งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556

2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ

3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556) รายจ่ายลงทุน (%) รายจ่ายภาพรวม (%) 1 ( ต. ค.- ธ. ค.) ( ม. ค.- มี. ค.) ( เม. ย.- มิ. ย.) ( ก. ค.- ก. ย.) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ รายจ่ายลงทุน ให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( คำสั่งกรมฯ ที่ ข. 1119/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556) มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนัก ชลประทานที่ 3 : ยังไม่ตั้งคณะ กรรมการฯ

5 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงานปรากฏชื่อฯ ที่โครงการ งบประ มาณ ตาม พรบ. ( ล้าน บาท ) งบประ มาณ ตาม ปมก. ( ล้าน บาท ) จำน วน ( ปม ก.) ความก้าวหน้า การส่ง ปมก. / การจัดซื้อจัดจ้าง ผูกพัน งบ ประมา ณฯ ยังไม่ ส่ง ปมก. ยังไม่ ประก าศฯ แล้ว เคาะ ราคา / เปิดซอง ฯ แล้ว อนุมัติ รับราคา ฯ แล้ว รวม ชป. อุตรดิตถ์ ชป. พิษณุโลก ชป. พิจิตร ชป. นครสวรร ค์ เขื่อน นเรศวร พลายชุม พล ดงเศรษฐี ท่าบัว เขื่อนแคว น้อยฯ ยมน่าน ก่อสร้าง ข้อมูล โครงการฯ รายงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2556

6


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วาระที่ 4.4 ความก้าวหน้า พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google