1 โครงการ คือ บ้านฮูแตมาแจ หมู่ 1 ต.กะดุงนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2. สทภ.10 อยู่ระหว่างส่งมอบ 3 แห่ง

5 สตง.จะไปตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งบกลางปี 2547 (520 แห่ง)

6 กรม ฯ จึงขอความร่วมมือจาก สทภ. ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบ ฯ ของคณะสตง. 2. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ เพื่อให้ข้อมูลกับ คณะสตง.เกี่ยวกับ - วิธีการสำรวจพื้นที่ - การคัดเลือกพื้นที่ - ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ - การส่งมอบประปาให้ท้องถิ่น - การติดตามประเมินผล 3. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่คณะสตง.และนัดหมาย อบต.และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดูงาน

7

8

9 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2549

10 โอนเงินให้ อปท. 3,254 โครงการ งบประมาณที่โอนให้ 3,073,407,708 บาท
โอนเงินให้ อปท. 3,254 โครงการ งบประมาณที่โอนให้ 3,073,407,708 บาท

11 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 อปท.ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 2.2 อปท.จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3,232 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3,003 โครงการ ยังไม่เซ็นสัญญา โครงการ - เซ็นสัญญาแล้ว 2,864 โครงการ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง โครงการ

12 3. อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,535 โครงการ งบประมาณ 420,865,930 บาท
3. อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว ,535 โครงการ งบประมาณ ,865,930 บาท 4. อปท. ก่อสร้างแล้วเสร็จ ,516 โครงการ 4.1 แล้วเสร็จทั้งโครงการ โครงการ 4.2 แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก โครงการ ของโครงการ

13 มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ
ทส.ได้ทำหนังสือถึงจังหวัดและ อปท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้อง ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพัน โดยลงนามในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 ส.ค. 2549

14 ขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) แล้วเสร็จ อำเภอ/จังหวัด อำเภอ/จังหวัด

15 โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและการบำรุงรักษาระบบประปาและหลักสูตรการบริหารจัดการระบบ ประปา กรม ฯ ได้โอนงบประมาณให้ สทภ. 1 – 10 แล้ว ขอให้ สทภ. ดำเนินการดังนี้ 1. รักษามาตรฐานทางวิชาการในการอบรม 2. ในระหว่างการอบรมขอให้ช่วยเร่งรัดท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาจ้าง และดำเนินการก่อสร้าง 3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการอบรม


ดาวน์โหลด ppt โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง) (งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google