งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ 1 2 3 มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556

2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 1

3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 2 มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556) รายจ่ายลงทุน (%) รายจ่ายภาพรวม (%) 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) 15.0022.00 2 ( ม. ค.- มี. ค.) 35.0046.00 3 ( เม. ย.- มิ. ย.) 70.00 4 ( ก. ค.- ก. ย.) 82.0095.00 2. ให้เร่งรัดการก่อหนี้ รายจ่ายลงทุน ให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( คำสั่งกรมฯ ที่ ข. 1119/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556) มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนัก ชลประทานที่ 3 : ยังไม่ตั้งคณะ กรรมการฯ

5 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 3 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ ที่โครงการ งบประ มาณ ตาม พรบ. ( ล้าน บาท ) งบประ มาณ ตาม ปมก. ( ล้าน บาท ) จำน วน ( ปม ก.) ความก้าวหน้า การส่ง ปมก. / การจัดซื้อจัดจ้าง ผูกพัน งบ ประมา ณฯ ยังไม่ ส่ง ปมก. ยังไม่ ประก าศฯ แล้ว เคาะ ราคา / เปิดซอง ฯ แล้ว อนุมัติ รับราคา ฯ แล้ว รวม 552.8 89 529.5 94 3531112062 1 ชป. อุตรดิตถ์ 30.99 9 5-1-4-- 2 ชป. พิษณุโลก 195.7 39 194.9 11 72-5--- 3 ชป. พิจิตร 3.6002.0601---1-- 4 ชป. นครสวรร ค์ 50.00 0 2---211 5 เขื่อน นเรศวร 6.0005.997 1---111 6 พลายชุม พล 33.83 4 2---2-- 7 ดงเศรษฐี 15.00 0 1---11- 8 ท่าบัว 78.19 6 51-311- 9 เขื่อนแคว น้อยฯ 29.38 5 28.89 0 5--23-- 1010 ยมน่าน 20.00 0 1--1--- 1 ก่อสร้าง 3 90.13 4 69.70 4 5---51- ข้อมูล โครงการฯ รายงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2556

6


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google