งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหาร INTERNAL AUDIT OFFICE. การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหาร INTERNAL AUDIT OFFICE. การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหาร INTERNAL AUDIT OFFICE

2 การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย การตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพ ไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 หน่วยรับตรวจ ทั้งหมด 78 หน่วย การตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพ ไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 หน่วยรับตรวจ ทั้งหมด 78 หน่วยส่วนกลาง 30 หน่วย ส่วน ภูมิภาค 48 หน่วย

3 ไตรมาสที่ 1 ทำการตรวจหน่วย จำนวน 16 หน่วย  ส่วนกลาง 10 หน่วย  ส่วนภูมิภาค 6 หน่วย ทำการตรวจหน่วย จำนวน 16 หน่วย  ส่วนกลาง 10 หน่วย  ส่วนภูมิภาค 6 หน่วย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

4 การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ด้านการเงินการบัญชี 1. การใช้หนี้เงินยืม ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด เช่น การ เดินทางไปราชการ ชำระหนี้ภายใน 15 วัน เงินยืมอื่นๆ 10 วันทำการ 2. การจ่ายเงินให้ ผู้ขายซ้ำซ้อน 1. การใช้หนี้เงินยืม ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ระเบียบ กำหนด เช่น การ เดินทางไปราชการ ชำระหนี้ภายใน 15 วัน เงินยืมอื่นๆ 10 วันทำการ 2. การจ่ายเงินให้ ผู้ขายซ้ำซ้อน

5 การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ด้านงบประมาณ และโครงการ ด้านงบประมาณ และโครงการ การขอตั้งงบประมาณ โครงการไม่ละเอียด รอบคอบ ทำให้มี งบประมาณคงเหลือ และมีการนำ งบประมาณดังกล่าว ไปใช้โดยพละการ

6 การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ด้านการพัสดุ 1. การคืนเงิน หลักประกันสัญญา ล่าช้า เกินระยะเวลาที่ กำหนด ภายใน 15 วัน 2. การแจกจ่าย ครุภัณฑ์แบบรวมการ มีความล่าช้า 3. การคำนวณค่า เสื่อมราคาครุภัณฑ์ ผิดพลาด 1. การคืนเงิน หลักประกันสัญญา ล่าช้า เกินระยะเวลาที่ กำหนด ภายใน 15 วัน 2. การแจกจ่าย ครุภัณฑ์แบบรวมการ มีความล่าช้า 3. การคำนวณค่า เสื่อมราคาครุภัณฑ์ ผิดพลาด

7 การจ่ายเงิน สวัสดิการสงเคราะห์ ข้าราชการ น้อยกว่าระเบียบ กำหนด และล่าช้า การจ่ายเงิน สวัสดิการสงเคราะห์ ข้าราชการ น้อยกว่าระเบียบ กำหนด และล่าช้า การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อตรวจพบที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เงินสวัสดิการต่างๆ

8 เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สาเหตุ  ความละเอียด รอบคอบ  การศึกษาติดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  ความเป็นปัจจุบัน  การนำไปปฏิบัติ จริง  การติดตาม ประเมินผล ขาด การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

9 ความร่วมมือ เพิ่มเติม  การจัดเตรียมสำเนาเอกสาร หลักฐาน และรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่ กรณีการเบิกจ่ายตรง ไว้ที่หน่วยเพื่อรอรับการตรวจ การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10 จบการชี้แจง การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหาร INTERNAL AUDIT OFFICE. การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google