งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง ) ( งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง ) ( งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง ) ( งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549

2 2 เป้าหมายก่อสร้างระบบประปา 520 แห่ง 1. สทภ. 1 – 10502 แห่ง - ก่อสร้างเสร็จ 499 แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 แห่ง 2. กองบัญชาการทหารสูงสุด 18 แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง - อบต. ขอยกเลิก 1 แห่ง

3 3 รายชื่อพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 แห่ง ลำดั บที่ สท ภ. พื้นที่ สาเหตุที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ 15 บ. แสนคำ, บ. โนนหนาด ม.6 ต. สระสมิง อ. วารินชำ ราบ จ. อุบลราชธานี ยกเลิกผู้รับจ้างรายเดิม และได้ผู้รับจ้างรายใหม่ แล้ว คาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จภายใน ก. ย. 2549 26 บ. เกล็ดแก้ว ม.5 ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี อยู่ระหว่างตรวจรับ งานงวดสุดท้าย 38 บ. เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ม.7 ต. กะลุวอ อ. เมือง นราธิวาส จ. นราธิวาส รอทดสอบระบบและคาด ว่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์ หน้า 48 บ. รอตันบาตู ม.7 ต. กะลุวอ อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส รอทดสอบระบบและคาด ว่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์ หน้า 59 บ. สวนป่าน ม.1 ต. ท่า งาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก ยกเลิกผู้รับจ้างรายเดิม และได้ผู้รับจ้างรายใหม่ แล้ว

4 4 รายละเอียดการส่งมอบระบบประปา 520 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 หมายเหตุ 1. ได้ยกเลิกไป 1 โครงการ คือ บ้านฮูแตมาแจ หมู่ 1 ต. กะดุงนง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี 2. สทภ.10 อยู่ระหว่างส่งมอบ 3 แห่ง 2. สทภ.10 อยู่ระหว่างส่งมอบ 3 แห่ง

5 5 สตง. จะไปตรวจสอบการ ดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค งบกลางปี 2547 (520 แห่ง )

6 6 กรม ฯ จึงขอความร่วมมือจาก สทภ. ดังนี้ 1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ ตรวจสอบ ฯ ของคณะสตง. 2. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯ เพื่อให้ข้อมูลกับ คณะสตง. เกี่ยวกับ - วิธีการสำรวจพื้นที่ - การคัดเลือกพื้นที่ - ปัญหาอุปสรรคการดำเนิน โครงการ - การส่งมอบประปาให้ท้องถิ่น - การติดตามประเมินผล 3. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่คณะสตง. และนัดหมาย อบต. และกลุ่ม ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดูงาน

7 7

8 8

9 9 โครงการแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค ( โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย ) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2549

10 10 1. 1. โอนเงินให้ อปท. 3,254 โครงการ งบประมาณที่โอนให้ 3,073,407,708 บาท

11 11 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 อปท. ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 22 โครงการ 2.2 อปท. จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3,232 โครงการ 2.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3,003 โครงการ - ยังไม่ เซ็นสัญญา 139 โครงการ 2.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3,003 โครงการ - ยังไม่ เซ็นสัญญา 139 โครงการ - เซ็นสัญญาแล้ว 2,864 โครงการ 2.2.2 ยัง ไม่ได้ผู้รับจ้าง 229 โครงการ - เซ็นสัญญาแล้ว 2,864 โครงการ 2.2.2 ยัง ไม่ได้ผู้รับจ้าง 229 โครงการ

12 12 3. อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,535 โครงการ งบประมาณ 420,865,930 บาท งบประมาณ 420,865,930 บาท 4. อปท. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,516 โครงการ 4.1 แล้วเสร็จทั้งโครงการ 709 โครงการ 4.1 แล้วเสร็จทั้งโครงการ 709 โครงการ 4.2 แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก 807 โครงการ ของโครงการ 4.2 แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก 807 โครงการ ของโครงการ

13 13 มาตรการเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการ ทส. ได้ทำหนังสือถึงจังหวัดและ อปท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้อง ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพัน โดยลงนามใน สัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 ส. ค. 2549

14 14 ขั้นตอนการปฏิบัติภายหลังการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง ) แล้วเสร็จ อำเภอ / จังหวัด

15 15 โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการ ผลิตและการบำรุงรักษาระบบประปาและ หลักสูตรการบริหารจัดการระบบ ประปา กรม ฯ ได้โอนงบประมาณให้ สทภ. 1 – 10 แล้ว ขอให้ สทภ. ดำเนินการดังนี้ 1. รักษามาตรฐานทางวิชาการในการอบรม 2. ในระหว่างการอบรมขอให้ช่วยเร่งรัด ท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำ สัญญาจ้าง และดำเนินการก่อสร้าง 3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการอบรม


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (520 แห่ง ) ( งบกลางปี 2547) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google