งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2 มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 3 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ

2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2 มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ (มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556) รายจ่ายลงทุน (%) รายจ่ายภาพรวม (%) 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 15.00 22.00 2 (ม.ค.-มี.ค.) 35.00 46.00 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 70.00 4 (ก.ค.-ก.ย.) 82.00 95.00 2. ให้เร่งรัดการก่อหนี้ รายจ่ายลงทุน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2 มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คำสั่งกรมฯ ที่ ข. 1119/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556) สำนักชลประทานที่ 3 : ยังไม่ตั้งคณะกรรมการฯ

5 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ ข้อมูล โครงการฯ รายงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ โครงการ งบประมาณ ตาม พรบ. (ล้านบาท) ตาม ปมก. จำนวน (ปมก.) ความก้าวหน้า การส่ง ปมก. /การจัดซื้อจัดจ้าง ผูกพันงบ ประมาณฯ ยังไม่ส่ง ปมก. ยังไม่ ประกาศฯ แล้ว เคาะราคา/ เปิดซองฯ แล้ว อนุมัติ รับราคาฯ แล้ว รวม 35 3 1 11 20 6 2 ชป.อุตรดิตถ์ 30.999 5 - 4 ชป.พิษณุโลก 7 ชป.พิจิตร 3.600 2.060 ชป.นครสวรรค์ 50.000 เขื่อนนเรศวร 6.000 5.997 พลายชุมพล 33.834 ดงเศรษฐี 15.000 8 ท่าบัว 78.196 9 เขื่อนแควน้อยฯ 29.385 28.890 10 ยมน่าน 20.000 ก่อสร้าง 3 90.134 69.704

6 กรมชลประทานมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ตลอดจนการป้องกันปัญหาต่างๆ
จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google