งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 เรื่องที่เสวนา การนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการ ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ( พัฒนาแหล่ง น้ำ ) งานดำเนินการเอง มาเสวนาเพื่อ สังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติที่จะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 เรื่องที่เสวนา การนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการ ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ( พัฒนาแหล่ง น้ำ ) งานดำเนินการเอง มาเสวนาเพื่อ สังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติที่จะทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2

3 เรื่องที่เสวนา การนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการ ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ( พัฒนาแหล่ง น้ำ ) งานดำเนินการเอง มาเสวนาเพื่อ สังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติที่จะทำ ให้งานพัฒนาแหล่งน้ำมีคุณภาพ

4 ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำ หลาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาและ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเร่งด่วน

5 ภัยแล้ง

6 อุทกภัย

7 ทีมงานที่ร่วมเสวนา นายไพศาล วงศ์ฟูเฟื่องขจรผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการผู้ ควบคุมและอำนวยการ นายแมน ภู่เจริญผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างผู้ ควบคุมและอำนวยการ นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดชหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม บริหาร เลขานุการ นายมัตติ พันโกฏิหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 ผู้ร่วม เสวนา นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจรหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 ผู้ ร่วมเสวนา นายสมชาย อังศิริลาวัลย์หัวหน้ากลุ่มงาน ก่อสร้าง 3 ผู้ร่วมเสวนา นายวิสูตร เทพโพธาหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 ผู้ ร่วมเสวนา นายวัชรินทร์ จอดนอกหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 ผู้ ร่วมเสวนา

8 การเสวนา

9 9 การเสวนาเพื่อหา ข้อสรุป

10 แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ชป. เล็ก ให้มีคุณภาพ ( งานกรมฯ ดำเนินการเอง ) สิ่งแวดล้อม - ภาคประชาสังคม - กฎ / ระเบียบ - การเมือง / เศรษฐกิจ กระบวนการ การก่อสร้าง - ก่อน - ระหว่าง - หลัง แหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีคุณภาพ - โครงการสามารถใช้งาน ได้ ตามวัตถุประสงค์ - ราษฎรมีความพึงพอใจ 4 M - คน - เครื่องมือ - งบประมาณ - การจัดการ ประเมิน

11 คน - มีจิตสำนึกในการควบคุมงาน ( ถูกต้อง / ตามหลักวิศวกรรม ) - ชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - วางแผนและกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน - การบันทึกรายงานประจำวัน

12 ชี้แจงราษฎรก่อนก่อสร้าง

13 การควบคุมงาน ก่อสร้าง

14 การควบคุมคุณภาพ

15 การเก็บตัวอย่างคอนกรีต

16 เครื่องจักร – เครื่องมือ - วางแผน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร – เครื่องมือสำหรับใช้ในการก่อสร้าง / หลังก่อสร้าง - จัดหาเครื่องจักร – เครื่องมือ ที่ เหมาะสมให้เพียงพอ และมี ประสิทธิภาพในการทำงาน - ใช้เครื่องจักร – เครื่องมือ ให้ สอดคล้องกับแผนและปริมาณงาน

17 เครื่องจักร - เครื่องมือ กำลังปฏิบัติงาน

18 กำลังปฏิบัติงาน

19 กำลังปฏิบัติงาน

20 งบประมาณ - วางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ( วัสดุ / คน / งาน / เวลา ) - ควบคุมงบประมาณให้มี ความสัมพันธ์ กับแผนงานและ ผลงาน - ติดตามการรายงานงบประมาณ ประจำเดือน 20

21 การจัดการ - เตรียมเอกสารและการจัดหา - การควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงาน - การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน - การมีส่วนร่วมทั้ง 3 ขั้นตอน - มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า 21

22 งานที่แล้ว เสร็จ

23

24 พื้นที่รับ ประโยชน์

25 การปรับปรุงพัฒนา การสรุปบทเรียนด้านต่าง ๆ สู่การปรับปรุง กระบวนการ 25

26 26 การประชุมชี้แจงและ การมีส่วนร่วม

27 การจัดนิเทศงาน


ดาวน์โหลด ppt 2 เรื่องที่เสวนา การนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการ ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ( พัฒนาแหล่ง น้ำ ) งานดำเนินการเอง มาเสวนาเพื่อ สังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติที่จะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google