งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
INTERNAL AUDIT OFFICE

2 การตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย การตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ หน่วยรับตรวจทั้งหมด 78 หน่วย ส่วนกลาง 30 หน่วย ส่วนภูมิภาค 48 หน่วย

3 ไตรมาสที่ 1 ทำการตรวจหน่วย จำนวน 16 หน่วย ส่วนกลาง 10 หน่วย
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไตรมาสที่ 1 ทำการตรวจหน่วย จำนวน หน่วย ส่วนกลาง หน่วย ส่วนภูมิภาค หน่วย

4 ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง การใช้หนี้เงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด เช่น การเดินทางไปราชการชำระหนี้ภายใน 15 วัน เงินยืมอื่นๆ 10 วันทำการ การจ่ายเงินให้ผู้ขายซ้ำซ้อน ด้านการเงินการบัญชี

5 ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง การขอตั้งงบประมาณโครงการไม่ละเอียดรอบคอบ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ และมีการนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้โดยพละการ ด้านงบประมาณ และโครงการ

6 ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง การคืนเงินหลักประกันสัญญาล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 15 วัน การแจกจ่ายครุภัณฑ์แบบรวมการมีความล่าช้า การคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ผิดพลาด ด้านการพัสดุ

7 ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ น้อยกว่าระเบียบกำหนด และล่าช้า เงินสวัสดิการต่างๆ

8 วิเคราะห์สาเหตุ ขาด การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วิเคราะห์สาเหตุ เจ้าหน้าที่ ระบบควบคุมภายใน ขาด ความละเอียดรอบคอบ การศึกษาติดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเป็นปัจจุบัน การนำไปปฏิบัติจริง การติดตามประเมินผล

9 ความร่วมมือเพิ่มเติม
การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ความร่วมมือเพิ่มเติม การจัดเตรียมสำเนาเอกสาร หลักฐาน และรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่ กรณีการเบิกจ่ายตรง ไว้ที่หน่วยเพื่อรอรับการตรวจ

10 จบการชี้แจง การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จบการชี้แจง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google