งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ. ย. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ. ย. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ. ย. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 มี 2 ประเด็นสำคัญ 1. ขยายเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อำนาจของส่วนราชการ 1.1 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 มิ. ย. 56 1.2 โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำที่เหลือ จ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ งบประมาณ ให้ดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 31 ก. ค. 56 และเบิกจ่ายภายใน เดือน ก. ย.56 ทั้งนี้ สพฐ. ได้มอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ ข้อ 24 และงบประมาณรายจ่าย ที่เหลือจ่าย ข้อ 25 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่ง มอบอำนาจที่ 1449/2555 ลว 5 ก. ย. 55 มติ ครม. 26 มี. ค.56 2

3 2. การขยายเวลาก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ให้เร่งรัดก่อ หนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ. ค.56 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ลว 16 พ. ค. 56 ได้แจ้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่าย ลงทุน 1.) ประกวดราคาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ไม่ได้ผู้ รับจ้างทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่หรือ บางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ. อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง วิธีอื่น 2.) โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนัก งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนานใน สัญญา 3.) อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขแบบรูป รายการก่อสร้าง ตามมติ คณะรัฐมนตรี มติ ครม. 26 มี. ค.56 ( ต่อ ) 3

4 4.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ งบประมาณไม่เพียงพอและอยู่ระหว่างการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 5.) ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผล จากผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุฯ 6.) นอกเหนือจาก ข้อ 1-5 ให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นรายกรณีหรือกลุ่มกรณี ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ. ย. 56 มติ ครม. 26 มี. ค.56 ( ต่อ ) 4

5 กรมบัญชีกลางได้เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ การขอผ่อนผัน วันจันทร์ ที่ 20 พ. ค. 56 5

6 เบิกจ่าย 770.88 ลบ. ผูกพัน สัญญา 2,482.88 ลบ. คงเหลือ 509.56 ลบ. 20.48 % 13.54 % 65.98 % 6 งบลงทุน ของ สพป. ( หน่วยเบิก ) ทั้งสิ้น 3,763.32 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ. ค. 56

7 เบิกจ่าย 259.61 ลบ. ผูกพัน สัญญา 847.18 ลบ. คงเหลือ 407.30 ลบ. งบลงทุนของ สพม.( หน่วยเบิก ) ทั้งสิ้น 1,577.09 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ. ค. 56 16.46 % 29.82 % 53.72 % 7

8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด หน่วย : ล้านบาท 8

9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด หน่วย : ล้านบาท 9

10 สำนักการคลังและ สินทรัพย์ กลุ่มติดตามและ เบิกจ่ายงบประมาณ โทร. 0-2288-5628


ดาวน์โหลด ppt 1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ. ย. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google